Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Circulaire stad

Met een gebiedsgerichte aanpak en kennis van circulair (her)ontwerp, prototyping en circulaire business modellen dragen we bij aan de transitie van Amsterdam naar een circulaire stad met een focus op hoogwaardig hergebruik van materialen en producten, lokale productie, afval- en retourlogistiek en circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.

Een circulaire stad is een stad zonder afval waarin materialen eindeloos circuleren in een technische of biologische kringloop. Urban Technology wil actief bijdragen aan de ambities van Amsterdam om van de metropoolregio een circulaire grondstoffen hub te maken en zo de ecologische footprint van de stad verlagen en de regio versterken. Dit doen we door een gebiedsgerichte aanpak, circulair (her)ontwerpen van productieketens, gebouwen en gebieden en realiseren van concrete voorbeelden van hoogwaardig hergebruik van materialen en producten.

De metropoolregio Amsterdam is een dichtbevolkte regio waarin grote hoeveelheden producten en materialen gebruikt worden. De vraag naar materialen groeit, terwijl grondstoffen steeds schaarser worden. De metropoolregio wil circulaire koploper zijn en de voorzieningszekerheid vergroten door de import van materialen met 30% te verminderen. Zo ambieert Amsterdam een materiaalbesparing in de bouwsector van 500 duizend ton per jaar en in de organische reststroomketen van 900 duizend ton per jaar. Hiermee is een reductie van broeikasgassen mogelijk van ruim 1 miljoen ton CO2 per jaar, gelijk aan 5,5% van de jaarlijkse de CO2-uitstoot van Amsterdam. Ook steeds meer bedrijven zien de noodzaak in van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De transitie naar een circulaire stad biedt kansen voor innovatie, maar is ook een complexe opgave die gekenmerkt wordt door veel stakeholders, een volatiele markt en barri√®res door bestaande infrastructuur en regelgeving. Onderzocht moet worden op welke wijze en schaal het sluiten van stedelijke materiaalkringlopen het beste kan plaatsvinden en hoe dit economische, ecologische en sociale waarde oplevert voor alle betrokken partijen.

Onze onderzoeksfocus ligt op hoogwaardig hergebruik van materialen en producten en inzet van hernieuwbare grondstoffen uit de regio, waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Urban Technology richt zich op vier sectoren waarbinnen de betrokken lectoraten een sterk netwerk hebben en daarbinnen op de volgende specifieke grondstofstromen:

 • de maakindustrie en creatieve industrie: slim (her)gebruik van (biobased) kunststoffen, textiel en metalen;
 • de bouwsector: slim (her)gebruik van (biobased) bouwmaterialen en sloopafval;
 • de voedselsector: verminderen van voedselderving en hergebruik van organische reststromen.

Onze expertise ligt op het vlak van:

 • aanpak van afval- en retourlogistiek in steden;
 • hoogwaardig hergebruik van reststromen en toepassen van circulaire ontwerpprincipes bij het (her)ontwerpen van producten, systemen en gebouwen;
 • inzet van flexibele en digitale productietechnieken voor lokale en kleinschalige produceren in een stedelijke omgeving;
 • toepassing van gebiedsontwikkeling in de circulaire economie;
 • evalueren en ontwikkelen van circulaire business modellen en ketensamenwerking.

 • Gemeente Amsterdam, en met name specifieke gebieden als Buiksloterham, Amsterdam-West en Amsterdam Zuidoost.
 • SADC en Port of Amsterdam
 • Amsterdam ArenA en andere koplopers in het regionale midden- en kleinbedrijf
 • Afvalverwerkende bedrijven als AEB en Icova

 • Klankbordgroep Circular Challenge van Amsterdam Economic Board
 • Stuurgroep HBO platform Circulaire Economie i.o. en HBO platform Design
 • Beoordelingscommissie KIEM PRO-VANG

Gepubliceerd door  Urban Technology 11 november 2016