Kennisvormen en expertise

Bij complexe grootstedelijke vraagstukken zijn netwerken betrokken in verschillende grootheden: burgers, professionals, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Deze hebben allen hun eigen visie en belang, en dat levert een krachtenveld op. Als lectoraat helpen wij vanuit praktijkgericht onderzoek om in gezamenlijkheid naar werkbare vooruitgang te komen.

​Wij verbinden ons aan plekken in de stad waar nieuwe oplossingen gezocht worden, maar ook aan de plekken waar juist schuring ontstaat. Grootstedelijke vragen benaderen we als puzzels waarbij verschillende partijen, kennisvelden en kennisvormen beter op elkaar (moeten) aansluiten. Wij werken intensief samen met partners in innovatieve settings. En hebben ook diverse projecten waarin wij reflecteren op onze werkwijze. Voorbeeldprojecten en publicaties hiervan zijn:

Ervaringskennis, professionele kennis, academische kennis is allemaal waardevol en noodzakelijk voor het komen tot een goede analyse en diagnose van de puzzel, en voor het komen tot werkbare oplossingen.​ Wij verbinden daarom de ervaringskennis van onze praktijkpartners met de nieuwste wetenschappelijke kennis om nieuwe manieren van denken en werken te ontwikkelen. Wij analyseren bijvoorbeeld de praktijken van professionals die grenzen tussen domeinen overstijgen. Voorbeeldprojecten en publicaties hiervan zijn:

Onze expertise: drie vormen van innovatie

  1. Gebiedsgerichte innovaties
    Grootstedelijke uitdagingen rond thema's als duurzaamheid, sociale ongelijkheid en wonen concentreren zich vaak in gebieden. Daar ontstaan ook kansen voor samenhangende oplossingen, vanuit en met bewoners en direct betrokkenen.
  2. Democratische innovaties
    In de samenleving zien we veel initiatieven van burgers om hun omgeving van onderop en met elkaar vorm te geven. Bewoners verenigen zich in urban commons, gezamenlijke beheervormen van gedeelde resources, of praten mee in burgerberaden van hun gemeente. Wij onderzoeken de opzet, het verloop en de impact van dit soort innovaties.
  3. Duurzaamheidsinnovaties
    In stedelijke duurzaamheidstransities zoals de energietransitie bestaat vaak een spanning tussen rechtvaardigheid en effectiviteit. Wij onderzoeken welke sturingsvormen en collectieve aanpakken kansrijk zijn om hiermee om te gaan.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 april 2024