Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management
Telefoon:
0621155868
Email:
a.g.mein@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
O6A40
Expertise:
Juridisch-Empirisch onderzoek-Regulering-Toezicht en handhaving.
Website:
Lectoraat Legal Management
Ga naar HvA Research Database

Mr. dr. Arnt Mein werkt sinds 1 november 2015 als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. Aanvankelijk vervulde hij (bestuurlijk-juridische) advies- en managementfuncties bij het ministerie van Justitie, het Parket-Generaal en de gemeente Arnhem. Vervolgens heeft hij veel ervaring opgedaan met (criminologisch en rechtssociologisch) onderzoek naar wetgeving en beleid op het gebied van rechtspleging en rechtshandhaving. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Het onderzoek van Arnt Mein richt zich momenteel op de juridische functie bij de overheid en de beroepshouding van juristen, in het bijzonder bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de rechtspleging. Verder doet hij onderzoek naar vraagstukken rond toezicht en handhaving in het sociaal domein.

Boeken en boekbijdragen:

Van der Vorm, B. & Mein, A.G. (2021). De conflictoplossende rol van bestuursorganen in het bestuursstrafrecht. In: M. Dubelaar, L. Glas, A. Terlouw en M. ter Voert (red.). Conflictoplossing: het domein van de rechter? Een vergelijkende studie naar rechterlijke en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden (p. 255-278). Deventer: Wolters Kluwer.

Mein, A.G. (2021). Meer halen uit oplossingsgericht werken bij bezwaar). In: A.G. Mein & S. Marx (red.). Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar (p. 23-45). Den Haag: Boomjuridisch.

Mein, A.G. (2020). Oplossingsgericht werken bij bezwaar. Gemakkelijker gezegd, dan gedaan (p. 41-56). In: A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille (red.). Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem. Inleidingen op de lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance, Amsterdam, 2019. Den Haag: Boom Juridisch.

Mein, A.G. & Timmer, I. (2018). Legal management: het realiseren van juridische kwaliteit. In: I. Timmer & A.G. Mein (Red.) Legal management. Realiseren van juridische kwaliteit (p. 11-28). Den Haag: Boom Juridisch.

Mein. A.G. (2017). Symboolpolitiek met hoge boetes in het kader van het financieel toezicht. In: R. Staring, R. van Swaningen & K. van Wingerde (Red.). Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (p. 271-283). Den Haag: Boom Criminologie.

Mein A.G. (2016). Tegenwicht of meebewegen. Over balanceren door professionals bij de toepassing van het recht. (Lectorale rede HvA). Amsterdam: HvA Publicaties.

Mein. A.G. & Timmer, I. (2016). Wiens zorg is de kwaliteit? Nieuwe eisen aan de juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten. Leiden: Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur.

Mein, A.G. (2016). Bestuurlijke bevoegdheden voor openbare orde en veiligheid. In: E. Kolthoff e.a (Red.). Basisboek integrale veiligheid. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2015). De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht (dissertatie EUR). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2011). Bestuurlijke bevoegdheden voor openbare orde en veiligheid. In: W. Stol, C. Tielenburg, W, Rodenhuis, S, Pleysier & J. Timmer (Red.). Basisboek integrale veiligheid (tweede druk), (p. 121-135). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Mein, A.G. (2010). Voorzorg en bestuurlijke handhaving. In: M. Hildebrandt & R. Pieterman (Red.). Zorg om voorzorg, (p. 65-76). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Mein, A.G & Wingerde, K. van (2009). Toezicht door private partijen: Panacee voor alle kwalen? In: A.G. Mein, K. van Wingerde, A. Ottow, F. van der Lecq, K. de Ridder & R. Pollmann. Toezicht door private partijen: Panacee voor alle kwalen? Verslag van het Erasmus Instituut Toezicht & Compliance Symposium 26 maart 2009 (p.1-8). Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, Erasmus Universiteit.

Mein, A.G. & Kok, D. (2008). Veiligheidspartners: de gemeente. In: W. Stol & A. van Wijk (Red). Inleiding criminaliteit en opsporing, (p. 167-179). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Artikelen in peer reviewed tijdschriften en vakbladen:

Mein, A.G. (2022). CBb haalt streep door bestuurlijke boete voor verboden nevenactiviteiten pensioenfonds: verbodsnorm onvoldoende kenbaar. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, 2022/1, p. 43-45.

