Hogeschool van Amsterdam

Verantwoord blenden

Gepost op: 27 nov 2017 | ICT Services

Bij het inzetten van Blended Learning (BL) wordt vaak gestart met het zoeken naar zogenaamde ‘learning objects’ (filmpjes, animaties, apps etc.) voor het onderwijs. Er wordt gezocht met Google of op Youtube, maar er bestaan ook ‘repositories’, waarin gekozen kan worden uit een enorme verzameling. Deze ‘learning objects’ kunnen zo verblindend aantrekkelijk zijn dat ze hoe dan ook gekozen worden. Er wordt gekozen vanuit technologisch perspectief en dat is de onverantwoorde manier om BL te gebruiken in het onderwijs. Het ‘learning object’ past in veel gevallen niet goed in het onderwijs en wordt gekozen om studenten te vermaken.

Bij verantwoord blenden wordt gestart vanuit onderwijskundig perspectief, waarbij het model van Van Gelder gebruikt kan worden. De leerdoelen en beginsituatie zijn uitgangspunt bij de keuzen hoe de blended onderwijsleersituatie vorm te geven. De leerdoelen hangen samen met de te behalen competenties en zijn bepalend voor het niveau van het onderwijs. De beginsituatie is niet voor alle studenten gelijk en hangt onder meer af van vooropleiding en vakkenpakket, maar ook de persoonlijke leerstijl en culturele achtergrond spelen hierbij een rol.

Didactisch model Van Gelder

In het Grassrootproject wil ik met de keuzes voor leerstof, didactische werkvormen en leeractiviteiten het onderwijs laten aansluiten op de diversiteit van de beginsituatie. Deze keuzes zijn onder andere gebaseerd op de Self determination theory van Ryan en Deci. In deze theorie staat het belang van motivatie door autonomie, competentie en verbondenheid centraal. Het doel van mijn grassroot is om studenten ergotherapie van de faculteit gezondheid te activeren om voorbeelden uit hun eigen situatie binnen het onderwijs te bestuderen vanuit de theorie.

In de propedeuse ergotherapie wil ik een onderwijsleersituatie maken, waarin de belasting van de lage rug wordt behandeld. Studenten bereiden zich voor op het hoorcollege door literatuur over de anatomie van de wervelkolom te bestuderen en te oefenen met digitale opdrachten die daarop aansluiten. In het hoorcollege wordt vervolgens de belasting van de lage rug uitgelegd en worden factoren genoemd die daarbij een rol spelen. Daarna zoekt de student in de eigen omgeving een situatie waarbij de lage rug wordt belast, bijvoorbeeld tijdens een baantje in de supermarkt, en maakt daarvan een foto of video en plaatst die op het forum van de digitale leeromgeving waarbij de factoren worden genoemd die belastend zijn. Tijdens het werkcollege worden de praktijksituaties besproken en toegelicht vanuit de theorie.