De transitie naar elektrisch rijden in de taxibranche

Wat vinden de taxichauffeurs zelf van de transitie naar elektrisch rijden?
Gepost op: 17 jun 2020 | Urban Technology

Van 2016 tot eind 2019 deed de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar het elektrificeren van Amsterdamse taxi’s. Als afsluiting van dit onderzoek presenteren we hier de belangrijkste resultaten. Het doel is om het onderzoek meer bekendheid te geven onder de Amsterdamse taxichauffeurs.

Achtergrond van het onderzoek

In het convenant ‘Schone taxi’s voor Amsterdam’ sprak de gemeente in 2016 met de Toegelaten Taxiorganisaties (TTO’s) af om gezamenlijk te werken aan schoner taxivervoer met als doel om eind 2025 alleen nog met uitstootvrije taxi’s te rijden. De gemeente faciliteerde die overgang door voorrangsregelingen voor schone taxi’s in te stellen op de taxistandplaatsen bij Centraal Station en Leidseplein en door te zorgen voor voldoende snelladers voor elektrische taxi’s in de stad. Daarnaast waren er aanschafsubsidies en werden oude dieseltaxi’s geweerd door het instellen van een milieuzone.

Onderdeel van het onderzoek vanuit de HvA betrof het onderzoek onder de doelgroep van het beleid, de taxichauffeur. Middels interviews en digitale vragenlijsten heeft de HvA gepeild hoe Amsterdamse taxichauffeurs aangesloten bij een TTO de maatregelen van de gemeente beoordeelden en in hoeverre de interesse aanwezig was om tot aanschaf van een uitstootvrije taxi over te gaan. In dit artikel worden de resultaten van de vragenlijst uit 2019 gepresenteerd. Deze vragenlijst is in oktober 2019 digitaal verspreid via de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam, waarbij taxichauffeurs anoniem de vragenlijst konden invullen. Ook zijn hier taxichauffeurs voor benaderd die al eerder een vragenlijst voor het taxi-onderzoek hebben ingevuld.

Welke taxichauffeurs hebben ons geholpen bij het onderzoek?

Op de vragenlijst uit 2019 hebben in totaal 84 taxichauffeurs gereageerd. Van de 84 chauffeurs rijden 47 een diesel- of benzinevoertuig (56%), 24 een volledig elektrisch voertuig (29%), 9 een groengasvoertuig (11%) en 4 een plug-in hybride voertuig (5%). 43 van de 84 voertuigen zijn gekocht, waarvan 7 voertuigen volledig elektrisch zijn. 35 voertuigen worden geleased via een private leaseconstructie of een zakelijke leaseconstructie. Slechts 3 voertuigen, allen volledig elektrisch, worden geleased via de TTO waar de chauffeur bij aangesloten is. De andere voertuigen worden bijvoorbeeld gehuurd of uitgeleend door een TTO.

Figuur 1: verdeling van de type voertuigen.

Ook is chauffeurs gevraagd wat ze vonden van het convenant dat is getekend tussen de gemeente Amsterdam en de verschillende TTO’s, waarin is afgesproken dat iedere taxi in 2025 elektrisch moet zijn. Hier konden chauffeurs antwoord gegeven middels een 7 puntsschaal, waarbij een score van een 1 een negatieve houding weergeeft en een score van een 7 een positieve houding. Van de 60 chauffeurs die een diesel-, benzine-, groengas- en plug-in hybride voertuig rijden, vonden 16 chauffeurs het convenant acceptabel (gemiddelde score van 3.42) en 17 belangrijk (gemiddelde score van 3.93). De andere chauffeurs vonden het convenant niet acceptabel of belangrijk. Bij chauffeurs met een volledig elektrisch voertuig waren beide scores aanzienlijk hoger: van de 24 chauffeurs vonden 17 het convenant acceptabel (gemiddelde score van 5.37) en 18 belangrijk (gemiddelde score van 5.54). De attitude ten opzichte van het convenant verschilt dus sterk bij taxichauffeurs, en komt grotendeels overeen met het type voertuig waar ze in rijden.

Wat vinden de Amsterdamse taxichauffeurs van de maatregelen?

In de vragenlijst van 2019 zijn drie maatregelen onderzocht die de gemeente Amsterdam heeft toegepast om het gebruik van elektrische taxi’s te stimuleren: (i) de parkeerontheffing, (ii) de implementatie van schone standplaatsen en (iii) de plaatsing van snelladers. Bij de eerste twee maatregelen werd chauffeurs gevraagd wat ze van deze maatregel vonden (1 = heel slecht, 7 = heel goed), in hoeverre deze maatregel het voor diesel-, benzine-, groengas- en plug-in hybride chauffeurs aantrekkelijk maakt om een elektrische taxi aan te schaffen (1 = helemaal niet, 7 = helemaal wel) en in hoeverre deze maatregel het voor chauffeurs met een volledig elektrische taxi aantrekkelijk maakt om een elektrische taxi te blijven rijden (1 = helemaal niet, 7 = helemaal wel). In het geval van de snelladers is chauffeurs gevraagd in hoeverre ze het huidig aantal snelladers toereikend vinden en in hoeverre ze uitbreiding van de snellaadinfrastructuur wenselijk achten. Alvorens chauffeurs te laten reageren op de verschillende maatregelen, zijn de maatregelen geïntroduceerd middels een korte uitleg. De houding ten aanzien van de parkeerontheffing en schone taxistandplaatsen is te vinden in tabel 1.

Tabel 1: evaluatie van de parkeerontheffing en schone taxistandplaatsen.