Gorree, M. & Mein, A.G. (2021). De grote toezichtinterviewestafette – deel 7: DCMR Milieudienst Rijnmond, Tijdschrift voor Toezicht, 2021/4, p. 175-177.

Mein, A.G. (2021). Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM. Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2021/5, p. 183-186.

Mein, A.G. (e.a.) (2021). Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein. Sociaal Bestek, 2021/4.

Marseille, A.T., Winter, H.B., Wever, M., Mein, A.G., Aslimani, F. en Winter, P. de (2021). Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: wat werkt? De Gemeentestem, 2021/11, p. 634-643.

Mein, A.G. (2021). Toezicht in het sociaal domein: waar staan we? Tijdschrift voor Toezicht, 2021/2, p. 41-42.

Coffeng, T. & Mein, A.G. (2021). De grote toezichtinterviewestafette, deel 6: de NZa. Tijdschrift voor Toezicht, 2021/2, p. 89-92.

Merz, A. & Mein, A.G. (2021). In gesprek met Paulien de Winter. Proefschrift: Tussen de regels. Een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid. Tijdschrift voor Toezicht, 2021/2, p. 93-95.

Mein, A.G. (2021). Ruimte met regels. Terrasuitbreiding in coronatijd. Bewogen Stad nr. 3, 2021, p. 4. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation.

Mein, A.G. (2020). Handhavingsbeleid financiële toezichthouders. Tijdschrift voor Toezicht, 2020/2, p. 119-120.

Mein, A.G. & Marseille, A.T. (2020). De bezwaarmakers gehoord. Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk. Tijdschrift voor Klachtrecht, 2020/2, p. 3-7.

Mein A.G. (2020). Morele paniek over zorgfraude leidt aandacht af van kwaliteitstoezicht Wmo. Column Sociaalweb.nl.

Doornbos, N. & Mein, A.G. (2019). Manoeuvreren binnen smalle marges. Over de rol van wetgevingsjuristen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Recht der Werkelijkheid, 2019/3, p. 30-50.

Mein, A.G. & Marseille, A.T. (2019). Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019/8, p. 365-371.

Mein, A.G. (2019). ’50 is het nieuwe 100’. Moeite met maatwerk bij het opleggen van boetes voor overtreding van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. Tijdschrift voor Bijzonder strafrecht en Handhaving, 2019/2, p. 93-96.

Mein, A.G. (2019). U vraagt wij draaien? Veranderingen in de plaats en rol van de jurist binnen de gemeente. de Gemeentestem, 2019/7, p. 343-344.

Mein, A.G. & Vorm, B. van der (2018). Het nader rapport bestuurlijke boetestelsels: een stap terug in duidelijkheid? Justitiele verkenningen, 2018/3, p. 37-48.

Mein, A.G. (2018). Gewenste duidelijkheid over verhouding punitieve bestuursrecht en strafrecht blijft uit. Column bijzonderstrafrecht.nl.

Mein, A.G (2018). Het belang van vertrouwen voor de werking van toezicht en handhaving. Recht der Werkelijkheid, 2018/1, p. 53-57.

Mein, A.G (2018). Zorgen over de zorgplicht. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, 2018/2, p. 110-112.

Mein, A.G. (2018). De strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit. Ideaal of werkelijkheid? Tijdschrift voor Criminologie, 2018/1, p. 111-115.

Mein, A.G. (2017). Bestuursrechter dwingt AFM om boetebeleid openbaar te maken en rekent haar erop af. Tijdschrift voor Toezicht, 2017/3, p. 36-39.

Winter H.B. & Mein, A.G. (2017). De staat van toezicht en handhaving door gemeenten. de Gemeentestem 2017/175, p. 938-942.

Mein, A.G. (2017). Een nieuw handhavingstekort. Column op www.bijzonderstrafrecht.nl

Mein, A.G. (2016). Uitgepeild? Het gebruik van peilbakens in de praktijk van het fraudetoezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2016/3, p. 66-69.

Mein, A.G. (2016). Hogere boetes, omdat het kan... Tijdschrift voor Financieel Recht 2016-7/8, p. 303-305.

Mein, A.G. (2016). Niet goed = fout? Over de inzet van mystery callers in het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2016/1, p. 33-38.

Mein, A.G. (2015). Safety first. Boekbespreking dissertatie R. Prins (2014). Safety first. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch majors. Den Haag: Eleven International Publishing. Tijdschrift voor Veiligheid, 2015-3/4 p. 108-111.

