Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Over Urban Vitality

Programma voor een Vitaal Amsterdam

Een stad waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen en zelfstandig participeren. Dat is het vitale Amsterdam dat de Hogeschool van Amsterdam met het speerpuntprogramma Urban Vitality voor ogen heeft.

Hoe kunnen zij dat doen en welke rol spelen professionals daarbij? In het programma Urban Vitality werken de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente, tal van Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties en het regionale bedrijfsleven samen om deze vragen over vitaliteit te beantwoorden. Urban Vitality levert kennis, innovaties en concrete producten, zoals nieuwe werkwijzen (interventies), handreikingen, praktische hulpmiddelen, goede voorbeelden en trainingen.

Amsterdam staat voor grote en complexe uitdagingen op het gebied van vitaliteit waar veel professionals dagelijks mee worden geconfronteerd. Interdisciplinaire onderzoekersteams werken daarom intensief samen met professionals in de praktijk. 

Programmalijnen

Welke aanpakken en interventies beïnvloeden de persoonlijke en omgevingsfactoren van Amsterdamse burgers zodanig dat zij vitaler worden of vitaal blijven? Deze vraag staat centraal in de vijf lijnen van het programma.

Hoe pakken we overgewicht aan? Hoe krijgen we mensen – letterlijk – in beweging? Welke (zorg)voorzieningen en middelen zijn hiervoor nodig? Wat kunnen burgers zelf doen? In de programmalijn ‘Gezond leven’ onderzoeken we wat nodig is om inwoners van Amsterdam vitaal te laten zijn en om gezondheidsproblemen te voorkomen. Gezond gedrag, gezonde leefstijl, eigen kracht en sociaaleconomische (gezondheids)verschillen vormen belangrijke thema’s binnen deze programmalijn.

In een vitale stad zorgen mensen voor elkaar. Hoe, dat onderzoeken we in de programmalijn ‘Zorgen voor elkaar’. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgorganisaties zetten zich in om kwetsbare groepen zorg en aandacht te geven. Hoe voorkomen we dat ouderen vereenzamen? Hoe ondersteunen we invaliden of chronisch zieken? We onderzoeken bijvoorbeeld het effect van ‘maatjesprojecten’, hoe digitale sociale netwerken als Facebook hulpbehoevenden helpen en hoe ICT de samenwerking in de zorgketen kan optimaliseren.

Projecten:

Care4Balance 

Informele Zorg & Diversiteit 

In een vitale stad nemen bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel aan de maatschappij. Dit sluit aan op de transitie in de verzorgingsstaat, waarin niet langer het ‘zorgen voor’, maar het ‘zorgen dat’ voorop staat. Wat is nodig om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen? Hoe kunnen Amsterdammers met een chronische ziekte toch op zichzelf blijven wonen? En hoe organiseren bewoners zelf de participatie in wijken? In de programmalijn ‘Zelfstandig, actief participeren’ onderzoeken we onder meer monitoring op afstand, zelfmanagement, domotica en selfcare-support-systemen. Ook kijken we hoe de overgang van intramurale zorg (tweedelijns zorg) naar eerstelijns zorg soepel kan verlopen.

Projecten:

VITAMINE 

Sociaalmaatschappelijk werkers, (wijk)verpleegkundigen, jongerenwerkers, voedingsdeskundigen, ergotherapeuten, gymleraren en andere professionals hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van een vitale stad. Zij ontwikkelen zich tot een ‘nieuw’ type professional, die de vitaliteitsuitdagingen waar zij voor staan het hoofd kan bieden. Tot een professional met een groot probleemoplossend vermogen. Iemand die goed kan samenwerken, die initiatief neemt en klantgericht is. Met het vermogen om open te communiceren, flexibel te zijn en interprofessioneel samen te werken. In de programmalijn ‘Urban Vitality professional van de toekomst’ doen we onderzoek naar het gewijzigde werkveld en de rollen, taken en benodigde competenties van professionals. Op basis hiervan ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam het Urban Vitality-onderwijs, en na- en bijscholing.

De programmalijn ‘Kennisdeling’ staat in het teken van het optimaal delen van de opgedane kennis tussen de betrokkenen, en om anderen over het programma te informeren. In uiteenlopende overleggen, in gezamenlijk onderzoek en via nieuwsbrieven, website en minisymposia. Ook worden er concrete resultaten en producten opgeleverd voor het werkveld. Denk aan methodieken, beschreven interventies en handleidingen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 februari 2016