Centre for Financial Innovation

3. Verdient u de ocf die u heeft?

Positioneringsscan

Door: Marion Smit, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam (CFI)

Tijdens de workshop is de positioneringscan als zelfbeschrijvingsinstrument besproken. Deelnemers gaven aan dat de scan een waardevolle aanleiding tot verdere gesprekken over de positionering van de Onafhankelijke Control Functie (ocf) in hun woningcorporatie kan zijn.

Wat is de positioneringscan?

De positioneringscan is een zelfbeschrijving op geselecteerde punten, waarvan het overzicht visueel kan worden weergegeven in een sterdiagram. Dit biedt de mogelijkheid om de positionering van de eigen ocf te vergelijken met inzichten uit het onderzoek Van Goeden Huize, met de ideeën van anderen binnen de eigen corporaties, of met andere personen uit andere corporaties.

Hoe gebruikt u de scan?

De scan is een zelfbeschrijving en dus niet een beoordeling. Het is bedoeld om persoonlijke waarnemingen en aannames expliciet te maken en op basis daarvan een dialoog te kunnen voeren.

Dit kan individueel wanneer het binnen de ocf voor zichzelf wordt invullen als inspiratie om te reflecteren op de positionering in de eigen organisatie. Maar ook als groep: in een MT of samen met een RvC kunnen alle leden eerst individueel de scan invullen, daarna de individuele scores in één sterdiagram invullen en met verschillende kleuren de diagrammen vullen.

Hierbij is het goed om mee te nemen:

  • De weging per vraag geeft aan wat door de ocf werd aangegeven als invloedrijkst. De weging is daarmee relatief, niet absoluut. Vandaar ook verschillende schalen op sterdiagram.
  • De houding van de bestuurder weegt het zwaarst; heeft meeste invloed op het proces.
  • De maximale score op alles is een bepaald ideaalbeeld.
  • Bespreek overeenkomsten, verschillen en de wenselijkheid van het ideaalbeeld. Maak eigen perceptie en keuzes expliciet.
  • Wij erkennen dat in de normering de hogere waardes worden gegeven voor een parttime vervulling van de ocf door iemand met tegelijkertijd eenzelfde of vergelijkbare functie vervult bij andere corporaties. Op basis van de interviews hebben wij geanalyseerd dat dit voor kleinere en middelgrote corporaties uiteindelijk de meest efficiënte en effectieve invulling is van de ocf.

Uiteindelijk heeft de scan tot doel om uw aandacht te richten op wat relevant en mogelijk is zodat u tot weloverwogen besluiten kunt komen. Het daadwerkelijke besluit voor de positionering in uw eigen organisatie is aan u.

Waarop is de scan gebaseerd?

Tijdens het onderzoek Van Goeden Huize zijn zeven interviews over positionering en beleid afgenomen met personen die de ocf bij woningcorporaties bekleden of hebben bekleed. Deze interviews zijn geanalyseerd op de vraag wat door hen werd waargenomen als succesvol. Dit is vergeleken met vijftien andere interviews die gehouden zijn over competentie-ontwikkeling met bekleders van de ocf.

In een groepsgesprek is met zes bestuurders een eerste versie van de positioneringscan besproken ten aanzien van de aannames. De daaropvolgende conceptversie is in twee bijeenkomsten voorgelegd en besproken met controllers in dienst van Hofmeier. Deze feedback op uitgangspunten en vorm van de scan, is meegenomen in de conceptversie die is aangeboden en besproken op 19 mei. Na een laatste controle heeft de scan de vorm gekregen zoals die nu voor u ligt.

Voor vragen of begeleiding bij het inzetten van de scan, kunt u contact opnemen met Marion Smit, m.smit2@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022