Centre of Expertise Urban Education

Urban Education & Pakhuis de Zwijger

6 bijeenkomsten Opgroeien en opvoeden in de stad

Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Hoe ontwikkel je de benodigde expertise?

Leraren, jongerenwerkers en jeugdzorgwerkers werken met passie om kinderen en jongeren te ondersteunen op weg naar volwassenheid en een plek in de samenleving. Vanuit de samenleving, ouders, beleidsmakers en natuurlijk de jongeren zelf zijn er hoge verwachtingen. Het ondersteunen van kinderen en jongeren in achterstandssituaties, met lage motivatie en participatie, jongeren die in de criminaliteit belanden, of kinderen die ongezond leven: hoe kun je als leraar, jongerenwerker of jeugdzorgwerker daarvoor de benodigde expertise ontwikkelen en wat mag je daarbij van je omgeving verwachten?

Programma

De bijeenkomst start met een kort vraaggesprek met Marco Snoek (Lector Leren & Innoveren en trekker van deze uitdaging binnen het Centre of Expertise Urban Education)

Korte pitch professionals

Daarna zal een aantal professionals een korte pitch houden over hun kijk op de ontwikkeling van professionals in onderwijs en opvoeding:

 • Ella Duijnker (directeur Montessorischool Steigereiland)
 • Muriel Fukkink (NVO orthopedagoog generalist KSCD)
 • Jonathan Richard (Jongerenwerker DOCK Bos en Lommer)
 • Ömer Demirözcan (leraar VO Metis Montessori Lyceum)

Panelgesprek

We sluiten de middag af met een panelgesprek met:

 • Jakolien Kraeima (Stafmanager Personeel RVKO Rotterdam)
 • Daniel van Middelkoop (lector Samenwerkende Professionals aan de HvA) en
 • Thijs Roovers (oud-leraar en bestuurder AOb).

Bekijk de opname van bijeenkomst #1

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de volgende vragen: ‘Hoe ontwerp ik een inclusieve module?’, ‘Hoe zorg ik dat mijn studenten zich thuis voelen in de klas’, en ‘Hoe begeleid ik de dialoog in de klas op een inclusieve manier?’

PROGRAMMA

Wetenschappelijke en praktische kennis uitwisselen

Tijdens deze bijeenkomst brengen we verschillende onderzoekers, professionals en studenten uit het hoger onderwijs bij elkaar. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktische kennis uit. Ook onderzoeken we samen hoe we in een steeds diverser wordende studentenpopulatie een leeromgeving kunnen creëren waar iedereen zichzelf mag zijn, zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen.

Drie vragen over inclusie in panelgesprekken

Tijdens de bijeenkomst behandelen we in drie panelgesprekken de volgende vragen:

 1. Hoe ontwerp ik een inclusieve module?
 2. Hoe zorg ik dat mijn studenten zich thuis voelen in de klas?
 3. Hoe begeleid ik de dialoog in de klas op een inclusieve manier?

Als Centre of Expertise Urban Education ontvangen wij regelmatig dit soort vragen.
Tijdens deze bijeenkomst zullen ze hierop antwoorden formuleren. Het terrein inclusie is heel breed, daarom hebben ze experts op het gebied van gender, etniciteit, seksualiteit en validisme uitgenodigd om hun kennis en ervaring uit te wisselen. Via deze brede insteek hopen we antwoord te geven op de gestelde vragen.

Bekijk de opname van bijeenkomst #2

Tijdens deze derde bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging Kansrijke leer-en ontwikkelroutes in de grote stad van het CoE Urban Education centraal.
De stad is rijk aan diverse leer- en ontwikkelroutes die jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden ondersteunen om hun schoolloopbaan in het po, vo, mbo en ho vorm te geven in lijn met hun ambitie en potentie. Die ondersteuning vraagt om goede samenwerking binnen de onderwijsketen zelf. Maar ook om een goede samenwerking tussen het onderwijs en bredere leer- en ontwikkelomgevingen van kinderen en jongeren.

Programma

Wat is er nodig om kansrijke leer- en ontwikkelroutes te creëren in de stad? We gaan hierover in gesprek met wetenschappers, studenten, en professionals uit de praktijk, en organiseren het gesprek rondom drie thema’s:

 1. Overgangen in de onderwijsketen;
 2. De rol van loopbaanbegeleiding in de schoolloopbaan van jongeren;
 3. De verbindingen tussen het onderwijs en de bredere ontwikkelomgeving van jongeren.

