Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Met zes bouwstenen een toekomstbestendige voedselvoorziening

16 apr 2015 00:00

In 2040 woont naar schatting driekwart van de wereldbevolking in een stedelijk gebied; dit legt een toenemende druk op de inrichting van en de activiteiten in de stad en regio. Inwoners en –bezoekers moeten (structureel) worden voorzien in bijvoorbeeld woning, arbeid, mobiliteit en recreatie, maar ook in energie en voedsel. Voor voedsel geldt dat het steeds lastiger wordt de stad hierin te voorzien op een manier die ook in de toekomst houdbaar is.

Het onderzoeksprogramma van de HvA ‘Voedsel in en naar de stad’ is van start en heeft als doel om bij te dragen aan de verduurzaming van de voedselvoorziening in de MRA. Op basis van vakliteratuur en gesprekken met de ‘key’ partners in de MRA zien we zes elementen (bouwstenen) voor een  toekomstbestendige voedselvoorziening in de MRA. Zie figuur hieronder. 

  1. In de aanvoer , vewerking en distributie van voedsel voor de MRA is nog veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid. In het onderzoeksprogramma pakken we als eerste het aspect van aanvoer en distributie op. De verduurzaming en verwerking zal op termijn vooral een thema worden richting het mkb aangezien grotere bedrijven hier vaak zelf al ver in zijn gevorderd.
  2. Er liggen kansen op het gebied van het sluiten van voedselkringlopen in de MRA. Een belangrijke pijler van het onderzoeksprogramma zal zijn te onderzoeken hoe voedselkringlopen nog beter dan nu zijn te sluiten.
  3. Initiatieven voor stadslandbouw hebben vooral maatschappelijke doelstellingen maar zouden ook milieudoelstellingen kunnen halen als gekozen wordt voor high- in plaats van lowtech varianten van stadslandbouw. Beide vormen van landbouw stokken in hun ontwikkeling met name wegens gebrekkige financiële duurzaamheid en logistieke problemen. In het ondezoeksprogramma werken we aan het realiseren van businesscases voor low- en hightech stadslandbouw. 
  4. In geval van calamiteiten kan de stad binnen enkele dagen te maken krijgen met schaarste aan voedsel. Hier bestaat op dit moment geen adequate oplossing voor. Dit probleem wordt nog niet als heel urgent ervaren en pakken we daarom als programma niet meteen op maar mogelijk wel op termijn.
  5. Voor een duurzame voedselvoorziening is ook de vraag van de consument belangrijk: welk voedsel heeft de voorkeur, hoe gezond is dit en hoe zit het met het duurzaamheidsaspect van deze vraag? Beïnvloeding van consumenten speelt een belangrijke rol bij verduurzaming van de voedselvoorziening. De expertise op dit gebied ligt vooralsnog niet bij Urban Technology. Op termijn doen we hier wel graag onderzoek naar maar dan in samenwerking met andere domeinen van de HvA.
  6. Ten slotte wordt nog niet of nauwelijks strategisch nagedacht over de ruimtelijke consequenties die de voedselvoorziening voor de stad van de toekomst met zich meebrengt. Het is de ambitie van het onderzoeksprogramma het inzicht hierin te vergroten en strategische ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot duurzame voedselvoorziening in de MRA te agenderen.

Kennis beschikbaar binnen Urban Technology – op het gebied van logistiek, circular design, innovatie, ondenemerschap en de gebouwde omgeving – brengen we samen om tot slimme oplossingen te komen voor bovenstaande opgaven. De komende tijd zullen de vier bouwstenen waar we als eerste mee aan de slag gaan verder worden uitgewerkt in de onderzoeksprojecten. Partijen die zich hierbij willen aansluiten zijn welkom. Geïntresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Melika Levelt (m.levelt@hva.nl / 06 2115 6213).