Centre of Expertise Urban Vitality

Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming

De zorg in Nederland wordt steeds complexer. Goede samenwerking tussen zorgverleners is daarom essentieel. Zorgverleners zijn zich daarvan bewust, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Het lectoraat Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Gezondheidszorg onderzoekt welke hindernissen een optimale samenwerking en besluitvorming belemmeren en hoe we die kunnen wegnemen.

De vergrijzing in onze samenleving zorgt voor steeds meer ouderen die kampen met meerdere aandoeningen. Voor deze groep patiënten is het belangrijk dat alle betrokken zorgprofessionals nauw samenwerken en hun behandelplannen goed op elkaar afstemmen. De ontwikkeling van zorgberoepen maakt dit echter lastig. Zorgverleners specialiseren zich steeds meer op kleinere gebieden. Het gevolg is dat steeds meer zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt.

Complexiteit verhoogt het risico op fouten

Complexe zorgvragen waarbij een nauwe samenwerking tussen meerdere zorgverleners nodig is, zijn risicovol. Gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners en falende communicatie staan hoog op de lijst van vermijdbare incidenten en medische missers. Ook zonder calamiteiten beïnvloedt een gemis aan onderlinge afstemming de kwaliteit van behandeling en een efficiënte inzet van middelen.

De deskundigheid van zorgprofessionals komt tot uiting zowel in de manier waarop zij situaties en problemen interpreteren en beoordelen, als in de besluiten die zij op grond daarvan nemen. Door samen te werken met andere zorgverleners en de patiënt altijd te betrekken in de besluitvorming, kunnen zorgprofessionals hun keuzes onderling beter afstemmen.

Het lectoraat Professioneel Redeneren en Gezamenlijke Besluitvorming in de Gezondheidszorg wil de kwaliteit van de besluitvorming (m.b.t. diagnostiek en behandeling) bewaken én verhogen. De focus ligt daarbij op interprofessionele samenwerking en ‘shared decision making’.

Hoofdvragen onderzoek

1. Hoe kan besluitvorming op geleide van de patiënt (shared decision making) in de praktijk effectief worden ondersteund?

2. Hoe vindt effectieve besluitvorming in interprofessionele teams (situational team decision making) plaats en hoe kan die besluitvorming worden ondersteund?

3. Hoe kunnen zorgprofessionals door opleiding en training voorbereid, dan wel ondersteund worden als het gaat om het nemen van accurate (professionele) beslissingen?

Het lectoraat richt zich vooral op de eerstelijnszorg en de veranderingen die daar plaatsvinden. Het gaat daarbij om risicogroepen zoals:

  • kwetsbare ouderen die thuis wonen;
  • mensen die na een ziekenhuisopname thuis niet meer goed functioneren;
  • kinderen met bewegingsarmoede en obesitas;
  • mensen uit sociaal kwetsbare groepen met meerdere of chronische aandoeningen.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 december 2022