Beide maatregelen worden meer gewaardeerd door chauffeurs met een volledig elektrische taxi dan chauffeurs met een ander voertuig. Verder zijn beide maatregelen voor chauffeurs met een volledig elektrisch taxi een stimulans om een volledig elektrische taxi te blijven rijden. Schone standplaatsen lijken op dit moment niet aantrekkelijk te zijn voor chauffeurs zonder elektrische taxi om een elektrische taxi aan te schaffen.

Op de vraag of er voldoende snelladers zijn in Amsterdam geven 22 van de 24 chauffeurs met een elektrische taxi (92%) aan dat dit niet het geval is, tegenover 55 van de 60 andere chauffeurs (92%). Van de 60 chauffeurs met een diesel-, benzine-, groengas- of plug-in hybride voertuig zouden 35 chauffeurs (58%) sneller een elektrische taxi aanschaffen als er meer snelladers geplaatst zouden worden. Hiermee lijkt een effectief snellader-netwerk een belangrijke voorwaarde voor aanschaf en succesvolle operatie van elektrische taxi’s.

Hoeveel interesse hebben Amsterdamse taxichauffeurs in de aanschaf van een elektrisch voertuig?

In totaal zijn 20 chauffeurs (24%) van plan om binnenkort een nieuwe taxi te gaan rijden. Meer dan de helft (11) van deze chauffeurs willen een diesel– of benzinevoertuig aanschaffen. Zij geven als redenen onder andere de actieradius van een diesel- of benzinevoertuig (4x genoemd), financiële overwegingen (3x genoemd), de kracht van de motor en het niet willen laden (1x genoemd), milieutechnische overwegingen (1x genoemd) of diesel- en benzinevoertuigen als enige optie te beschouwen (1x genoemd) en het feit dat diesel- en benzinevoertuigen meer mogelijkheden bieden (1x genoemd).

9 chauffeurs willen een volledig elektrische taxi aanschaffen, waarvan 4 chauffeurs in 2019, 1 chauffeur in 2020, 2 chauffeurs in 2021, 1 chauffeur in 2022 en 1 chauffeur na 2025). Van de 9 chauffeurs die een volledig elektrische taxi willen aanschaffen, rijden 5 nu al een volledige elektrische taxi en de andere vier een benzine, diesel of een groengasvoertuig. Van de 11 chauffeurs die een diesel- of benzinevoertuig willen aanschaffen rijdt 1 chauffeur nu een volledige elektrische taxi en de andere 10 chauffeurs een benzine-, diesel- of groengasvoertuig.

Interessant is dat geen van de chauffeurs heeft aangegeven over te willen stappen op een groengas-, plug-in hybride of waterstofvoertuig. 49 chauffeurs hebben wel een zekere interesse in de aanschaf van een waterstofvoertuig in de toekomst.

Van de 60 chauffeurs die een diesel-, benzine-, groengas of plug-in hybride voertuigen rijden, zijn 4 chauffeurs van mening dat ze met een elektrische taxi meer geld zouden kunnen verdienen, zijn 22 van de chauffeurs van mening dat ze met een elektrische taxi een bijdrage kunnen leveren aan de schone lucht in Amsterdam en zijn 15 chauffeurs van mening dat ze met de aanschaf van een elektrische taxi zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van milieuproblemen in Amsterdam. Van de 24 chauffeurs die nu al een volledig elektrische taxi rijden zijn 6 chauffeurs van mening dat ze met een elektrische taxi meer geld kunnen verdienen. Uit deze groep zijn 16 chauffeurs van mening dat ze met een volledig elektrische taxi een bijdrage kunnen leveren aan de schone lucht in Amsterdam en zijn 14 taxichauffeurs van mening dat ze met een volledig elektrische taxi kunnen bijdragen aan het verminderen van milieuproblemen in Amsterdam.

Conclusie

Om de aantrekkende of afstotende werking van beleidsmaatregelen te kunnen bepalen is onderzoek naar de ervaringen en houding van de taxichauffeurs essentieel. De resultaten vertellen ons dat schone standplaatsen aantrekkelijk lijken te zijn voor taxichauffeurs met een volledig elektrisch voertuig, maar lijken niet aantrekkelijk voor de andere groepen chauffeurs. De parkeerontheffing maakt het volgens chauffeurs met een diesel-, benzine-, groengas- en plug-in hybride voertuig niet aantrekkelijk om over te stappen op een elektrische taxi. Het is belangrijk om aan te geven dat het hier om een kleine steekproef gaat van 84 taxichauffeurs.

De plaatsing van snelladers zou voor meer dan de helft van deze chauffeurs de aanschaf van een elektrische taxi aantrekkelijker maken. Ook vrijwel alle huidige chauffeurs met een elektrische taxi geven aan meer behoefte te hebben aan de plaatsing van snelladers. Complementair onderzoek van de HVA onderzoekt het gebruik van snelladers; waarbij blijkt dat e-taxi’s inderdaad verantwoordelijk zijn voor de meerderheid van laadsessies op de openbare snelladers. Het belang van extra snellaadinfrastructuur als benoemd door de sector moet dan ook in het licht van de (huidige en verwachte) bezetting van de snelladers worden bezien.

Weinig chauffeurs zijn van plan om de overstap te maken naar een nieuw voertuig en van de chauffeurs die wel de overstap willen maken wil iets meer dan de helft alsnog een nieuwe diesel- of benzinevoertuig. Van de 9 chauffeurs die een elektrische taxi willen aanschaffen rijden 5 chauffeurs nu al een elektrische taxi. Wel is opvallend dat in tegenstelling tot vorige metingen, groengasvoertuigen, plug-in hybride voertuigen en waterstofvoertuigen niet overwogen worden bij de aanschaf van een nieuw voertuig.

Meer informatie over dit taxionderzoek is te vinden in ‘E-Mobility. Getting smart with data’.