Mein, A.G. (2015). Van licht naar zwaar, de evolutie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht. Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2015-5/6, p. 257-262.

De Doelder, R. J. & Mein, A.G (2015). De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance. Tijdschrift voor Compliance, 2015/5, p. 244-249.

Mein, A.G. & M. Ohoioeloen (2015). Toezicht in het kader van de Wmo. Sluitstuk van beleid? Sociaal Bestek, okt./nov. 2015, p. 29-31.

Mein, A.G. (2015). De boete uit balans. Tijdschrift voor financieel recht, 2015/7-8, p. 271-277.

Annotatie bij uitspraken Centrale Raad van Beroep over bestuurlijke boeten in bijstandszaken (ECLI:NL:CVRB:2015:1801 en 1879). USZ 2015/238.

Van Ooyen-Houben, M.M.J. & Mein, A.G. (2015). Wie heeft hier de regie? Coffeeshops tussen lokaal, nationaal en internationaal beleid. Justitiële Verkenningen, 2015/2, p. 55-84.

Biezeveld, G. & Mein, A.G. (2015). Moet de opmars van de bestuurlijke boete worden gestuit? Tijdschrift voor Toezicht, 2015/1, p. 64-71.

Mein, A.G. (2015). Rechter brengt balans aan in onevenwichtige bestuurlijke boete. Tijdschrift voor Toezicht, 2015/1, p. 81-85.

Mein, A.G. (2014). Inzet private boa’s in publiek domein. Security Management, 2014/3, p. 20-21.

Mein, A.G. & Hartmann, A.R. (2013). De staat van het boa-bestel. Security Management, 2013/9, p. 38-41.

Verwijs, R., Mein, A.G. & Goderie, M. (2013). Een loverboy laat niet los: slachtoffers van loverboys in beeld. Tijdschrift voor Veiligheid, 2013/1, p. 37-51.

Mein, A.G. & van Ooyen-Houben, M.M.J. (2013). The rise and fall of the coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. CIROC Newsletter 2013/1, p. 4-5.

Mein, A.G. (2012). Een kwestie van willen of kunnen? Oorzaken en achtergronden van milieuovertredingen door overheidsorganisaties. Tijdschrift voor Toezicht, 2012/4, p. 38-48.

Mein, A.G. (2012). Kroniek Openbare Orde 2011. de Gemeentestem, 2012(7371), p. 339-343.

Holvast, N.L., Mein, A.G., Huisman, K., Meerts, C. & van de Bunt, H.G. (2012). De vastgoedfraude in perspectief. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2012/3-4, p. 113-120.

Mein, A.G. (2011). Kroniek Openbare Orde 2010. de Gemeentestem, 161(7352), p. 218-223.

Mein, A.G., Verwijs, R. & Drost, L. (2011). Verborgen prostituees in Utrecht. Zorg en Welzijn, 2011/11, p. 51-53.

Lont, H. & Mein, A.G. (2011). Lessen leren van het CBF: Principegericht toezicht. VM (Platform Verenigingsmanagement), 2011/5.

Mein, A.G. (2010). Wie houdt er toezicht op de toezichthouders?. Security Management, 2010/6, p. 34-35.

Mein, A.G. (2010). Uitbreiding bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid: Een versterking of verzwakking van de positie van de burgemeester? Tijdschrift voor Veiligheid, 2010/3, p. 34-44.

Mein, A.G. (2010). De werkelijkheid achter de cijfers: Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid. Secondant, 2010/1, p. 35-39.

Mein, A.G. (2010). De veranderende rol van de burgemeester. Boekbespreking Schilder, A.E. (2009). De drang tot dwang. Over bemoeizorg en bemoeizucht van de lokale overheid (oratie) en Sackers, H.J.B. (2010). Herder, hoeder en handhaver: de burgemeester en het bestuurlijk sanctierecht (oratie). Tijdschrift voor Veiligheid 2010/4, p. 57-60.

Mein, A.G. (2009). Boekbespreking Muller E. e.a. (2009). Bestuur, Recht en Veiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid 2009/8, p. 57-61.

Mein, A.G. (2009). Bestuurlijke handhaving in de openbare ruimte versterkt. Security Management, 2009/3, p. 14-15.

Mein, A.G. (2009). Cameratoezicht, het wettelijk kader. Security Management, 2009/5, p. 12-15.

