Urban Governance and Social Innovation

Voorstel voor rationeel MDMA-beleid

Artikel

MDMA (ecstasy) is een relatief veilige drug en induceert weinig afhankelijkheid, maar staat desondanks samen met andere harddrugs op lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Bezorgdheid over de aan MDMA gerelateerde criminaliteit, het aantal gezondheidsincidenten en de mogelijk onterechte plaatsing van MDMA op lijst I hebben geleid tot een voortdurend debat over het huidige Nederlandse ecstasybeleid.<br/><br/>DOEL<br/>Ontwikkeling van een rationeel MDMA-beleid waarbij men rekening houdt met alle aspecten gerelateerd aan de productie, verkoop en gebruik van MDMA.<br/><br/>METHODE<br/>Een interdisciplinaire groep van 18 experts formuleerde een wetenschappelijk onderbouwd MDMA-beleid door de verwachte effecten van 95 beleidsopties op 25 uitkomsten te beoordelen, waaronder gezondheid, criminaliteit, rechtshandhaving en financiën. Het optimale beleidsmodel werd gevormd door een combinatie van 22 beleidsopties met de hoogste totaalscore op alle 25 uitkomsten. RESULTAAT Het optimale beleidsmodel bestond uit een vorm van gereguleerde productie en verkoop van MDMA, beter kwaliteitsbeheer van ecstasypillen en intensievere bestrijding van de MDMA-gerelateerde georganiseerde criminaliteit. Een dergelijk beleid zou leiden tot een kleine toename in de prevalentie van ecstasygebruik, maar met minder gezondheidsschade, minder MDMA-gerelateerde misdaad en minder milieuschade. Om de praktische uitvoerbaarheid en de politieke haalbaarheid te vergroten werd het optimale model enigszins aangepast.<br/><br/>CONCLUSIE<br/>Het ontwikkelde optimale model biedt een politiek en maatschappelijk haalbare set van beleidsinstrumentopties, waarmee men plaatsing van MDMA op lijst I kan herzien, wat de schade van MDMA voor gebruikers en de samenleving kan verminderen. Voor de psychiatrie betekent het bevordering van therapeutisch onderzoek en minder hinder door nodeloze stigmatisering bij de behandeling van patiënten.<br/><br/>--<br/>English:<br/><br/><b>SUMMARY</b><br/>The development of a rational national MDMA policy and its<br/>relevance for psychiatry.<br/>J.G.C. van Amsterdam, T. Nabben, G.-J. Peters, F. van Bakkum, J. Noijen, W. van den Brink<br/><b>Background</b> MDMA (ecstasy) is a relatively safe drug and induces little dependence, but is nevertheless scheduled as a hard drug (Dutch Opium Act, List 1). Concerns about MDMA-related crime, health incidents and possible inappropriate listing of MDMA on List I have led to an ongoing debate about current Dutch ecstasy policy.<br/><b>Aim</b> To develop a rational MDMA policy that takes into account all aspects related to production, sale and use of<br/>MDMA.<br/><b>Method</b> An interdisciplinary group of 18 experts formulates a science-based MDMA policy by assessing the expected effects of 95 policy options on 25 outcomes, including health, crime, law enforcement and finance. The optimal policy model consists of the combination of the 22 policy options with the highest total score on all 25 outcomes.<br/><b>Results</b> The optimal policy model consisted of a form of regulated production and sale of MDMA, better quality<br/>management of ecstasy tablets and more intensive fight against MDMA-related organized crime. Such a policy<br/>would lead to a small increase in the prevalence of ecstasy use, but with less health damage, less MDMA-related crime, and less environmental damage. To increase practicality and political feasibility, the optimal model was slightly modified.<br/><b>Conclusion</b> The developed optimal model offers a politically and socially feasible set of policy instrument options, with which the placement of MDMA on List I can be revised, thereby reducing the damage of MDMA to users and society. For psychiatry, it means promoting therapeutic research and less nuisance from unnecessary stigmatization in the treatment of patients.<br/>

Referentie van Amsterdam, J. G. C., Nabben, T., Peters, G. J., van Bakkum , F., Noijen, J., & van den Brink, W. (2021). Voorstel voor rationeel MDMA-beleid. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63(9), 665-672. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/567/articles/12724
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

J.G.C. van Amsterdam
G.J. Peters
F. van Bakkum
J. Noijen
W. van den Brink

Publicaties:

Research database