Selectie voor de lerarenopleidingen

Project

In opdracht van het Ministerie van OCW is een verkennend onderzoek uitgevoerd door het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA in samenwerking met het ICLON, onder leiding van Marco Snoek en Jan van Driel. Centrale vraag in de eindpublicatie 'Wenselijkheid en mogelijkheid van selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar' is in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om strengere toelatingseisen voor de lerarenopleidingen in te stellen. Daarbij ging het met name om toelatingseisen en selectie t.a.v. geschiktheid voor het beroep en (voor de tweedegraads lerarenopleidingen) om toelatingseisen t.a.v. vakinhoudelijke voorkennis. Op basis van de focusgesprekken constateren de onderzoekers dat veel opleidingen meer mogelijkheden wensen ten aanzien van selectie voor de poort. Niet in alle gevallen ligt daarbij echter de focus op selectie t.a.v. geschiktheid. Bovendien hebben met name de HBO-opleidingen nu reeds diverse maatregelen genomen binnen de huidige regelgeving (zoals de studiekeuzecheck en propedeuse-eisen). Het lijkt verstandig om de effecten van deze en andere maatregelen nader te evalueren alvorens tot een brede instroomselectie over te gaan. Terughoudendheid ten aanzien van grootschalige maatregelen lijkt op zijn plaats. Pilots op kleine schaal kunnen meer zicht geven op mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden en hun effecten op de instroom. De lerarenopleidingen lijken bereid om met dergelijke pilots te experimenteren. In opdracht van NRO is nu een vervolgonderzoek gestart in de vorm van een literatuur review rond de mogelijkheden en voorspelbaarheid van selectie van leraren ten aanzien van hun geschiktheid voor het beroep.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 mrt 2014
Einddatum 31 dec 2014

Contact

Jan van Driel (ICLON)
Gert Jan van Setten
Frank Sengers
Roeland van der Rijst (ICLON)
Marloes van Verseveld
Els Tigelaar (ICLON)