Mein, A.G. (2009). Gebiedsverboden in de strijd tegen overlast en criminaliteit. Security Management, 2009/11, p. 34-35.

Mein, A.G. (2008). Boekbespreking Van Steden, R. (2007). Privatizing policing: describing and explaining the growth of private security. Tijdschrift voor Veiligheid 2008/7, p. 65-67.

Mein, A.G. (2006). Wet bestuurlijke boete. Recht doen aan gemeentelijke autonomie? Justitiële Verkenningen 2006/5 p. 35-43.

Mein, A.G. (2004). Een inventarisatie van bestuurlijk preventieve bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde in het buitenland. Nederlands Juristenblad 2004/21, p.1082-1083.

Mein, A.G. (2004). De kern van de taak. Geweldsmonopolie als criterium voor taakafbakening en samenwerking. Tijdschrift voor Politie, 2004/11.

Mein, A.G. (2002). Evaluatie van de Algemene wet op het binnentreden. Tijdschrift voor Politie, 2002/12.

Onderzoeksrapporten:

Marseille, B., Wever, M., Winter, H., Winter, P. de, Mein, A. & Aslimani, F. (2021). Tussenrapportage Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein. Rijksuniversiteit Groningen/faculteit Rechtsgeleerdheid en Hogeschool van Amsterdam/AKMI.

Mein, A.G. & Marseille, A.T. (2020a). Informele aanpak bij bezwaar, rapportage werkpakket 3: de gespreksfase. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, AKMI.

Mein, A.G. & Marseille, A.T. (2020b). Informele aanpak bij bezwaar, rapportage werkpakket 5: eindrapportage. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, AKMI.

Mein, A.G. & Marseille, B. (2019b). Informele aanpak bij bezwaar. Rapportage werkpakket 4: de hoorfase. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, AKMI.

Mein, A.G. & Marseille, B. (2019a). Informele aanpak bij bezwaar. Rapportage werkpakket 2: de belfase. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, AKMI.

Blekkenhorst, G. & Mein, A. (2018). Doorlichting en uitwerking juridische kwaliteitszorg: Een herorientatie op de kerntaken team JZ. Groningen: Lexnova.

Mein, A.G. (2018). Informele aanpak bij bezwaar. Rapportage werkpakket 1: beleid en organisatie bezwaarproces. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, AKMI.

Mein, A.G. & de Meere, F. (2018). Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan. Raad voor de Rechtspraak, Research Memoranda, 2018/3. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Mein, A.G. (2017). De oplossingsgerichte behandeling van de bezwaarschriften voor stadsdeel Zuid. Amsterdam: Hogeschool van Amterdam, AKMI.

Wilms, P.J.M. & Mein, A.G. (2017). Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buitengebruikstellen van voertuigen. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC.

Mein, A,G. & Timmer, I. (2016). Wiens zorg is de kwaliteit? Nieuwe eisen aan juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten. Leiden: VJK.

Winter, H.B., Struiksma, N., Mein, A.G. (e.a.). (2016). Toezicht en handhaving door gemeenten. Groningen: Pro Facto.

Mein, A.G. (2015). Model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo. Werkdocument GGD GHOR Nederland. Utrecht: GGD GHOR Nederland.

Mein, A.G. & Oudenampsen, D. (2015). Medezeggenschap op maat. Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. & Van den Berg, I. (2015) Professionalisering milieuboa's. Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. (2014) Handreiking toezicht Wmo. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Meines, M., Blekemolen, M. & Mein, A.G. (2014). Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente. Een handreiking voor de aanpak van discriminatie in de horeca met gebruik van bestuursrechtelijke middelen. Amersfoort: Twynstra Gudde/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. & Hartmann, A.R. (2013). De stand van het boa-bestel. Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law.

Van Erp, J. & Mein, A.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtsrapporten IGZ. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law.

Mein, A.G. & van Ooyen-Houben, M.M.J. (2013). Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law.

Van de Bunt, H.G., Holvast, N.L., Huisman, K., Meerts, C., Mein, A.G. & van Wingerde, K. (2012). Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak ‘Klimop’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law.

Boutellier, J.C.J., Van Steden, R., Bakker, I., Mein, A.G. & Roeleveld, W. (2011). De positie van de politie. Een verkenning voor de strategische onderzoeksagenda politie. Apeldoorn: Politieacademie/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. & van de Bunt, H.G. (2011). Bestuurlijke rapportage ‘overtredende overheden’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/Rotterdam: Erasmus School of Law.

