Stage jaar 3

Doel van de stage is het verwerven en demonstreren van dertien competenties, die horen bij het SPH-beroep op het niveau van een zelfstandig werkende, beginnende beroepskracht. De beoordeling van de stage is gebaseerd op de competenties en verdeeld over drie segmenten:

Segment 1: Agogisch handelen
Segment 2: Het werken binnen en vanuit een hulpverleningssituatie
Segment 3: Beroepsontwikkeling

Een geschikte stageplaats bij een instelling voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • In de instelling wordt hulp geboden aan mensen die (duurzame) problemen hebben bij hun ontwikkeling of bij het (zelfstandig) functioneren in hun dagelijkse leefsituatie (woon-, werk of leefomgeving).
 • De situatie van cliënten behoeft professionele hulp.
 • Er is sprake van een methodische werkwijze waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van sociaal- en muzische agogische middelen.
 • De continuïteit van de werkzaamheden is onafhankelijk van de betrokken werkers van dat moment.
 • De stagiair verkeert in een leersituatie en wordt als boventallig ingezet in de instelling en heeft de mogelijkheid om aan de tien competenties en de daarbij behorende opdrachten te kunnen werken. De stagiair verricht de werkzaamheden onder begeleiding en eindverantwoordelijkheid van de instelling.
 • De stagiair heeft minimaal 50% van de stage-uren cliëntcontact.
 • Er wordt zorg gedragen voor het leerproces van de stagiair, zowel primair door de praktijkbegeleider als secundair door de teamleden.
 • Er wordt in de organisatie in teamverband gewerkt.
 • De stagiair wordt in de gelegenheid gesteld om zicht te krijgen op het werken in de instelling, beleidsontwikkeling en externe contacten.
 • De instelling biedt regelmatig (gemiddeld één keer per week) praktijkbegeleiding aan de stagiair door een praktijkbegeleider die HBO-Agogisch is opgeleid. Er is contact met de opleiding via stagegesprekken en bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders.
 • De stagiair volgt doorgaans 1 keer per 2 weken op maandag of vrijdag onderwijs op de opleiding.
 • De instelling verleent alle medewerking bij het vrij roosteren van de stagiair zodat de verplichte onderwijsactiviteiten gevolgd kunnen worden.
 • Er is een financiële vergoeding voor stagiairs volgens de landelijke regeling.
 • Voorafgaand aan de start van de stage wordt een stageovereenkomst getekend.
 • In het algemeen geldt een reiscriterium: een stagelocatie dient zich binnen Amsterdam en Omstreken te bevinden en in een maximale reistijd van 55 minuten met het OV bereikbaar te zijn, berekend vanuit de locatie Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam.

Stage aanbieden

Wilt u een stage aanbieden, download dan het aanmeldingsformulier en stuur dit op naar de afdeling Externe Betrekkingen, stagesph@hva.nl

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de afdeling Externe Betrekkingen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een derdejaarsstudent SPH u kan bieden? Vraag dan de studiehandleiding stage leerjaar 3 aan met daarin alle relevante gegevens via de afdeling Externe Betrekkingen

Elk jaar biedt de opleiding SPH van de Hogeschool van Amsterdam een scholing aan voor praktijkbegeleiders van studenten in jaar 3 in het kader van deskundigheidsbevordering. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar het hoofdstuk Deskundigheidsbevordering.

Daarnaast organiseert de opleiding SPH diverse bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders om de betrokkenheid en afstemming tussen de opleiding en het werkveld te bevorderen. De communicatie hierover wordt via mailing door de afdeling Externe Betrekkingen verzorgd.

Stagecoördinatoren jaar 3

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 juli 2020