Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Kracht van Sport in de Wijk

Boek

Voor u ligt het vierde boekje dat wij uitgeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het betreft de zesde maal dat we de reeks organiseren. De reeks startte in 2012 met het onderwerp; ‘Olympische Spelen in Nederland: Droom of Nachtmerrie?, in 2013 gevolgd door ‘Kracht van Sport’ (boekje), in 2014 ‘Kracht van Sport: over de grens’, in 2015 ‘Kracht van Sport: de verbinding’ (boekje), in 2016 ‘Kracht van Aangepaste Sport’ (boekje) en afgelopen voorjaar (2017) ‘Kracht van Sport in de Wijk’.

De reden om van deze laatste reeks weer een boekje te maken, is gelegen in het feit dat al bij de inschrijving bleek dat er een zeer gemengd gezelschap interesse had in dit onderwerp. Niet louter sportprofessionals of sportstudenten, maar met name professionals uit de hoek van welzijn, zorg en grootstedelijke problematiek met specifieke doelgroepen als ouderen, probleemjongeren of vluchtelingen. Kracht van Sport in de Wijk bleek een onderwerp dat inspeelt op de vragen en uitdagingen waarmee deze professionals worstelen. Dit bracht ons op het idee om dit middels een boekje, zoals ook eerder het geval is geweest, onder de aandacht te brengen van
politici, bestuurders en andere influencers. Tijdens de reeks zelf werd dit gevoel eigenlijk alleen maar bevestigd. Vooral de discussies tijdens de lezingen en achteraf was van zeer inhoudelijke en betrokken aard. Wij hopen daarom met dit boekje recht te doen aan wat er in het werkveld allemaal speelt.


Het voorliggende boekje betreft dan ook een leesbare weergave van de lezingen die in het voorjaar van 2017 verzorgd zijn door externe deskundigen. Naast het boekje kunt u de lezingen ook integraal terugzien op de websites van zowel het Lectoraat Topsport en Onderwijs (www.hva.nl/lectoraattopsportenonderwijs) als het lectoraat Kracht van Sport (www.hva.nl/lectoraatkrachtvansport) van de Hogeschool van Amsterdam. De onderwerpen van de lezingen zijn samen met vertegenwoordigers uit zowel zorg en welzijn als de sport gekozen. Het betreft de doelgroepen:

  1. Mensen met een beperking
  2. Kwetsbare jongeren
  3. Migranten en vluchtelingen
  4. Mensen met psychische problemen
  5. Senioren en ouderen.

Terugkijkend op de reeks lezingen moeten wijvaststellen zeer blij te zijn met het enthousiasmevan de deelnemers, maar zeker ook van de bereidheid van deskundigen om aan de lezingenreeks mee te werken. Wat hierbij zeker niet vergeten mag worden is het unieke gegeven dat vanuit al deze groepen mensen zelf zeer openhartig het gesprek en de discussie met elkaar en de zaal aangingen. Iets dat de inhoud en dus het niveau van de reeks een zeer positieve wending heeft gegeven.
We kunnen echter nog steeds een belangrijke stap voorwaarts zetten in het kader van de rol en functie van sport in het sociale- en welzijnsdomein en hopen daar met deze
lezingenreeks mede een aanzet toe gegeven te hebben.

We wensen u wederom veel leesplezier,

Cees Vervoorn
Lector Topsport en Onderwijs

Marije Deutekom
Lector Kracht van Sport

Vera Dekkers
Hogeschool onderzoeker

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 4 oktober 2017