Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Didactiek van de Bètavakken

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op versterking van het bèta-onderwijs in de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Onder de bètavakken verstaan we de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie), wiskunde en techniek. Het gaat daarbij om didactische vraagstukken in de grote stad Amsterdam, gericht op de toegankelijkheid van bèta-technische opleidingen en het ontwikkelen van bèta-technische geletterdheid voor alle leerlingen.

Het lectoraat wil dat meer leerlingen in de grote stad met plezier en succes bètavakken leren. Door leermateriaal en didactische kennis te ontwikkelen en te ontsluiten levert het lectoraat een bijdrage aan de toename van het aantal studenten en docenten dat bèta-didactisch onderzoek doet. Daarnaast wil het lectoraat – mede door docenten en onderzoekers uit po, vo, mbo en lerarenopleidingen met elkaar te verbinden - met praktijkonderzoek in scholen zorgen voor innovatie en schoolontwikkeling en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame technologie in de stad.

Lector

Bert Bredeweg is lector Didactiek van de Bètavakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Bert is sinds 1986 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1992 promoveerde op het proefschrift Expertise in Qualitative Prediction of Behaviour (promotor: prof. dr. B.J. Wielinga). Samen met de collega’s in het lectoraat en van de lerarenopleidingen onderzoekt hij wat effectieve didactische interventies zijn voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes in de bètavakken in de grootstedelijke context. Het leren van leerlingen staat centraal en het onderzoek is gericht op het ontwerp en effect van didactische aanpakken en de inrichting van het curriculum. Het leren met behulp van concrete materialen en visualisaties, maar ook samenwerkend leren nemen een belangrijke plaats in. Onderzoeksvragen betreffen het leermateriaal, de instructie en begeleiding van de docent, de interactie tussen leerlingen en buitenschools leren. In het bijzonder gaat het om aanpakken waarbij leerlingen leren om uitleg te geven over hun eigen werk en daarbij verschillende representaties met elkaar verbinden.

Associate lector

Joanna Holt is associate lector Technologie in het onderwijs. Joanna doet onderzoek hoe hands-on en minds-on leren in Natuur- en Technieklessen kan worden ondersteund met behulp van interactieve kennisrepresentaties op de basis- en middelbare scholen en op de lerarenopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Het lectoraat maakt bewust gebruik van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals het samenwerken in multidisciplinaire netwerken van scholen, opleidingen, culturele instellingen en musea. In bèta-technisch opzicht heeft de grote stad een aantal vraagstukken rond duurzame gebouwen, alternatieve energievoorzieningen, stadslandbouw, recycling van afval, die een bron vormen voor contextrijk en betekenisvol onderwijs.

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is de opvolger van het lectoraat Wetenschap en Techniek. Een aantal projecten/promotieonderzoeken zullen daarom ook hier terug te vinden zijn.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 november 2023