Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Klimaatgeletterdheid

Goede basis- en op maat gemaakte informatie over klimaat en klimaatverandering is hard nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de klimaattransitie. Het lectoraat Klimaatgeletterdheid, een samenwerking tussen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Hogeschool van Amsterdam, ontwikkelt nieuwe kennis waarmee de ‘klimaatgeletterdheid’ van professionals, bestuurders en burgers vergroot kan worden.

Klimaatverandering is één van de belangrijkste problemen van deze tijd. Het is van groot belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengegaan. Toch verloopt de ontwikkeling en de implementatie van beleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren moeizaam. Een gebrek aan draagvlak voor klimaatmaatregelen, te weinig klimaatkennis, of onzekerheid over hoe om te gaan met een veranderend klimaat zijn mogelijke oorzaken. Hoe zorgen we ervoor dat professionals gegevens over klimaatverandering juist interpreteren? En dat zij deze informatie kunnen vertalen naar een duidelijke boodschap voor het bredere publiek?

Wat is klimaatgeletterdheid?

Het doel van het lectoraat is om de klimaatgeletterdheid van met name professionals te bevorderen, werkzaam in diverse sectoren zoals stedelijke inrichting, energietransitie en welzijn in de stad. Een klimaatgeletterd persoon:

  • Kent de belangrijkste principes van het klimaatsysteem;
  • Weet hoe en waar wetenschappelijk betrouwbare data en informatie over klimaat te vinden;
  • Communiceert op een zinvolle manier over klimaat en klimaatverandering met collega’s, bestuurders en burgers;
  • Is in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen m.b.t. zaken die door klimaat worden beïnvloed of die het klimaat beïnvloeden.

Kennis voor de klimaattransitie

Vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk wordt het onderzoek uitgevoerd aan de hand van twee vragen:

  1. Welke klimaatinformatie en -data zijn er nodig en in welke vorm om klimaatbewust te kunnen handelen en de juiste beslissingen in de klimaattransitie te kunnen nemen?
  2. Hoe kunnen klimaatinformatie en -data zo worden gepresenteerd, dat deze goed worden geïnterpreteerd, bruikbaar zijn en de klimaatgeletterdheid vergroten?

Bruggen bouwen

Het lectoraat Klimaatgeletterdheid werkt vanuit meerdere disciplines en praktijkgericht. Er is een structurele samenwerking met de HvA-lectoraten Water in en om de Stad, Psychologie voor een Duurzame Stad, Visual Methodologies en verschillende bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden.

Lectorpositie bij instituten

Via de regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) van Regieorgaan SIA is het lectoraat gefinancierd, een vorm waarbij een lector bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut werkt. Zo verbindt Janette Bessembinder het onderzoek van het KNMI met het praktijkgerichte onderzoek van de hogeschool – cruciaal om te komen van kennis tot innovatie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 25 april 2023

  dr. ir. J.J.E. Bessembinder (Jannette)

Lector Klimaatgeletterdheid

j.j.e.bessembinder@hva.nl
Bekijk profiel