Beleidsafdelingen

De beleidsafdelingen bereiden hogeschoolbeleid voor en monitoren de uitvoering.

Communicatie

Communicatie adviseert het College van Bestuur en de faculteiten bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Daarnaast voert de afdeling Communicatie de regie over het communicatiebeleid van de HvA en werkt hierbij nauw samen met de faculteiten.

Bezoeklocatie

Financiën Planning en Control

Financiën Planning en Control ondersteunt het bestuur en het management van de HvA op strategisch en tactisch niveau bij de bedrijfsmatige aansturing van het primaire proces.

HUMAN RESOURCES (HR)

De beleidsafdeling HR heeft een adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol. HR adviseert het College van Bestuur over organisatieontwikkeling, mobiliteit/talentontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsjuridische zaken, professionalisering, vitaliteit, HR Intelligence en control en arbeidsmarktcommunicatie/werving. Speerpunten verder Diversiteit, Leiderschap, Duurzame inzetbaarheid. De HvA Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerker door middel van trainingen, coaching en kennisdeling en leidinggevenden met het Programma Verbindend Leiderschap.

Onderwijs en Onderzoek

De stafafdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij het borgen, verbeteren en innoveren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. O&O vervult de rol van adviseur en regisseur: het CvB en de faculteiten zijn leidend.

De rol van de stafafdeling is drieledig: strategische beleidsontwikkeling, monitoring en procesondersteuning. De strategische beleidsvoorbereiding vindt integraal plaats in samenspraak met de andere stafafdelingen en in nauwe afstemming met de faculteiten. De afdeling kent vier deelterreinen: Onderwijs, Onderzoek, Kwaliteit & Accreditatie en Monitoring.

Vastgoed en Huisvestingsbeleid

De afdeling Vastgoed & Huisvestingsbeleid (VHB) ondersteunt het bestuur en het management van de HvA op strategisch en tactisch niveau over vastgoed en huisvesting. Onder deze afdeling valt ook de HvA-brede huisvestingsagenda en de projectorganisatie voor de nieuwbouw en verbouw van de Gezondheidscampus.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 februari 2023