Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Energie

Met onze kennis van techniek, business modellen en data analyse dragen we bij aan de lokale duurzame energie transitie van de stad met focus op warmtenetten, vergroting zonne-energie, smart grids (met focus op inpassing van elektrische mobiliteit) en ontwikkeling laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Urban Technology draagt bij aan de lokale duurzame energie transitie van de stad Amsterdam en wil hierbij een actieve rol spelen bij het realiseren van de betreffende doelen in de Agenda Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Hierbij sluit het aan bij doelstellingen van de AEB.

De energietransitie is volop gaande met technologische vooruitgang van duurzame energie, vervlechting met elektrische voertuigen in het energienet, verduurzaming van de warmtevraag en verlaging van schadelijke emissies. De uitdagingen voor steden liggen op het gebied van (i) opschaling (van pilots naar grootschalige implementatie), (ii) systeemoplossingen (waarbij duurzame opwek slim gekoppeld wordt aan opslag en elektrische voertuigen) en (iii) innovatie (waarbij nieuwe technologieën worden omgezet naar nieuwe toepassingen).

Om de doelstellingen voor 2020 voor de gemeente te bereiken (20% meer duurzame energie per inwoner en 20% meer energiebesparing) zijn de concrete opgaven voor de gemeenten onder andere het opschalen van zonnepanelen van huishoudens (van 5.000 naar 80.000 in 2020), vergroten van aantal aansluitingen op het warmtenet (verdubbeling in 2020), uitbreiding van oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s (van 1.000 naar 4.000 in 2018) met veel aandacht voor integratie in lokale (slimme) netten en realiseren van 1.000 huishoudens zonder energierekening en klimaatneutraal realiseren van 75% van de nieuwbouw.

UT wil zich met haar kennis van techniek, business modellen, data analyse en link met logistiek richten op vier van de bovengenoemde thema’s die gelden voor de MRA: warmtenetten, vergroting zonne-energie, smart grids (met focus op inpassing van elektrische mobiliteit) en ontwikkeling laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. UT zet in op vertalen van nieuwe technologie naar meer marktrijpe producten als overbrugger van wetenschap en praktijk. Als zodanig is UT een versneller van energietechnologie, waarbij het multi-disciplinaire karakter van UT (engineering, bouw, data, business) een unieke combinatie vormt die momenteel beperkt in de markt aanwezig is en beperkend werkt op opschaling van nieuwe technologie.

Op basis van de aanwezige expertise binnen Urban Technology richten we ons op:

  • Integreren van nieuwe zontechnologie in producten/stedelijke omgeving (inzet van engineering kennis) als ook in Building Integrated PV (BIPV) waarin wordt samengewerkt met lectoraat Bouwtransformatie (inbreng kennis over ruimtelijke transformatieopgaven en de verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad)
  • Warmtesysteem – warmtepompen en lokale warmtenetten en inzet in concrete wijken/cases (inzet van engineering en modellering kennis; in combinatie met gebouwde omgeving). Samenwerking met lectoraat Bouwtransformatie met inbreng van netwerk van woningbouwcorporaties en kennis van de bouwketen bij realiseren van warmtenetten.
  • Smart Grids - systeemintegratie met de focus op ontwerpen, scenario-ontwikkeling, modelleren en evalueren van smart grids met invlechting van elektrische mobiliteit, inpassing van lokaal geproduceerde energie (met name zon) en inzet van batterij buffer systemen.
  • Inzet van verschillende duurzame energieconcepten in verduurzaming van bestaande bouw en het bewerkstelligen van deze transformatie.
  • Inpassing van laadinfrastructuur: met aandacht voor energiemodellering, buffersystemen, waarde van laden en V2G. Inzet van database aan laadgegevens in combinatie met engineering en modellering kennis.

Dit doen we samen met partijen als Gemeente Amsterdam, Alliander, Engie, ECN en ArenA.

Voor de thema’s zon en warmte wordt aangesloten binnen bestaande gremia van TKI Urban Energy op nationaal nivo; en bij de Gemeente (Duurzaamheid) en AEB op regionaal nivo. T.a.v. smart grids en elektrische mobiliteit momenteel gecovered resp. stuurgroep- en adviesraadfunctie bij DutchINCERT en NKL (nationaal Kennisinstituut Laadinfrastructuur).

Gepubliceerd door  Urban Technology 11 november 2016