Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Polderheuvel Tuinen van West

Balanceren tussen top-down en bottom-up belangen en visies

De Polderheuvel is onderdeel van het groengebied Tuinen van West. Het terrein is ontwikkeld als evenemententerrein en is in beheer bij de Ondernemersvereniging Tuinen van West. De gedachte hierachter is dat evenementen op de Polderheuvel zo beter in balans met de wensen vanuit gebruikers en omwonenden zullen worden toegestaan. Maar het beheer door de ondernemersvereniging betekent niet dat alle wensen uit de buurt zomaar bekend zijn gehoor krijgen. Voor de ondernemersvereniging blijkt het beheer een balanceer-act tussen de top-down belangen en opdrachten vanuit de centrale stad en de wensen uit het gebied.

Vanaf 2018 valt, op papier, niet alleen de exploitatie maar ook het beheer van de Polderheuvel onder de Ondernemersvereniging Tuinen van West. In de praktijk wordt het nog door de afdeling Beheer van de gemeente beheerd. Hoewel er door het stadsdeel middelen beschikbaar worden gesteld om de exploitatie en het beheer uit te voeren, zullen deze middelen de komende jaren worden afgebouwd. Dan moet de Polderheuvel kostendekkend kunnen worden geëxploiteerd.

Evenementenbeleid

In de afgelopen jaren zijn er enkele evenementen georganiseerd op de Polderheuvel, waarvan enkele goed zijn ontvangen door de buurt en lokale gemeenschap maar er heeft ook een evenement plaatsgevonden dat veel overlast heeft veroorzaakt . Daar komt bij dat het evenementenbeleid van de Gemeente Amsterdam in de jaren voor ons onderzoek, verbreed werd en er meer werd ingezet op het verplaatsten van evenementen naar de rand van de stad. Naar verwachting zou het aantal activiteiten op het evenemententerrein toenemen.

Belangen verschillen

De gemeente vraagt om meer activiteit in het gebied en op de Polderheuvel. De wensen van de lokale bewoners en stakeholders zijn hierover echter verdeeld. Meer activiteit betekent enerzijds meer opbrengsten. Daarmee worden investeringen mogelijk in andere projecten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Tuinen van West. Anderzijds kan het ook voor meer overlast zorgen en vermindering van esthetische waarden en rust.

Al met al zorgen de tegenstrijdige belangen voor spanningen ten aanzien van de ontwikkeling van de Polderheuvel en de Tuinen van West. Die vragen om zorgvuldige afweging. Aan de ondernemersvereniging de taak om hier binnen de grenzen van het gemeentelijke evenementenbeleid invulling aan te geven. In de workshop met Ondernemersvereniging Tuinen van West en betrokkenen uit het gebied, zetten we aan de hand van het canvas de verschillende wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied op een rij. Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek over wat dit voor het beheer van de Polderheuvel betekent (zie ook Van Berkel en Levelt, 2018).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 20 januari 2020