Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Loading of the lumbar spine: Effect of load expectation

Auteur(s): Toussaint, H. M., Commissaris, D. A. C. M., & Dieën, J. H. v.

Referentie

Toussaint, H. M., Commissaris, D. A. C. M., & Dieën, J. H. v. 'Loading of the lumbar spine: Effect of load expectation'. In: P. Seppälä, T. Luoparjärvi, C.-H. Nygård & M. Mattila (Eds.), Proceedings of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association (Vol. 4, pp. 228- 230). Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 1997.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 september 1997

Publicatiedatum

sep 1997

Auteur(s)

Lector Huub Toussaint