MWD deeltijd

Het lopen van stages is een onmisbaar onderdeel van deze deeltijdopleiding. In jaar 3 is dit minimaal tweeëntwintig uur per week. Het leerproces van de deeltijd en duale student is onlosmakelijk verbonden met het functioneren in de praktijk.

Binnen het leerplan van de deeltijdopleiding wordt dit leren in de praktijk, uiteraard bij een goed verloop, gehonoreerd met studiepunten.

Omdat een praktijkstage zwaar telt, worden er eisen gesteld aan de praktijkplaats. Er zijn criteria, die bij het (goed)keuren van elke praktijkplaats gehanteerd worden.

 • De student werkt in teamverband.
 • De student heeft een door de opleiding goedgekeurde praktijkbegeleider, (HBO agogisch afgestudeerd) die met instemming van de praktijkorganisatie begeleiding kan geven aan de student.
 • Het leerproces/werkzaamheden van de student worden elk half jaar door de praktijkbegeleider geëvalueerd. Dit gebeurt door toetsing van het leerproces op grond van competenties, die geformuleerd zijn voor elk semester.
 • De opleiding kent op grond van deze evaluatie en de kwaliteit van de praktijkopdracht de student al of niet studiepunten voor de praktijk toe.

De praktijkplaats kan een betaalde baan zijn of een onbetaalde stageplaats. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkplaats en praktijkbegeleiding. De opleiding streeft ernaar te bemiddelen tussen studenten en betaalde banen.

Zodra de student met een organisatie tot overeenstemming is gekomen, maakt hij in overleg met de organisatie een praktijkovereenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier praktijkovereenkomst. Deze praktijkplek moet worden goedgekeurd door de opleiding op grond van vastgelegde criteria. Bij het begin van elk studiejaar levert de student de ondertekende praktijkovereenkomst in. Dit gebeurt ook als de student een aantal jaren bij dezelfde organisatie werkzaam blijft

Vanuit de HvA hebben wij de volgende kaders vastgesteld voor de praktijk en de praktijkbegeleiding:

 • De student wordt door de praktijkorganisatie erkend als sociaal werker in opleiding;
 • Er is sprake van procesmatige hulpverlening, gericht op van tevoren en bij voorkeur in samenspraak met de cliënt (of het cliëntsysteem) geformuleerde doelen;
 • Organisaties waar uitsluitend sprake is van incidentele hulpverleningscontacten of telefonische hulpverlening zijn nadrukkelijk uitgesloten;
 • In de werkzaamheden wordt vanuit de methoden en uitgangspunten van het maatschappelijk werk gehandeld;
 • Dit betekent dat de student kan groeien naar de kwalificaties van een startbekwame maatschappelijk werker.

Praktijkovereenkomsten

Bij de praktijkplaats geldt ook een uren-eis. Bij een 16 of 20-urige werkweek dient de student gedurende 42 weken per studiejaar werkzaam te zijn in de praktijk. Is de student gedurende meer dan 20 uur per week werkzaam in de praktijk, dan kan hij volstaan met minder werkweken om het vereiste aantal studiepunten te behalen. Het minimum aantal werkweken per studiejaar is vastgesteld op 38. Wanneer de werkzaamheden van de student, om welke reden dan ook, langer dan vier weken worden onderbroken, stelt de organisatie de opleiding hiervan op de hoogte.

De praktijkbegeleiding in de hoofdfase vindt bij voorkeur plaats door een gekwalificeerd Sociaal Werker. Dat wil zeggen iemand met een diploma hbo-sociaal werk. Voorkeur gaat uit naar een afgestudeerd maatschappelijk werker. De eerste drie maanden vindt de begeleiding wekelijks plaats, daarna minstens tweewekelijks. De praktijkbegeleider doet de begeleiding vanuit het oogpunt van maatschappelijk werk.

Er is een aantal zaken waarop de praktijkbegeleider moet toezien. Deze zijn:

 • Studenten werken in teamverband waarin regelmatig werkoverleg en bij voorkeur ook werkbegeleiding plaatsvindt (overleg van gekwalificeerde beroepskrachten); éénmansposten zijn nadrukkelijk uitgesloten;
 • De student neemt deel aan een aantal beleidsvoorbereidende en besluitvormende activiteiten;
 • De praktijkorganisatie en praktijkbegeleider zijn bekend met de studiegids MWD-deeltijd en met de praktijkgids;
 • De organisatie fiatteert het volgen van de opleiding en geeft hieraan haar medewerking;
 • De praktijkdocent van de student bezoekt de praktijkbegeleider eenmaal in het eerste jaar en tweemaal gedurende de hoofdfase. Doel van dit bezoek is elkaar leren kennen, werkafspraken maken, het opleidingsbeleid vertegenwoordigen en zich op de hoogte stellen van de actuele situatie op de praktijkplaats inzake praktijkbeleid, condities om te leren en andere belangrijke zaken op de organisatie agenda;
 • Jaarlijks worden scholingsbijeenkomsten voor praktijkbegeleiders gegeven.

De praktijkbegeleider heeft een belangrijke taak. We geven u dan ook graag een kort overzicht van zijn meest belangrijke taken. De praktijkbegeleider:

 • Is verantwoordelijk voor de leercondities op de praktijkplaats;
 • Ondersteunt bij het vaststellen van het individuele studieplan voor de praktijk;
 • Heeft begeleidingsgesprekken met de student over de uitvoering van taken aan de hand van de leerdoelen en de resultaten daarvan;
 • Wordt gevraagd:
  • Meer vragen te stellen dan antwoorden te geven;
  • Meer wegen aan te wijzen om tot een oplossing te komen dan te instrueren;
  • Meer te stimuleren om theoretisch-methodische verbindingen te zoeken en te benoemen dan die zelf aan te reiken;
 • Evalueert elk half jaar het leerproces van de student aan de hand van eindkwalificaties van de opleiding en de kwaliteitscriteria van de organisatie. En stuurt deze evaluatie naar de praktijkdocent;
 • Toetst het resultaat van de praktijkopdracht op relevantie en gebruikswaarde voor de organisatie;
 • Adviseert de praktijkdocent hierover;
 • Neemt contact op met de opleiding bij problemen in het functioneren van de student binnen de praktijkplaats;
 • Meldt het aan de opleiding indien een student langer dan vier weken afwezig is of gestopt is bij de organisatie.

Wanneer u eens uitgebreider wilt weten wat de mogelijkheden zijn van samenwerking tussen de opleiding MWD en uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met de stagecoördinator deeltijd: Corina Janssens-Vogel, j.l.vogel@hva.nl of met de afdeling Externe Betrekkingen via het digitaal servicepunt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 september 2020