Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Trots op RAAK subsidies voor onderzoek gezondheid

26 jun 2017 00:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Deze week zijn twee RAAK-PRO subsidies toegekend voor onderzoek naar complexe zorg aan de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met verschillende partijen. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar hartrevalidatie bij ouderen en naar een interventieprogramma voor kinderen met een (erfelijke) bindweefselaandoening. Vanuit kennisorgaan SIA is 1,4 miljoen euro subsidie toegekend aan deze twee projecten.

Van buitensluiten naar centraal stellen

Wilma Scholte op Reimer, Bart Visser en Corine Latour

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak. Hierbij hebben 70-plussers na een acuut hartprobleem de grootste kans op herhaling. Het gaat om ruim 40% binnen zes maanden, waarvan bijna 70% in de eerste twee weken.

Uit onderzoek blijkt dat hartrevalidatie het risico op herhaling verlaagt. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn samengevat in een richtlijn voor het handelen in hartrevalidatie. Deze richtlijn is alleen niet van toepassing op het grootste deel van de patiënten, namelijk ouderen en patiënten met psychische problemen. Professionals, met name verpleegkundigen en fysiotherapeuten, weten niet hoe zij de hartrevalidatie voor deze groepen patiënten goed en veilig kunnen invullen.

Het onderzoek waar de richtlijn uit voortkomt is gebaseerd op een selecte groep patiënten met geen of weinig andere ziektes naast de hartziekte. Twee omvangrijke en sterk groeiende patiëntengroepen die niet zijn meegenomen in eerder onderzoek zijn:

 1. Hartpatiënten vanaf 70 jaar met vele andere aandoeningen, ook wel co-morbiditeiten genoemd (60-80% van alle hartpatiënten);
 2. Hartpatiënten met psychische problemen, waarbij de combinatie van een hartziekte en depressiviteit het meest voorkomt (30-60%) en een extreme vorm van bewegingsangst - kinesiofobie - naar schatting op basis van kleine studies in 20%.

Professionals willen weten hoe hartrevalidatie het best kan worden ingericht bij deze complexe patiënten. Dit RAAK-PRO onderzoek richt zich op de overdracht van hartrevalidatie principes naar oudere hartpatiënten en hartpatiënten met psychische problemen. Het zoeken naar werkzame en toepasbare vormen van hartrevalidatie voor deze twee groepen en het toetsen van de effectiviteit bij hen staan centraal.

Hogeschool van Amsterdam

 • Speerpunt Urban Vitality
 • Faculteit Gezondheid + Kenniscentrum ACHIEVE
  • Lectoraten: Fysiotherapie, Ergotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde
 • Faculteit Bewegen Sport en Voeding
 • Minor Revalidatie
 • Academische leerwerkplaats Polifysiek
 • Academische leerwerkplaats AMC Hartcentrum
 • Academische leerwerkplaats Cordaan Thuiszorg

AMC / VUmc

 • AMC Hartcentrum
 • AMC Geriatrie
 • VUmc Ziekenhuispsychiatrie

Hartrevalidatiecentra

 • CardioVitaal; 5 locaties in Amsterdam, Utrecht, IJmuiden en Lelystad
 • CAPRI; 8 locaties in de regio’s Rotterdam en Den Haag

Eerstelijns Fysiotherapie

 • C-enter Paramedische Praktijk (fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek); 6 locaties in Amsterdam
 • LoRNA, Long Revalidatie Netwerk Amsterdam, 5 fysiotherapie praktijken
 • Cordaan Expertisecentrum Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
 • RESPONSE 2 studie partners; 14 Nederlandse Ziekenhuizen, cardiologie afdelingen en poliklinische cardiologie & hartrevalidatie, Weight Watchers International, New York, USA, Philips Consumer Lifestyle, Nederland Luchtsignaal
 • Cardiologische Zorg Brug (CZB) studie partners
 • Ben Sajet Centrum, Programmaraad Gezondheidszorgvernieuwing voor Kwetsbare Ouderen
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, werkgroep Hartrevalidatie
 • Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)
 • Eerste lijn Amsterdam / ROS
 • Patiëntenvereniging De Hart en Vaatgroep
 • Vereniging Consultatieve en Psychiatrische Verpleegkunde

FOLLOW ME - Een interprofessioneel follow-up en op maat gesneden interventieprogramma voor kinderen met een (erfelijke) bindweefsel aandoening

Raoul Engelbert

Kinderen met een, deels erfelijke, bindweefsel aandoening hebben vaak last van pijnklachten, een verminderde participatie op onder andere school en een verlaagde kwaliteit van leven. Door onvoldoende kennis en expertise zijn kinderfysiotherapeuten en andere paramedici niet voldoende in staat om deze kinderen goed te helpen.

Honderdvijftig kinderen met bindweefselaandoeningen waaronder syndroom van Marfan en syndroom van Ehlers-Danlos en hun ouders vanuit Amsterdam en Gent worden in het onderzoek betrokken. Tijdens dit project wordt met deze kinderen, hun ouders en experts een meetstraat ontwikkeld. Hierin worden onder andere fysieke tests gedaan om lichaamsfuncties en het fysiek functioneren te meten aangevuld met vragenlijsten om inzicht te krijgen in sociaal-emotioneel en maatschappelijk functioneren.

Op basis van deze uitkomsten wordt een op maat gesneden behandeling gemaakt waarbij de nadruk zal liggen op het fysiek functioneren en het gedrag. Deze behandeling wordt in een haalbaarheidsstudie onderzocht op toepasbaarheid en resultaten.

De doelstelling van het consortium om nieuwe kennis te ontwikkelen is tweeledig, enerzijds rondom bindweefselaandoeningen bij kinderen, anderzijds rondom de behandeling van deze aandoeningen bij kinderen door professionals in de 1e lijn.

De ambitie bestaat om met een betere diagnose en behandeling te zorgen dat de problemen of belemmeringen die kinderen ervaren door de aandoening worden verminderd.

Hogeschool van Amsterdam

 • Faculteit Gezondheid
  • Lectoraten: Fysiotherapie, Ergotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde
 • Minor Kinderen
 • Speerpunt Urban Vitality

AMC / VU

 • Kinderrevalidatiegeneeskunde
 • AMC Expertisecentrum voor Marfan syndroom
 • Kindergeneeskunde AMC-VU

UZ Gent/UGent (België)

 • Centrum voor Medische Genetica
 • Revalidatie wetenschappen

Eerstelijns Fysiotherapie

 • Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Revalidatiegeneeskunde
 • Eerste lijn Amsterdam / ROS
 • Interprofessionele praktijken eerste lijn groot Amsterdam

Patiëntenvereniging

 • Patiëntenvereniging Marfan Syndroom
 • Patiëntenvereniging Ehlers Danlos Syndroom