Centre of Expertise Urban Vitality

Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

tussenmeting 2015

Verslag

Samen met de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het Kohnstamm Instituut, doet het kenniscentrum Onderwijs en opvoeding onderzoek naar de impact van masteropleidingen op leraren en hun omgeving. Na een nulmeting in 2014 is in 2015 een vervolgmeting uitgevoerd onder leraren die in 2013 met een masteropleiding zijn gestart. Daarnaast zijn focusgesprekken gevoerd met groepen studenten uit verschillende masteropleidingen. De tussenresultaten laten lichte verschillen zien tussen de deelnemers van de verschillende typen masteropleidingen (SEN, MLI en eerstegraads). Er is echter weinig significant verschil met leraren uit de controle groep die geen masteropleiding volgen. Schoolleiders geven echter wel aan verschil te zien tussen leraren die wel en niet een masterkwalificatie behaald hebben. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt wel dat de groep leraren die een masteropleiding volgt een sterkere ontwikkelde onderzoekende houding heeft

Referentie Heyma, A., van den Berg, E., Snoek, M., van Veldhuizen, B., Sligte, H., & Emmelot, Y. (2015). Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: tussenmeting 2015. (SEO-rapport; No. 2015-82). SEO Economisch Onderzoek.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Arjan Heyma
Emina van den Berg
Henk Sligte
Yolande Emmelot

Publicaties:

Research database