Centre of Expertise Urban Vitality

Gezond Ouder Worden

Amsterdam kent een groeiend aantal ouderen voor wie zelfredzaamheid in toenemende mate een uitdaging is. Belangrijke oorzaken: het aantal inwoners in de stad neemt toe en de populatie vergrijst. Uit de Tilburg Frailty Indicator (TFI) blijkt dat in Amsterdam circa 38 procent van de ouderen kwetsbaar is. Dit percentage ligt een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 20 procent. Belangrijke verklaring: in stedelijke gebieden wonen relatief meer mensen met een lage sociaaleconomische status (SES).

De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laagopgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten, mantelzorgers op leeftijd en LHBT-ouderen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder Amsterdamse huisartsen, uitgevoerd door Elaa in opdracht van Alliantie.

Binnen het thema Gezond Ouder worden (GOW) werken onderzoekers vanuit een brede visie op (positieve) gezondheid en veroudering. Het thema heeft zich verbonden aan de ambitieuze missies uit de landelijke Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. De centrale KIA-missie stelt dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer leven in goede gezondheid, en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% zijn afgenomen.

Vanuit de centrale KIA-missie volgen 3 afgeleide missies:

  • In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
  • In 2030 wordt de zorg 50% meer of vaker in de eigen leefomgeving georganiseerd (in plaats van in zorginstellingen), samen met het netwerk rond mensen.
  • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het percentage dat naar wens en vermogen deelneemt aan de samenleving met 25% toegenomen.

Praktijkgericht onderzoek

Het thema Gezond Ouder Worden focust volledig op praktijkgericht onderzoek. Op basis van vragen uit de praktijk werken onderzoekers samen met ouderen, zorgprofessionals, gemeentes en bedrijven aan toepasbare oplossingen en antwoorden.

GOW-onderzoekers richten zich op het ondersteunen van gezond gedrag bij ouderen en het verlagen van barrières die gezond gedrag en gezond ouder worden in de weg staan. Onderzoek en innovatie draait zowel om het bevorderen van een gezonde leefstijl van ouderen als het creëren van een gezonde leefomgeving; fysiek én sociaal.

Onderzoekers hanteren bij hun aanpak:

  • kenmerken van een public health-benadering in wijken of buurten met veel aandacht voor preventie.
  • een klinische benadering bij het ondersteunen van groepen of individuen met een chronische ziekte of beperking.

Open Science

GOW-onderzoekers werken aan open science door het borgen, ontwikkelen, evalueren en uitdragen van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Kernbegrippen: robuustheid, transparantie, repliceerbaarheid, privacy, databeheer en onderzoeksintegriteit.

Lectoraten thema Gezond Ouder Worden

Themaleider Gezond Ouder Worden

Themacoördinator Gezond Ouder Worden

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 juli 2023