Mein, A.G. & Van der Gaag, R. (2011). Programmeringsstudie ‘Prettig contact met de overheid’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G., Boutellier, J.C.J., de Meere, F., Lünnemann, K.L. & Hermens, F. (2010). Reflectie op de Nationale ombudsman. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G. (2010). Risicoanalyse handhavingstaken Stadsdeel Amsterdam-Noord. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G., Drost, L. & Balogh, L. (2009). Vergoeding van schade ten gevolge van onrechtmatig overheidsoptreden. Den Haag: B&A Consulting/Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mein, A.G., Verberk, S. & Vos, J.W. (2008). Communicatie vanuit de rechtspraak met justitiabelen. Den Haag: B&A.

Mein, A.G., Franssen, J.J.M. & Hartmann, A.R. (2007). Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie. Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk. Den Haag: B&A.

Mein, A.G. & Egelkamp, M.E. (2006). De betekening en executie van verstekvonnissen. Een onderzoek naar knelpunten in de praktijk. Den Haag: B&A.

Mein, A.G. & Franssen, J.J.M., (2006). Invoering bestuurlijke boete gemeente Rotterdam. Een studie naar de consequenties van de invoering van de bestuurlijke boete in de gemeente Rotterdam en een invoeringsplan. Den Haag: B&A.

Mein A.G. & Boekhoorn, V.M. (2005). Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets Rotterdamse regelgeving. De ontwikkeling van een instrument ter toetsing van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Rotterdamse regelgeving. Den Haag: B&A.

Mein, A.G. (2005). Van wisselwerking naar samenwerking. Een onderzoek naar de samenwerking tussen het Juridisch Loket en de advocatuur op basis van een verwijsarrangement. Den Haag: B&A.

Overzicht presentaties mr. dr. A.G. Mein

Presentatie onderzoek Oplossingsgericht werken bij bezwaar en Beter Bezwaarspel tijdens online werksessie Burgergerichte overheid, ministerie van J&V, 10 maart 2022

Presentatie onderzoek Geschilbeslechting sociaal domein tijdens jaarvergadering VSR 2022, Leuven, 10 maart 2022

Lezing over juridische professionals in verandering tijdens Leergang Legal Management, IND/JZ, najaar 2021

Webinar naar aanleiding van themanummer ‘Toezicht in het sociaal domein’, Tijdschrift voor Toezicht, Academisch Netwerk VIDE, 28 oktober 2021

Presentatie Beter Bezwaarspel. Lectoraat Legal Management, Hogeschool van Amsterdam, 27 oktober 2021

Presentatie onderzoek naar de rol van juristen bij de besluitvorming over terrasuitbreiding in Amsterdam. Webinar Grenzeloos werken, gemeente Amsterdam. Online, 16 september 2021.

Lezing van een bureaucratische uitvoeringspraktijk naar een responsieve: kansen en mogelijkheden voor vitale wijken. Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation, Hogeschool van Amsterdam. Online, 11 mei 2021.

Lezing over de responsieve juridische professional. Alumniweek HvA. Amsterdam. Online, 14 april 2021.

Presentatie Handboek Oplossingsgericht werken bij bezwaar. Boekpresentatie en workshops, Lectoraat Legal Management, Hogeschool van Amsterdam. Online, 13 april 2021.

Presentatie onderzoek Oplossingsgericht werken bij bezwaar. Bindend Besturen Brabant. Online, 4 november 2020.

Presentatie onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar op bijeenkomst begeleidingscommissie onderzoek BMC en Hogeschool Leiden. Gouda, 29 november 2019.

Presentatie onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar op congres ‘De burger centraal. Responsieve overheid en de toegang tot het recht’ (ministerie V&J). Amersfoort, 26 november 2019.

Deelname aan startbijeenkomst in het kader van de curriculumherziening van de opleiding Sociaaljuridische Dienstverlening, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 25 november 2019.

Presentatie onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar. Lustrumconferentie Netherlands Institute for Law and Governance. Amsterdam, 1 november 2019.

Lezing over de responsieve rechtsstaat en de betekenis daarvan voor het curriculum van de opleiding HBO-Rechten, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam,15 oktober 2019.

Presentatie onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar. Academische Pitch- en Posterbijeenkomst Mediation, Vrije Universiteit. Amsterdam, 10 oktober 2019.