Sprekers

 • Louise Elffers
  Directeur Kenniscentrum Ongelijkheid, lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de HvA en onderwijsonderzoeker aan de UvA
 • Stijn Sieckelinck
  Lector Youth Spot (Jongerenwerk) aan de Hogeschool van Amsterdam
 • Daphne Wiersema
  Trekker van de MU Kansrijke leer- en ontwikkelroutes, Centre of Expertise Urban Education
 • Jannet Doppenberg
  Hoofddocent Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam en lector Leren in de Leergemeenschappen aan de Hanzehogeschool Groningen.
 • Abdelhamid Idrissi
  Professor of Practice Diversiteit en Inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam en oprichter van Studiezalen en Homebase
 • Thierno Baldé
  Alumnus van de HvA, en oprichter van de app Temma

Bekijk de opname van bijeenkomst #3

Op deze vierde (hybride) bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding van het CoE Urban Education centraal.

Alle talen tellen

In Amsterdam worden 149 verschillende talen en vele variëteiten van het Nederlands gesproken. Steeds meer kinderen en jongeren groeien dan ook op in een omgeving waar meer dan één taal gebruikt wordt. Die talen verdienen waardering: ze maken deel uit van je identiteit, ze vormen het fundament voor je verdere ontwikkeling en als je kunt communiceren in meerdere talen biedt dat veel voordelen. Het is belangrijk dat onderwijs- en opvoedingsprofessionals die in taaldiverse omgevingen werken, weten hoe zij de meertalige bagage van kinderen, jongeren, hun ouders én zichzelf kunnen (h)erkennen en benutten, om zo inclusie en kansengelijkheid te bevorderen.

Vizier op de toekomst

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op toekomstige onderwijs- en opvoedingsprofessionals. We onderzoeken welke houdingen, kennis en vaardigheden toekomstige leraren, jeugdwerkers of opvoedondersteuners moeten ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in een meertalige stad als Amsterdam. Ook denken we na over vervolgvragen, zoals: Wat betekent dit voor opleidingscurricula? Of voor begeleiding op de werkplek? En wat kunnen verschillende opleidingen en sectoren van elkaar leren?

PROGRAMMA

Tijdens de bijeenkomst brengen we verschillende perspectieven samen: dat van ouders, meertalige jongeren zelf, professionals, onderzoekers, opleiders en studenten. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis uit en gaan samen op zoek naar antwoorden en inspiratie.

Keynote

Als aftrap van de middag leidt dr. Orhan Ağırdağ het thema van de bijeenkomst in met een keynote in TED-talk-stijl. De titel van zijn lezing luidt: ‘Kansen(on)gelijkheid in een meertalige samenleving’.

Vraaggesprek

Vervolgens delen dr. Catherine van Beuningen en dr. Daniela Polišenská, trekker en programmacoördinator van de MU Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding, in een vraaggesprek inzichten uit recente projecten.

Pitches

Daarna geven we het woord aan ouders en meertalige jongeren zelf: Zahraa Attar (ouder), Ada Oskay (jongere) en twee leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Zij vertellen hoe ze de omgang met hun meertaligheid (hebben) ervaren.

Panelgesprek

We sluiten de middag af met een panelgesprek tussen opleiders en studenten:

Bekijk de opname van bijeenkomst #4

Tijdens deze vijfde (hybride) bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad centraal van het CoE Urban Education.

De stem van jongeren bij het vormgeven van de samenleving en politiek is belangrijk. Dit is voor jongeren zelf echter niet vanzelfsprekend. Zij hebben maar al te vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Vooral jongeren met een mbo-achtergrond denken dat zij onvoldoende in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de politiek. Mede hierdoor participeren zij minder in de formele politiek. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst onder jongeren dan ook laag, zeker onder deze specifieke doelgroep.

Een belangrijke opdracht voor professionals is jongeren de instrumenten te geven om te participeren. En om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders niet langer om hen heen kunnen. Welke instrumenten dit zijn en hoe docenten en jongerenwerkers deze kunnen inzetten, bespreken we op 19 april. We organiseren drie plenaire ronde tafelsessies waarin diverse vraagstukken aan de orde komen. Publiek (online en in de zaal) kan meepraten tijdens de sessies.

Versterken verkiezingsopkomst?

Tijdens het eerste rondetafelgesprek staan de volgende vragen centraal: ‘Hoe kunnen docenten met educatieve materialen de politieke participatie van jongeren versterken? Wat werkt wel en wat juist niet?’ Het Centre of Expertise Urban Education ontwikkelde materialen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo’n 30 docenten en 2500 studenten probeerden de materialen uit. De lessen worden geëvalueerd en zijn op effectiviteit getest.

In de sessie bespreken we hoe we politieke participatie van jongeren kunnen versterken en hoe verschillende partners (docenten, jongerenwerkers, lerarenopleiders, onderzoekers) elkaar daarbij kunnen helpen. Het educatief materiaal is daarbij het vertrekpunt.

Aan deze sessie nemen deel:

 • Numan Yilmaz, docent ROCvA
 • Hessel Nieuwelink, trekker Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad, Centre of Expertise Urban Education en lector Burgerschapsonderwijs, HvA

‘Breekijzers en botte bijlen’

Vaak zien we jongeren vooral als consumenten en/of lastpakken. Maar ze zitten vol met ideeën en energie. Soms is hun stijl ‘met de botte bijl’. Het is een kunst om op hun energie in te spelen en te kijken hoe je met hen volgende stappen kunt zetten.

