VVE Thuis

Project

Uitbreiding, intensivering en evaluatie van het gezinsgerichte programma 'VVE Thuis'

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is al jaren een van de pijlers van het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds de invoering van de VVE zijn er verschillende programma's ontwikkeld, die worden uitgevoerd in kindercentra (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) en groep 1 en 2 van de basisschool. De benadering van deze programma's is vooral centrum- of schoolgericht: de aandacht voor de rol van ouders is relatief beperkt. Het voorgestelde project focust juist op ouders. Startpunt van het project is het programma VVE Thuis, een programma waarin ouders met hun peuter thuis allerlei activiteiten uitvoeren die aansluiten bij activiteiten uit de meest gebruikte VVE-programma's (Piramide, Kaleidoscoop, Ko-Totaal, Startblokken & Basisontwikkeling). Ouders worden getraind en begeleid door de leidsters van de peuterspeelzaal die hun kind bezoekt. In het voorgestelde project wordt het programma naar aanleiding van signalen uit de praktijk verder uitgebreid en geïntensiveerd. De ervaring van deelnemende peuterspeelzalen met het peuterprogramma is zodanig positief dat verschillende basisscholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een vergelijkbaar programma voor groep 1 en 2. Daarom wordt in het kader van het project een kleuterversie ontwikkeld, uitgeprobeerd en geoptimaliseerd. Eveneens blijkt uit de praktijk dat voor een bepaalde groep ouders - met name laagopgeleide ouders - de begeleiding die in het huidige programma wordt aangeboden, mogelijk te weinig intensief is. Daarom worden in het project methoden ontwikkeld om de ondersteuning van deze ouders te intensiveren. Hierbij zal met name gebruik worden gemaakt van ICT. Ten slotte wordt er een effectonderzoek uitgevoerd, waarin wordt gekeken naar de effecten van het bestaande peuterprogramma, het nieuwe kleuterprogramma en het ICT-intensiveringsprogramma op de talige, geletterde, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het project betreft een samenwerkingsverband van het lectoraat Maatwerk in Leren en Instructie (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam), het lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Jeugdinstituut, schoolbesturen en peuterspeelzaalkoepels uit de gemeenten waarin de beide lectoraten zijn gevestigd. Het project levert, behalve concrete producten, inzichten op over effectieve ondersteuning van ouderbetrokkenheid en afstemming daarvan op de activiteiten die in het kader van VVE-programma's in speelzaal en kleutergroep plaatsvinden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2012
Einddatum 01 mrt 2017