Deelname aan focusgroep ten behoeve van het formuleren van een toekomstvisie op de juridische functie van de VNG. Den Haag, 29 augustus 2019.

Presentatie onderzoek naar de beroepshouding van wetgevingsjuristen. Law and Society Association, Annual Meeting. Washington D.C., 30 mei 2019.

Lezing over juridische kwaliteitszorg voor de medewerkers van de afdeling juridische zaken van de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein, 15 mei 2019.

Gastles over juridische kwaliteitszorg. Beroepsopleiding voor gemeentejuristen (SBG). Utrecht, 28 januari 2019.

Interview radio Patapoe Amsterdam over onderzoek naar motieven van burgers om wel of niet naar de rechter te gaan, 10 januari 2019.

Lezing over juridische kwaliteitszorg. Rotterdams Juridisch Genootschap. Rotterdam, 15 november 2018.

Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid. Gemeente Amsterdam, Juridisch Bureau en afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Amsterdam, 23 april 2018.

Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid. Bijeenkomst secretarissen bezwaarcommissies Noordelijke provincies. Groningen, 12 april 2018.

Presentatie evaluatieonderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften in Amsterdam, stadsdeel Zuid in kader deskundigheidsbevordering docenten vakgroep Publiekrecht HBO-Rechten, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 3 april 2018.

Lunchlezing AKMI over evaluatie afhandeling bezwaarschriften gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam 13 februari 2018.

Leergang onderzoeksvaardigheden/afstudeerbegeleiding voor docenten HBO-Rechten. Haagse Hogeschool, najaar 2017.

Presentatie en discussie over de ontwikkeling van bezwaarschriften in het sociaal domein. Expertmeeting sociaal domein DIVOSA. Amsterdam, 30 november 2017.

Lezing over toezicht en handhaving in het sociaal domein in kader deskundigheidsbevordering docenten Sociaaljuridische Dienstverlening, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 14 november 2017.

Workshop over toezicht en handhaving binnen sociaal domein op VNG-congres Handhaving en Naleving. Den Bosch, 31 oktober 2017.

Presentatie onderzoek naar de staat van toezicht en handhaving door gemeenten. GGD/GHOR Nederland. Utrecht, 14 september 2017.

Lezing over de kunst van het balanceren binnen het recht door juridische professionals. Praktijkdag alumni opleiding HBO-Rechten, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 18 mei 2017

Lezing over symboolpolitiek met hoge boetes. Lezingenserie Brandende Kwesties, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 9 mei 2017.

Presentatie onderzoek naar de staat van toezicht en handhaving door gemeenten. Ministerie van BZK. Den Haag, 10 april 2017.

Lezing over de verkiezingsprogramma's en de rechtsstaat. Verkiezingsdebat Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam, 9 maart 2017.

Lezing over juridische kwaliteitszorg. Hoogheemraadschap van Rijnland. Leiden, 15 februari 2017.

Reflectie op discussie naar aanleiding van videoreportage over rechtvaardigheid versus rechtmatigheid. I-dag, afdeling Inkomen gemeente Amsterdam. Amsterdam, 8 februari 2017.

Referent in workshop Qualitative Empirical Legal Research. Jaarvergadering VSR 2017. Rotterdam, 19 januari 2017. ​​

​Lezing en discussie over dilemma’s in de juridische beroepspraktijk. Dag van het Juridisch Bureau gemeente Amsterdam. Amsterdam, 15 december 2016.

Groepsgesprek tijdens radiocollege Amsterdam FM over beroepshouding juristen. Amsterdam, 2 december 2016.​

Lezing over juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten. Najaarsvergadering Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur. Utrecht, 24 november 2016.

Referent op studiemiddag VSR over onderzoeksmethodologie. Universiteit Utrecht, Utrecht, 7 oktober 2016.

Presentatie promotieonderzoek naar het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. ECPR Standing Group on Regulatory Governance. Sixth Biannual Conference, Tilburg University. Tilburg, 9 juli 2016.

Presentatie promotieonderzoek. Symposium formeel belastingrecht, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 18 december 2015.

Presentatie promotieonderzoek. Studiemiddag Nederlandse Vereniging voor Criminologie/divisie Organisatiecriminaliteit, Vrije Universiteit. Amsterdam, 6 november 2015.

Gastcolleges over onderzoeksintegriteit. Researchmaster Criminologie, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, 2014-2016.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database