Themanummer Publieke Ruimte

Anders

Sluimerend vindt een strijd om de schaarse stedelijke openbare ruimte plaats. In onze sociaal gefragmenteerde, geïndividualiseerde en verdichtende steden is die gedeelde openbare publieke ruimte echter cruciaal. Daar wordt dagelijks de sociale stad gemaakt, raakt men vertrouwd met de ander en krijgt de identiteit van de stad gestalte. Juist in deze zelfde openbare ruimte worden ook de technologische oplossingen geprojecteerd om de uitdagingen ten aanzien van mobiliteit, circulariteit, verduurzaming, klimaatbestendigheid, electrificatie etc. op te lossen. Hoe gaan die claims gezamenlijk uitpakken? Hoe balanceren we opnieuw de tegengestelde behoeften van verblijf & verrassing versus stromen & voorspelbaarheid? Deze integrale vraag is met name cruciaal voor die plekken van de openbare ruimte waar deze in staat is om als publieke ruimte te functioneren. Wie heeft het overzicht? Wat zijn al mooie of prikkelende voorbeelden? Wat voor lessen kunnen we daaruit leren? En wat vraagt dit van planvorming en sturing? Met dit themanummer willen we deze sluimerende strijd om onze publieke ruimte in samenhang verkennen, tonen en agenderen. A dormant battle for scarce urban public space takes place. In our socially fragmented, individualized and compacted cities, however, this shared public space is crucial. This is where the social city is created on a daily basis, people become familiar with the other and the identity of the city takes shape. It is precisely in this same public space that technological solutions are projected in order to solve the challenges with regard to mobility, circularity, sustainability, climate resistance, electrification, etc. How will these claims work out together? How do we rebalance the opposing needs of stay & surprise versus currents & predictability? This integral question is particularly crucial for those places of public space where it is able to function as a public domain. Who has the overview? What are already beautiful or stimulating examples? What lessons can we learn from them? With this special issue we want to explore, show and put on the agenda this dormant struggle for our public space in cohesion.

Referentie Bijlsma, L. (Ed.), Suurenbroek, F. (Ed.), & Rijckenberg, A. (2020). Themanummer Publieke Ruimte. Ruimte + Wonen, 3.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 15 oktober 2020

Publicatiedatum

okt 2020

Auteur(s)

Like Bijlsma
Annemiek Rijckenberg

Research database