Impactondernemers en impactmeting

inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling

Verslag

In hoeverre en op welke wijze brengen impactondernemers hun impact in kaart? Welke instrumenten voor impactmeting worden in Nederland daadwerkelijk gebruikt? En welke behoeften leven er voor doorontwikkeling van dit instrumentarium?

Deze vragen stonden centraal in dit onderzoek in opdracht van de City Deal Impact Ondernemen ten behoeve van impactondernemers. Het onderzoek bestond uit verschillende stappen.

Allereerst is een groslijst gemaakt van instrumenten voor impactmeting zoals die uit de literatuur bekend zijn. Daarin is uiteengezet waarin de instrumenten zich van elkaar onderscheiden, zoals toepassingsgebied, reikwijdte en sector. Ook is het verschil toegelicht tussen registratie, waarmee een ondernemer kan aantonen dat en in welke mate hij een impactondernemer is; en impactmeting, waarmee een ondernemer kan laten zien welke impact hij met zijn activiteiten maakt.

Vervolgens is op basis van het vooronderzoek een enquête opgesteld waarmee het daadwerkelijk gebruik van de instrumenten is onderzocht, plus de behoeften van impactondernemers ten aanzien van instrumentarium voor impactmeting. Ondanks intensieve aandacht voor de verspreiding van de enquête hebben slechts 65 ondernemers de lijst ingevuld. Aanvullend zijn verdiepende interviews gehouden met in totaal zeven impactondernemers. De resultaten laten zien dat er al door veel ondernemers aan impactmeting gedaan wordt, met een keur aan instrumenten.

De meest genoemde reden voor het meten van impact is ‘interne sturing’. Externe partijen vragen nog niet vaak naar een impactrapportage. Er is geen standaardmethode voor impactmeting en er is weinig uniformiteit in gebruikte indicatoren of criteria. Verder valt op dat instrumenten voor impactmeting en duurzaamheidsrapportages zoals die in de toekomst van<br/>bedrijven gevraagd worden op basis van aangescherpte Europese regelgeving, nog nauwelijks op elkaar zijn afgestemd.

Het onderzoek leidt tot zeven aanbevelingen aan de City Deal Impact Ondernemen:1. Benadruk dat certificeren en impact meten verschillende zaken zijn 2. Investeer in eenvoudige en goedkope instrumenten >3. Streef naar meer uniformiteit >4. Verbind generiek en specifiek >5. Stimuleer dat impactmeting beloond wordt >6. Help financiers bij uniformering rond impactmeting >7. Aan de slag met impactrapportages!

Bovendien is als praktisch hulpmiddel een flyer opgesteld voor ondernemers (zie bijlage 2), dat een compact overzicht biedt van de in Nederland veel gebruikte instrumenten. Met deze flyer kan een ondernemer snel kiezen welk instrument hij kan gebruiken voor het doel dat hij ermee beoogt.

Referentie van Orden, C., & Hogenstijn, M. (2023). Impactondernemers en impactmeting: inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling. Hogeschool Windesheim.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 juli 2023

Publicatiedatum

jul 2023

Auteur(s)

Claudia van Orden

Publicaties:

Research database