Wat is een Professional Doctorate (PD)?

De pilot Professional Doctorate is opgestart door Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2023. Hiermee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarmee de grenzen in de beroepspraktijk verlegd worden. Het UAS-PD (hierna: PD) is een beroepsopleiding voor onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken. Het hbo kent een eerste cyclus (bachelor) en een tweede cyclus (professional master), maar nog geen derde cyclusopleiding. Het PD vult dit gat en complementeert hiermee de AD-BA-MA lijn in het hoger beroepsonderwijs.


Met de introductie van het PD wordt het hoger onderwijsaanbod uitgebreid. Het inpassen en opzetten van een nieuw soort opleiding zal geleidelijk moeten gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. Vandaar dat de Vereniging Hogescholen in samenwerking met OCW een pilot UAS-PD is gestart. De HvA neemt hier sinds 2023 aan deel en richt zich op de domeinen Kunst+Creatief, Gezondheid+Welzijn, Maritiem, Onderwijs en Techniek+Digitalisering.

Het doel van de PD is het verleggen van grenzen in de beroepspraktijk en onze samenleving. De uitgangspunten voor een PD in het kunst- en creatieve domein zijn een praktijkgerichte vraagstelling, een consortium met maatschappelijke en private partners en een kunst-, performatief- of ontwerpproject of -product als centraal werk.

Voor potentiële kandidaten is het goed om te realiseren dat sprake is van een pilot: dit betekent een kleinschalige start (met twee kandidaten vanuit HvA voor Kunst+Creatief) en dat het volgen en afronden van een PD-traject in de pilot fase geen graad oplevert. Wanneer de PD eenmaal wettelijk verankerd is, zal in samenspraak met het ministerie van OCW gekeken worden naar een constructie waarbij PD-kandidaten uit de pilot de gelegenheid krijgen zich opnieuw in te schrijven in de wettelijk erkende PD-opleiding, om zo door middel van vrijstellingen alsnog de wettelijk erkende graad te krijgen.

Kijk voor meer informatie op de site van de HvA: https://www.hva.nl/studeren/onderwijs/professional-doctorate

Algemene informatie over de Professional Doctorate is te vinden op de website van de Vereniging Hogescholen.

Meer informatie over het programma vind je op https://professionaldoctorate.nl.​

Voor vragen: Femke Glas, f.a.glas@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 november 2023