Kenniscentrum Techniek

Water In en Om de Stad

Meer en zwaardere buien, langdurige droogte en hitte, en een stijgende zeespiegel. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voelbaar. Het lectoraat Water in en om de stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je steden zo kunt inrichten dat inwoners en gebruikers hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen, ondernemen en verblijven. Met de kennis die ze opdoen, kunnen overheid, bedrijfsleven en inwoners weloverwogen stappen zetten op weg naar een klimaatbestendige stad.

Een klimaatbestendig Nederland in 2050. Dat is de ambitie die het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met elkaar hebben neergelegd. Deze ambitie waarmaken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want welke maatregelen zijn uiteindelijk het meest effectief? Welke stappen moeten daar nu al voor gezet worden? En hoe zit het met de kosten en de baten?

Weloverwogen beslissingen

Onderzoek van het lectoraat Water in en om de stad levert inzichten op waarmee beleidsmakers, bedrijven en inwoners weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Het lectoraat ontwikkelt bijvoorbeeld richtlijnen voor de aanleg van groenvoorzieningen en waterbergende wegen, en maakt ontwerpen voor wijken en woningen, gebaseerd op verschillende toekomstscenario’s – denk bijvoorbeeld aan periodes met extreme neerslag, hitte of droogte, en aan een stijging van de zeespiegel. In de ontwerpen wordt ook rekening gehouden met andere maatschappelijke thema’s, zoals biodiversiteit en stedelijke verdichting.

De lector

Jeroen Kluck, sinds 2008 lector Water in en om de stad, studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een studie naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins. ‘Ik vind het belangrijk dat de inzichten uit ons onderzoek vertaald worden naar oplossingen waar de maatschappij wat aan heeft,’ aldus Kluck.

Onderwijs

Het lectoraat Water in en om de stad betrekt studenten volop bij het onderzoek, bijvoorbeeld via afstudeerstages en projecten in de minor De klimaatbestendige stad. Samen met docent-onderzoekers verbonden aan de HvA bouwen zij aan een stevige kennisbasis op dit gebied. Het lectoraat verzorgt ook onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges in het curriculum van de opleidingen Built Environment en Urban Management. Water in en om de stad ontwikkelt ook, samen met het Centre of Expertise City Net Zero, cursussen voor professionals. Een voorbeeld hiervan is het leertraject Klimaatadaptatie.

Partners

Water in en om de stad werkt samen met de overheid, andere kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus en (aannemers)bedrijven. Het onderzoek wordt onder andere gefinancierd met subsidie van de Topsector Water & Maritiem.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 10 april 2024

  dr. ir. J. Kluck (Jeroen)

Lector Water In en Om de Stad

Tel: 0639357868
j.kluck@hva.nl
Bekijk profiel