In deze tweede sessie bekijken we hoe professionals in jongerenwerk en onderwijs als een soort breekijzer ruimte creëren voor jongeren. Ze zetten politiek in het ‘groot’ en in het ‘klein’ in om met jongeren te verbeelden: wat is een samenleving die we allen de moeite waard vinden? En welke rol kunnen professionals daarbij spelen?

Aan deze sessie nemen deel:

 • Sebastian Abdallah, programmacoördinator Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad, Centre of Expertise Urban Education
 • Samira Hoogvliets, Verdedig Noord, voormalig jongerenwerker Dock Noord. Student Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Stimuleren politieke participatie?

Tijdens het derde panelgesprek spreken we over manieren waarop jongerenwerkers en docenten de politieke participatie van jongeren kunnen stimuleren. Hoe doen zij dat en welke dilemma’s komen ze dan tegen? Laten zij bijvoorbeeld blijken wat hun mening is of houden ze die voor zich? Hoe zorgen zij ervoor dat jongeren zich veilig voelen om zich te uiten? Op welke manieren kunnen jongeren beleven dat hun stem ertoe doet? En hoe verhoudt dat zich tot structurele onrechtvaardigheden, zoals de kloof tussen burgers en politiek, institutioneel racisme, seksisme of klassisme?

Aan deze sessie nemen deel:

 • Coen van Heteren, directeur Sociaal cement
 • Norah Kembel, student maatschappijleer, HvA

Bekijk de opname van bijeenkomst #5

Niet alleen ouders voeden een kind op. Volgens een Afrikaans gezegde is daar een heel dorp voor nodig. Want ook buren zijn belangrijk, docenten, de voetbaltrainer, muziekleraar, iemand van de kerk, en natuurlijk professionals zoals jongerenwerkers of hulpverleners in het wijkteam. Niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Het pedagogisch klimaat in de buurt speelt een belangrijke rol. Maar ook kunst, bewegen en muziek. Een stad als Amsterdam biedt kinderen en jongeren allerlei ervaringen die van invloed zijn op hun ontwikkeling. Alleen weten zij, en hun ouders en opvoeders, lang niet altijd wat er in de stad wordt georganiseerd, en welke faciliteiten tot hun beschikking staan. Er is van alles te vinden in hun eigen wijk, en nog veel meer daarbuiten.

Het Centre of Expertise Urban Education onderzoekt waarom sommige mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, én wat je daaraan kunt doen. Wij brengen in kaart wat kinderen, jongeren, ouders, professionele opvoeders en vrijwilligers belemmert én wat ze nodig hebben om hun weg wèl te vinden. De weg naar elkaar, en naar alle mogelijkheden die kinderen en jongeren als mens sterker kunnen maken. Samen ontwikkelen we oplossingen om de kracht van de stad beter te gebruiken.

Het Centre of Expertise Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad?

We starten met een rondetafelgesprek waarin we bespreken wat er gedaan wordt en gedaan moét worden om kinderen en jongeren te ondersteunen in het opgroeien. Dit doen we vanuit theorie, praktijk en onderzoek. Daarna volgen drie workshops waarin projecten uit de praktijk centraal staan die onderzoek doen naar, of hulpmiddelen ontwerpen voor ondersteuning van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Wat kunnen de inzichten uit deze projecten betekenen voor onderwijs en praktijk rondom kinderen en jongeren in de stad?

Verschillende workshops:

 • Workshop 1: ‘Kunst en cultuur voor iedereen mogelijk maken’ (The Beach), door Nesrien Abu Ghazaleh (deze is online te volgen)
 • Workshop 2: ‘Stimuleren pedagogisch klimaat in de buurt’, door Sanne Rumping
 • Workshop 3: ‘Samenwerken om informele steunbronnen van jongeren in specialistische jeugdhulp te versterken’, door Jolanda Sonneveld

Tijdens deze middag zullen onderzoekers, docenten, studenten en praktijkprofessionals aan het woord komen.

Sprekers

 • Leonieke Boendermaker
  Lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd bij het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam
 • Nicole Sanches
  Centre of Expertise Urban Education
 • Hanneke van Wees
  Directeur Jongerencultuurfonds Amsterdam
 • Nesrien Abu Ghazaleh
  Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
 • Jolanda Sonneveld
  onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot en als docent HvA
 • Sanne Rumping
  Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
 • Emran Riffi
  Onderzoeker & PHD kandidaat Hogeschool van Amsterdam
 • Mirka Janssen
  Lector Bewegen In en Om School (HvA)
 • Ramon Dekkers
  Docent en supervisor at Hogeschool van Amsterdam

Bekijk de opname van bijeenkomst #6
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 mei 2022