Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving

Wie zijn wij?

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam & Omgeving is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek en de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is onderdeel van een netwerk van 15 werkplaatsen in Nederland en heeft tot doel om vraagstukken in het sociaal domein te verbeteren. Dit doet zij bijvoorbeeld door het versterken van de relatie tussen wijkvrijwilligers en buurtteams en door te zorgen dat huisartsen beter weten hoe zij kunnen doorverwijzen naar de sociale basis. De Werkplaats Amsterdam & Omgeving richt zich vooral op de ontwikkel- en aandachtsbuurten van de grote stad, maar kijkt ook breder in de regio rondom Amsterdam en werkt samen met Hoorn, Uithoorn en Amstelveen en met gemeenten betrokken bij de GGD Zaanstreek-Waterland.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Uitleg over de werkplaatsen sociaal domein

Met welke vraagstukken houden we ons bezig?

Binnen de werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving houden wij ons bezig met vraagstukken zoals:

  • Hoe kan onderlinge zorg (in het bijzonder bij mensen met een migratieachtergrond) verbonden worden met wijk- en buurtteams?
  • Hoe zorg je ervoor dat de sociale basis toegankelijk is voor nieuwe groepen, zonder dat je ‘oude’ groepen uitsluit?
  • Hoe verbind je mensen die individuele begeleiding krijgen, zoals personen met onbegrepen/verward gedrag met collectieve verbanden in de wijk?
  • Hoe kan preventie zo laagdrempelig mogelijk worden vormgegeven?

Voor wie?

We beschouwen onszelf als als kritische vriend van de praktijk, professionals en het beleid. Lex Veldboer, penvoerder van de werkplaats: ‘Verkennen, agenderen en helpen oplossen staan centraal. Als kritische vriend staat de Werkplaats voor het aankaarten en bespreekbaar maken van kwesties en dilemma’s, waarin verschillende perspectieven worden belicht.' Aan de werkplaats zijn zowel personen verbonden met expertise op het gebied van kwalitatief, kwantitatief en mixed-method methodes. We doen dan ook zowel onderzoek aan de hand van bijvoorbeeld interviews en observaties, als aan de hand van vragenlijsten en big data.

De Werkplaats Sociaal domein Amsterdam en Omgeving ziet zichzelf als kritische vriend van de praktijk, professionals en het beleid

Voorbeelden van onderzoek

Onderzoek naar sociaal schaduwwerk

Lex Veldboer: ‘De partners in de Werkplaats merken dat het introduceren van nieuwe kennis en theoretische concepten kan werken in het verhelderen van het sociaal werk, omdat het een bril geeft om naar kwesties in het sociale domein te kijken. Het concept sociaal schaduwwerk is in 2019 bijvoorbeeld gelanceerd in Vlaanderen. Sociaal schaduwwerk gaat over informele partijen die op een laagdrempelige en toegankelijke manier begeleiding en ondersteuning bieden aan heel moeilijk bereikbare groepen burgers. Dat vindt grotendeels plaats onder de radar van wijkteams. De Werkplaats deelt dit concept met de praktijk door het doen van lokale casestudies en het aanbieden van bijvoorbeeld een lokale workshop. De lessen komen ook aan de orde in het onderwijs.

Het inzetten van de effectencalculator

Binnen de werkplaats werken we veel met de effectencalculator. Dit is een evaluatiemethode ontwikkeld vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen en biedt een effectief instrument om projecten binnen het veranderende sociaal domein in kaart te brengen. Hierbij worden effecten geëvalueerd aan de hand van echte cases, is er ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden en worden financiële gevolgen helder en aan de meerwaarde van de bewoner gekoppeld. Wij zetten deze methode bijvoorbeeld in om meer inzicht te krijgen in de keuzes die huisartsen en welzijnsprofessionals maken.

Sociale reflectie doormiddel van ronde tafelbijeenkomsten

‘Binnen de Werkplaats is er aandacht voor sociale reflectie: hoe kunnen we ons tot elkaar verhouden en hoe kunnen professionals van elkaar leren? Vaak geven professionals sterk uiteenlopende invullingen aan beleidsconcepten’, aldus Lex Veldboer. ‘Binnen ontmoetingsvoorzieningen in een wijk in Amsterdam bleken individuele professionals bijvoorbeeld heel verschillend te denken over wijkdiversiteit. Door het organiseren van een ronde tafelbijeenkomst kunnen professionals hierover met elkaar in gesprek gaan. Zo komen zij tot meer onderlinge afstemming. Professionals worden op deze manier samengebracht, bespreken vraagstukken en ontdekken dat zij soms met hetzelfde vraagstuk worstelen. Door vanuit collectief verband hiernaar te kijken kunnen zij elkaar helpen en samen tot oplossingen komen.’

Gepubliceerd door  AKMI 16 april 2021