Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Wijkteamonderzoek Purmerend

Aanpak en bevindingen

In het kader van het grootschalige Wijkteamonderzoek hebben onderzoekers van de Sociale Werkplaats Amsterdam en omgeving onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen wijkprofessionals en informele partijen in Purmerend.

Uit onderzoek blijkt dat de beoogde hybridisering tussen formele en informele partijen zich in Purmerend met name concentreert op individueel niveau (tussen wijkprofessionals en betrokken buurtbewoners).

Het deelonderzoek vond plaats in de periode 2016-2018 en bestond uit twee fases. In eerste fase is een kwantitatieve Q-studie uitgevoerd waarbij de opvattingen van professionals over de samenwerking met informele partijen in kaart werden gebracht. In de tweede fase van het project werd onderzocht hoe de samenwerking tussen wijkprofessionals en informele partijen in Purmerend vorm wordt gegeven en wat er nodig is om dit te verbeteren aan de hand van diepte-interviews met 39 personen. Hiervoor werden drie perspectieven van elkaar onderscheiden: dat van stakeholders, professionals en informele partijen.

Net als in de andere onderzochte steden (Hoorn en Amsterdam) blijkt dat de gemeente Purmerend streeft naar een verbinding en vermenging van formele en informele samenwerking bij de ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. De beoogde hybridisering tussen formele en informele partijen is in Purmerend echter iets uitzonderlijker van aard.

Hybridisering Purmerend: samenwerking van mens tot mens

Meer dan in de andere onderzochte steden wordt ingezet op het versterken van persoonlijke en duurzame relaties tussen professionals en buurtbewoners. De voorkeur gaat dus uit naar een samenwerking van mens tot mens, in plaats van het organiseren van formele en tijdelijke samenwerkingsverbanden. Deze ‘micro-hybridisering’ zien we terug in taal (het vermijden van terminologieën die de scheidslijn weergeven), de rol van de hybride professionals (als ondersteuner die zijn beroepsidentiteit zoveel mogelijk maskeert) en de verwachting dat wijkbewoners idealiter allemaal lid worden van het ‘sociale wijknetwerk’.

‘Wij zijn op een andere manier gaan kijken naar vrijwilligers. Wij proberen veel meer bewoners in de buurt te activeren door iets voor een medebewoner te doen. Dus als ik iemand nodig heb dan zet ik geen advertentie ‘vrijwilliger gezocht’ meer, maar dan kijk ik in de buurt wie dat eventueel zou kunnen doen en dan is het ineens ook veel minder formeel.’ ( professional Club Welzijn).

Informele organisaties wensen samenwerking naast elkaar

Tegenover deze losse vorm van samenwerken wijzen de praktijkperspectieven uit dat er ook een tegenovergestelde behoefte bestaat, namelijk een behoefte aan een georganiseerde vorm van samenwerken op formeel-institutioneel niveau. Formele en informele partijen fungeren hierbij als twee tamelijk los van elkaar parallelle werelden. De informele partijen zijn hybride vrijwilligersorganisaties en streven naar het behoud van identiteit en bestaansrecht. Binnen deze samenwerking heeft de vrijwilligerscoördinator een cruciale rol omdat zij de schakel vormt tussen vrijwilligers en formele partijen.

Behoefte aan sturing bij informele netwerksamenwerking

In de gesprekken met stakeholders, professionals en informele partijen zat veel enthousiasme over de nieuwe koers en de in elkaar gevlochten informele ‘netwerksamenwerking’, maar er kwamen ook enkele kwesties naar boven. Enerzijds zijn het obstakels in de praktijk die professionals belemmeren om deze nieuwe werkwijze goed uit te voeren. Anderzijds zijn het tegengestelde behoeften waaruit blijkt dat het ideaalbeeld van de gemeente niet door iedereen als zodanig wordt ervaren.

In Purmerend komt hoofdzakelijk het beeld naar voren dat er naast verbinding tussen formele en informele actoren op individueel niveau ook behoefte is aan sturing van bovenaf; het organiseren van hybridisering op meso-niveau. De veranderingen die volgens de respondenten nodig zijn om tot een betere samenwerking te komen zijn houvast en structuur (meer organisatie), zichtbaarheid en bereikbaarheid, en faciliteren van mogelijkheden om te verbinden (door middel van sleutelfiguren en fysieke plekken om binding aan te gaan).

Lees verder: Q studie

Eindrapportage wijkteamonderzoek Purmerend

Gepubliceerd door  AKMI 5 maart 2019