Hogeschool van Amsterdam

Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam. 

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Huib de Jong 2015

Dhr. prof. mr. H.M. (Huib) de Jong

Voorzitter CvB, waarnemend rector 

 

 

Huib de Jong is sinds 1 maart 2013 rector van de HvA en lid van het College van Bestuur UvA-HvA. Sinds de bestuurlijke splitsing UvA-HvA per 1 maart 2017 is hij naast rector ook waarnemend voorzitter van het College van Bestuur HvA. Vanaf 8 juni 2017 is hij voorzitter College van Bestuur HvA en tevens waarnemend rector.

De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid.

De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.

 

Contactgegevens

Secretaresse: Lisette Visser
Telefoon:  020 595 2341
E-mail:  secretariaatrector-hva@hva.nl

 

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Onderwijslogistiek
 • Benoemingsbeleid lectoren
 • Studentenbeleid, inclusief aansluiting MBO-HBO
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid
 • Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) 
 • Lokaal overleg
 • Onderwijsraad, Onderzoeksraad
 • Vereniging Hogescholen
 • Studentzaken 

 

 • Hoogleraar Faculteit Behavioural,  Management and Social Sciences – Universiteit Twente

 • Lid Bestuurscommissie Onderzoek – Vereniging Hogescholen
 • Lid van de Amsterdam Economic Board (AEB)
 • Lid Regionaal overleg MBO-HBO
 • Voorzitter Stuurgroep Amsterdamse Onderwijs Opgaven
 • Lid bestuur Vereniging Hogescholen 
 • Lid bestuur Ben Sajet Centrum
 • Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid Maatschappelijke Raad SVOK ( (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) - Scholengroep Castricum 

Nico Moolenaar

Dhr. drs. N.R. (Nico) Moolenaar RA

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering

 

 

 

De heer Moolenaar is per 1 juli 2016 benoemd als lid van het College van Bestuur, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille Bedrijfsvoering. Het betreft een tijdelijke benoeming. 

Moolenaar studeerde in de jaren zeventig af aan de VU als bedrijfseconoom en aan de Universiteit Tilburg als accountant. In zijn loopbaan had hij de (eind)verantwoordelijkheid voor de financiën in vele en uiteenlopende nationale en internationale ondernemingen. Bij een aantal bedrijven was hij ook algemeen directeur. Binnen het CvB is hij belast met onder andere het financieel beleid van de HvA, vastgoed- en huisvestingsbeleid, bedrijfsvoering algemeen en valorisatie.

Contactgegevens

Secretaresse: Suzanne Plat
Telefoon: 020 595 2342 
E-mail:

 s.c.m.plat@hva.nl

 • Financieel beleid
 • Strategisch informatiebeleid (w.o. SURF)
 • Vastgoed- en huisvestingsbeleid
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Arbo, milieu en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Duurzaamheid (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering)
 • Valorisatie-uitvoering inclusief IXA, HvA Holding
 • Studentenhuisvesting; studentenvoorzieningen
 • Bibliotheek, media en erfgoed

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres Huib de Jong en Nico Moolenaar
Wibautstraat 3B
1091 GH  Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 september 2017