Urban Technology

Businessmodellen voor duurzaamheidstransities

Crossthema

Het team ‘Businessmodellen voor duurzaamheidstransities’ doet onderzoek naar businessmodellen voor innovatie op het vlak van duurzaamheid. In de regel zitten er meerdere partijen achter zulke initiatieven. Dit maakt zulke businessmodellen complexer dan de bestaande modellen.

De duurzaamheidstransitie staat hoog op de politieke agenda in Nederland. In het grondstoffenakkoord staat de ambitie in 2050 een volledig circulaire economie te hebben in Nederland. Amsterdam heeft de Agenda Duurzaamheid met daarin ambities op het vlak van schone lucht en duurzame energie.

Duurzame maatschappij

Om deze transitie mogelijk te maken, is innovatie op het vlak van duurzaamheid nodig. Zulke innovaties lossen complexe problemen op. Vanwege de complexiteit werken bedrijven samen met andere bedrijven en publieke organisaties zoals de gemeente. Samen ontwikkelen zij meer dan enkel een product; ze creëren een oplossing voor een duurzaamheidsprobleem. Gezamenlijk werken aan duurzame innovaties vraagt om meer onderlinge transparantie, minder concurreren en juist slim samenwerken.

Gezamenlijk businessmodel

Een traditioneel businessmodel beschrijft de meerwaarde van een organisatie voor de klanten en andere stakeholders. Voor een duurzaamheidsoplossing of -innovatie voldoet een geijkt businessmodel niet. Er is namelijk niet één organisatie, maar een consortium van organisaties betrokken bij het realiseren van een duurzaamheidsinnovatie. Ook vraagt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie om andere businessmodellen.

businessmodellen voor innovatie op het vlak van duurzaamheid

Werkwijze team Businessmodellen

Het team ‘Businessmodellen’ doet toegepast onderzoek naar nieuwe vormen van het businessmodel. Samen met bedrijven en organisaties ontwikkelt het team nieuwe businessmodellen. Dit doen zij met praktische tools zoals de ‘sustainable value creation canvas’, of ‘ecosystem mapping’.

Het team benut de nieuwste kennis in de literatuur en zorgt er op hun beurt voor dat kennis publiekelijk beschikbaar is door het schrijven van papers en presentaties op academische conferenties. Als cross-thema ondersteunt het team andere projecten van onderzoekprogramma Urban Technology die aan duurzaamheidsoplossingen in de praktijk werken en daarvoor inzichten in mogelijke businessmodellen nodig hebben.

Case Onderzoek Circulair Bouwmateriaal

Uit de bouwsector komt een grote hoeveelheid sloopmaterialen en tegelijk een groeiende vraag naar circulair materiaal. Vraag en aanbod vinden elkaar echter nog niet.

Bij de transitie naar een circulaire bouwsector spelen vele factoren een rol: verandering in de regelgeving, in het inkoopbeleid en het creëren van vraag. De transitie vraagt om nieuwe technologieën en expertise, maar ook om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, ketenpartners, producenten, werknemers en opdrachtgevers. Hiervoor zijn nieuwe businessmodellen, verdienmodellen, en organisatievormen nodig.

In dit onderzoek willen wij samen met onze praktijkpartners meer inzicht krijgen in die nieuwe organisatievormen, product-service combinaties en de daarbij passende businessmodellen die kunnen helpen om de markt voor circulair bouwmateriaal te versterken.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 14 juni 2021