Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Sociale en Economische Participatie

In de hervorming van de verzorgingsstaat ontstaan op lokaal niveau nieuwe verhoudingen tussen de partijen onder de noemer van ‘participatiesamenleving’.

Het onderzoeksprogramma sociale en economische participatie richt zich op twee niveaus in de stad: het niveau van de uitvoeringspraktijk en het institutionele niveau.

  • Voor de uitvoeringspraktijk richten we ons op kennis, monitoring, experimenten en interventies. Dit moet het voor mensen mogelijk maken om sociaal en economisch mee te doen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die onvoldoende taalvaardig zijn, kwetsbare jongeren, dak- en thuislozen of mensen met psychische problematiek.
  • Op institutioneel niveau zijn we geïnteresseerd in het inrichten van samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties, non-profit organisaties, bewoners- verbanden en bedrijven. Dit zodat een nieuwe effectieve lokale invulling van de participatiesamenleving kan ontstaan.

Voorbeeld
Jongeren met problemen als schulden, mantelzorg, taalachterstand en moeilijkheden bij het vinden van geschikte leerplekken kunnen belemmeringen ondervinden in het behalen hun startkwalificaties. Intergenerationele patronen kunnen op de achtergrond meespelen en hierdoor participatie in de weg staan. We concentreren wij ons op vragen als: Hoe kunnen jongeren meer zelfredzaam zijn en met hun toekomstplannen bezig zijn?

Buurtniveau
Belangrijk kenmerk van het onderzoeksprogramma is dat het zich richt op het netwerken van partijen op buurtniveau.
Vragen als:

  • Hoe kan er een betere facilitering en activatie van bewoners plaatsvinden door versterking van de sociale cohesie in buurten?
  • Hoe kunnen er werkzame interventies plaatsvinden die toeleiding naar werk?
  • Hoe kan er een verband gelegd worden tussen interventie en te bereiken doelstellingen? Dit gaat vaak gepaard met vragen omtrent samenwerking  en informatie-uitwisseling tussen organisaties.

Vernieuwend
Het onderzoeksprogramma is vernieuwend.
Zo richten wij ons niet alleen op de deelproblemen die participatie in de weg staan maar werken we juist aan een integrale aanpak van een aantal problemen per groep.

 

Gepubliceerd door  Urban Management 9 januari 2018

dhr.  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager Sociale en Economische Participatie

a.m.de.zeeuw@hva.nl
Bekijk profiel