Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Didactiek van de Bètavakken

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is de opvolger van het lectoraat Wetenschap en Techniek. Een aantal projecten/promotieonderzoeken zullen daarom ook hier terug te vinden zijn. Het lectoraat staat vanaf 1 oktober 2018 onder leiding van Lector dr. Bert Bredeweg.

Inleiding

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op versterking van het bèta-onderwijs in de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Onder de bètavakken verstaan we de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie), wiskunde en techniek. Het gaat daarbij om didactische vraagstukken in de grote stad Amsterdam, gericht op de toegankelijkheid van bèta-technische opleidingen en het ontwikkelen van bèta-technische geletterdheid voor alle leerlingen. Er wordt bewust gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals het samenwerken in multidisciplinaire netwerken van scholen, opleidingen, culturele instellingen en musea. In bèta-technisch opzicht heeft de grote stad een aantal vraagstukken rond duurzame gebouwen, alternatieve energievoorzieningen, stadslandbouw, recycling van afval, die een bron vormen voor contextrijk en betekenisvol onderwijs.

Kernvraag

Kernvraag van het lectoraat is wat effectieve didactische interventies zijn voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes in de bètavakken in de grootstedelijke context. Het leren van leerlingen staat centraal en het onderzoek is gericht op het ontwerp en effect van didactische aanpakken en de inrichting van het curriculum. Het leren met behulp van concrete materialen en visualisaties, maar ook samenwerkend leren nemen een belangrijke plaats in. Onderzoeksvragen betreffen het leermateriaal, de instructie en begeleiding van de docent, de interactie tussen leerlingen en buitenschools leren. In het bijzonder gaat het om aanpakken waarbij leerlingen leren om uitleg te geven over hun eigen werk en daarbij verschillende representaties met elkaar verbinden (bijvoorbeeld afbeelding en tekst bij biologie of grafiek en formule bij wiskunde).

Doelstelling

Doelstelling van het lectoraat is om eraan bij te dragen meer leerlingen in de grote stad met plezier en succes bètavakken leren. Dit gebeurt door leermateriaal en didactische kennis te ontwikkelen en te ontsluiten en door docenten en onderzoekers uit po, vo, mbo en lerarenopleidingen met elkaar te verbinden. Het lectoraat wil eraan bijdragen dat het aantal studenten en docenten dat bèta-didactisch onderzoek doet toeneemt en wil met dit praktijkonderzoek in scholen bijdragen aan innovatie en schoolontwikkeling. Door middel van onderwijsprojecten wil het lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame technologie in de stad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 september 2019