Hogeschool van Amsterdam

Wet- en regelgeving

Je studeert aan de HvA en je hebt een functiebeperking. Dat kan betekenen dat je hulp nodig hebt bij het studeren. Deze hulp kan materieel van aard zijn, maar ook financieel en zelfs immaterieel. Om te voorkomen, dat je wellicht het spoor bijster raakt door de vele wet- en regelgeving die er is, raden we je aan allereerst een gesprek te hebben met de studentendecaan van je opleiding. Die kan je wegwijs maken in de wet- en regelgeving en je eventueel doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.

Er zijn een hoop wetten en regelingen die betrekking hebben op studeren met een beperking. Deze regelingen zijn er om mensen met een functiebeperking ondersteuning te bieden bij het volgen van een studie en/of het vinden en behouden van werk. Denk hierbij aan een financiële bijdrage voor noodzakelijke hulpmiddelen bij je studie, bijdragen in de woonkosten of bijdragen in het vervoer naar de opleiding. Ook zijn er uitkeringen die je via het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) aan kunt vragen. Binnen de Wet studiefinanciering bestaan er ook regelingen die van toepassingen kunnen zijn voor studenten met een functiebeperking.

 

Algemene Wet Gelijke Behandeling

De toegankelijkheid van al het (beroeps)onderwijs voor mensen met een handicap of chronische ziekte is geregeld bij de Algemene wet gelijke behandeling. Deze wet verbiedt ongelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte. Het recht op gelijke behandeling geldt voor alle onderdelen van het (beroeps)onderwijs: de toegang tot het onderwijs, de colleges, de stages, de voorlichting over de beroepskeuze en de examens.

Er zijn twee voorwaarden waar een aanpassing/voorziening aan moet voldoen:

  1. de aanpassing/voorziening moet geschikt zijn;
  2. de aanpassing/voorziening moet noodzakelijk zijn.

Geschikt wil zeggen: de aanpassing neemt een belemmering weg en bevordert de zelfstandigheid.
Noodzakelijk houdt in: hetzelfde doel kan niet op een andere manier worden bereikt.
De aanpassing mag hierbij voor de opleiding geen onevenredige belasting zijn.

Hoewel de opleiding alles in het werk moet stellen om studenten in staat te stellen de beoogde eindkwalificaties te verwerven, is het niet de bedoeling dat er concessies gedaan worden aan de reikwijdte en het niveau van de deze beoogde eindkwalificaties. Kortom: alle afgestudeerden (met en zonder functiebeperking) beheersen alle beoogde eindkwalificaties.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 17 juni 2019