Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Vitaliteit in de Wijk

Kwetsbare burgers in de stad: samen onze zorg!

Project

De gemeente Amsterdam verwacht van inwoners dat zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Voor kwetsbare inwoners is dit lastig. Zij kampen naast gezondheidsproblemen met schulden, taalachterstand, werkloosheid, verslaving(en) en/of slechte huisvesting. Dit vraagt om een integrale aanpak door zorgprofessionals en hulpverleners. De faculteit Gezondheid vernieuwt daarom haar onderwijs: studenten van verschillende opleidingen leren interprofessioneel samen te werken in de wijk. Zij doen ervaring op met burgers uit gemarginaliseerde groepen die complexe (zorg)behoeften hebben.

vitaliteit in de wijk

De complexe problemen waar kwetsbare burgers mee kampen, beïnvloeden hun gezondheid en welzijn. Gevolgen: ongelijkheid, exclusie, tekorten, disbalans en marginalisatie in het dagelijks leven.

Doel

Het ontwikkelen van een onderwijsinnovatie waarbij studenten in een community gerichte leeromgeving werken aan hun interprofessionele en interculturele competenties. Tegelijkertijd dragen deze studenten bij aan de deelname, gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen in Amsterdam.

Voordelen nieuwe aanpak

 • Studenten werken interdisciplinair aan beroepsproducten.
 • Aantoonbare verbinding tussen onderzoek, onderwijs en inwoners van Amsterdam.
 • Studenten voelen urgentie van de praktijk en leren daarom meer.
 • Authentiek onderwijs waarbij studenten leren onderzoek te doen in de praktijk.
 • Betere aanpak van gezondheidsproblemen in Amsterdam vanwege groot aantal studenten die de faculteit inzet voor deze pilotstudie.

Methode

Het projectteam voert het onderzoek uit volgens de werkwijze van BOOT (Buurtwinkels voor Onderzoek, Onderwijs en Talentontwikkeling). Bij BOOT staan de Kweekvijver, de betrokkenen en de uitdagingen in de wijk centraal. Daarbij gaat het om het versterken van werken en leren in interprofessionele teams en met communities.

 1. Voorbereidende fase: ontwikkelen en het vormen van een proeftuin in de wijk.
 2. Kweekvijver voor studentenprojecten:
 • Onderzoeken van uitdagingen en ontwikkelen van oplossingen.
 • Aanbieden van activiteiten en diensten.
 • Opvolgen van kennis door continue aanbod van studenten.
 • Interdisciplinaire bijeenkomsten met kennisdeling en evaluatie.
 1. Evaluatie onderwijsinnovatie

Resultaten/producten

 • 5 procent van de studenten (150 per jaar) van de faculteit Gezondheid neemt gedurende een periode van 2 jaar deel aan interprofessionele projectteams. In eerste instantie in de wijk Zuidoost en later ook in andere focuswijken. Studenten doen dit binnen hun studieprogramma, bijvoorbeeld in minoren.
 • Docenten van de faculteit Gezondheid hebben oog voor de wensen en behoeften van kwetsbare burgers met vaak een migranten-achtergrond. Dit wordt bereikt door de wisselwerking tussen onderwijs en praktijk, waarbij onderwijsprogramma’s worden verrijkt door ervaringsdeskundigen en (in)formele zorgverleners. Daarnaast nemen docenten deel aan projecten op locatie en in bijbehorende onderwijsmodules.
 • Burgers ervaren een grotere toegankelijkheid van zorg en ondersteuning doordat diensten en professionals beter samenwerken en zich richten op de wensen en behoeften van de burgers.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

De faculteit Gezondheid vernieuwt het onderwijs door studenten al tijdens hun opleiding in een community gerichte leeromgeving te laten werken. Vragen vanuit de praktijk worden gekoppeld aan studentprojecten in de verschillende jaren van de studieprogramma’s. Opdrachten richten zich, naast de inhoudelijke competenties van de eigen professie, vooral op de interprofessionele en interculturele competenties.

Door concrete maatschappelijke vraagstukken te integreren in het onderwijs leren studenten om uit hun comfortzone stappen en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiermee zijn studenten beter toegerust als professionals in de beroepspraktijk van een grootstedelijke omgeving.

Subsidieverstrekker

 • Comenius Senior Fellow

Externe partner

Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 maart 2020

Project Info

vitaliteit in de wijk
Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 31 jul 2021