Energy Transition

De focus van het thema Energy Transition is een verandering van het energiesysteem: van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie en waterkracht en van centraal naar decentraal georganiseerd en opgewekt. De vermindering van uitstoot van broeikasgassen staat hierbij voorop.

Om dit doel te bereiken, moeten we nog vele stappen zetten. Denk aan energierenovaties van bestaande gebouwen en de installatie en realisatie van laadpalen, zonnepanelen, windturbines, batterijopslag en warmtenetten. En de ontwikkeling van energieneutrale of zelfs energiepositieve wijken en steden. Ook de energietransitie in de industrie omvat een grote opgave: een van de doelen is om voor 2050 de warmtevoorziening volledig CO2-vrij te maken.

Met al deze veranderingen zijn zowel technische, organisatorische, juridische als maatschappelijke uitdagingen gemoeid. Daarnaast is er een groot tekort aan jonge technische mensen om de energietransitie uit te voeren. Binnen het thema Energy Transition werken we aan oplossingen voor deze uitdagingen en aan slimme manieren om de energietransitie te faciliteren. Van slim laden tot duurzame opwekking van energie, databeheer en het opleiden van de ‘21st century engineer’.

17 oktober 2022