Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Onderbouwing

De producten op deze website zijn ontwikkeld in een drie-jarig Zonmw project dat uitgevoerd werd binnen de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Dit het project stond de volgende vraag centraal: Hoe kan de ondersteuning van actieve maatschappelijke participatie van jongeren met psycho-sociale problematiek in Amsterdam worden geoptimaliseerd?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is er in het project onderscheid gemaakt in drie fasen:

Eerste fase:

In de eerste fase is verkennend onderzoek gedaan op drie fronten:

  1. Er is een literatuurverkenning verricht om na te gaan of er sinds de hierboven genoemde studies kennis beschikbaar is gekomen over (werkzame elementen van) interventies die kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie van jongeren met psycho-sociale problematiek.
  2. Professionals en beleidsmakers die met deze doelgroep werken zijn geïnterviewd over hun ervaringen met en wensen ten aanzien van het beschikbare zorg- en begeleidingsaanbod in Amsterdam ter ondersteuning en stimulering van maatschappelijke participatie van jongeren met psycho-sociale problematiek.
  3. Jongeren met psycho-sociale problematiek zijn geïnterviewd over hun ervaringen met en wensen ten aanzien van het beschikbare zorg- en begeleiding.

Tweede fase:

In de tweede fase zijn op basis van de uitkomsten van de drie onderzoeksstappen, producten ontwikkeld voor professionals die betere ondersteuning van jongeren met psycho-sociale problemen in Amsterdam mogelijk maken.
In samenwerking met professionals en cliënten van Spirit, F-ACT en het MBO-team van Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn ontwikkelstappen doorlopen en producten ontwikkeld op drie onderwerpen: eenzaamheid onder jongeren met psychosociale problemen, bejegening van jongeren met psycho-sociale problemen en het opzetten van een peer-to-peer steungroep voor jongeren met psycho-sociale problemen. De uitkomsten van de onderzoeksfase en de stappen van het ontwikkelproces zijn beschreven in dit RAPPORT.

11 mei 2020