Praktijkleren

Studenten lopen in het tweede jaar stage, het programma heet dan praktijkleren 2. In het derde jaar wordt de stage praktijkleren 3 genoemd.

Wanneer de student met de hoofdfase van de opleiding begint, start ook het onderwijsprogramma “Praktijkleren 2”. De student loopt praktijk in een setting waar dienstverlening centraal staat. Deze dienstverlening is gericht op individuele begeleiding, met als doel resocialisatie, ondersteuning bij het uitvoeren van taken, ondersteuning bij opvoedingstaken of ontzorgen van de mantelzorgers. Het karakter van de stage is een zo gelijkwaardig mogelijk contact, de student verleent geen hulp maar het contact kan wel onderdeel van een bestaande hulpverlening zijn. Voor uitgebreide criteria en voorwaarden kunt u de praktijkgids raadplegen.

De praktijkplek

De student loopt vanaf blok 1 tot en met blok 4 stage, één dagdeel per week. Minimaal loopt de student 120 uur stage. Het is mogelijk dat een praktijkplek meer uren inzet vraagt van de student. Geschikte praktijkplekken van praktijkleren tweede jaar zijn o.a. maatjes- en buddycontacten voor uiteenlopende doelgroepen. Gedurende de praktijk wordt de stagiair begeleid door een praktijkbegeleider op de praktijkplek.

Het praktijkprogramma heeft 2 officiële beoordelingsmomenten:

  • Tussentijds: 1 keer organiseert de student zelf een klik-evaluatiemoment met de praktijkbegeleider. De student schrijft daarna het leerwerkplan. De praktijkdocent neemt daarna (telefonisch) contact op met de praktijkbegeleider.
  • Aan het eind van de stage vindt de eindbeoordeling plaats door middel van een drie-gesprek tussen student, praktijkbegeleider en praktijkdocent.

Vanaf studiejaar 2020-2021 zal er geen MWD jaar 2 meer aangeboden worden. Vanaf studiejaar 2019-2020 is de opleiding samengevoegd met CMV en SPH tot de nieuwe opleiding Social Work.

Contact

Wilt u nagaan of uw organisatie een praktijkplaats kan aanbieden voor één van deze jaren, neem dan contact op met Externe Betrekkingen via het digitaal servicepunt of telefonisch: 020 595 4925.

Downloads

In het derde jaar loopt de student tien maanden stage, deze stage is de hoofdstage van de opleiding. Hier gaat de student het vak van maatschappelijk werk leren. Tijdens praktijkleren 3 loopt de student 32 uur per week stage binnen een maatschappelijk werk organisatie. Dit komt neer op vier dagen per week.

De praktijkplek

Het karakter van deze belangrijke stage is dan ook hulpverlening: de stagiair voert beroepstaken uit. Voor studenten is dit het jaar waarin eerder opgedane kennis en geoefende vaardigheden samenkomen. Tijdens deze stage leren zij als startende professional te handelen. Voor stageplaatsen die bij ons niet bekend zijn hanteren wij een validatieprocedure. Uw stageplek dient te voldoen aan onze criteria.

De student loopt een heel jaar stage, onderverdeeld in drie fasen. Daarnaast heeft de stagiair lesactiviteiten op school. Eén keer per twee weken heeft de stagiair een terugkomdag op de opleiding. Daarnaast heeft de stagiair nog een aantal lesverplichtingen.

Voor inhoudelijke informatie over de criteria waaraan de praktijkplek en de praktijkbegeleiding moet voldoen, evenals uitgebreide informatie over beoordelingsformulieren per fase, kunt u de praktijkgids/studiehandleiding raadplegen.

Contact

Wilt u nagaan of uw organisatie een praktijkplaats kan aanbieden voor één van deze jaren, neem dan contact op met Externe Betrekkingen via het digitaal servicpunt of telefonisch: 020 595 4925.

Downloads

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 september 2020