Participatie HvA

Criteria beleidsplan

Je geeft je studievereniging richting door middel van een stabiele basis waarin je deze richting vastlegt. Daarom is het een verplicht onderdeel voor zowel de erkennings- als de hererkenningsprocedure om een beleidsplan te overleggen. Dit plan is onderdeel van de PDCA-cyclus, hieronder lees je daar meer over.

Plan, Do, Check & Act

Met het schrijven van een beleidsplan en een jaarverslag legt de verenging een beleidsyclus af. In die cyclus stel je doelen en plan je activiteiten (Plan), waarna de activiteiten zo concreet mogelijk omschrijft (Do). Het beleidsplan behandelt deze twee fases.

Het tweede deel van de cyclus geef je weer in je jaarverslag. Een jaarverslag helpt om na te gaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd (Check). Waar nodig maak je aanpassingen (Act). Op deze manier werk je gericht om de kwaliteit van je vereniging te verbeteren.

Plan & Do

De onderstaande vragen helpen je op weg om het beleidsplan te schrijven. Met de antwoorden voldoe je aan Plan en Do en breng vanzelf je samenhang tussen missie, visie, doelen, activiteiten, wijze van uitvoering en financiën. Onderaan vind je een voorbeeld dat in een schema is uitgewerkt.

Waarom is er de vereniging?

 • Wat is de missie van de vereniging? (Wat wil je voor je leden betekenen?)
 • Wat is de visie van de vereniging? (Welke factoren zijn daarbij belangrijk?)

Wat is de vereniging?

 • Welke doelen kan je stellen uit de missie en de visie en wat zijn de activiteiten die daaraan bijdragen?

Waar is de vereniging?

 • Waar vinden de activiteiten plaats?

Wanneer is de vereniging?

 • Wanneer vinden de activiteiten plaats? (Er wordt ten minste een jaarplanning opgemaakt.)


Wie is de vereniging?

 • Wie hebben zitting in het bestuur en wat is ieders taakomschrijving?
 • Wie hebben er (indien van toepassing) zitting in de beleids-kas-cie en wat is haar taakomschrijving?
 • Wie geeft sturing aan welke activiteit? (Inrichting van de vereniging: welke bestuurder is waarvoor hoofdverantoordelijk? Bij gebruik van commissies is er een taakomschrijving van iedere commissie.)
 • De algemene leden vergadering (ALV) vertegenwoordigt de stem van de leden. Is er een reglement van orde en wat is de stemprocedure?
 • Is er naast beleid voor leden, ook beleid voor (aankomende) alumni?

Op welke wijze werkt de vereniging?

 • Hoe worden de activiteiten uitgevoerd? (Draaiboek per activiteit.)
 • Er is een beschrijving van hoe de ledenadministratie (inclusief alumni) is geregeld. Hoe word je lid, hoe zeg je op, hoe betaal je het minimale contributiebedrag van 10 euro per jaar.
 • Er is een beschrijving waaruit blijkt dat de leden minimaal eenmaal per jaar stemrecht hebben in een ALV. Hierin wordt het jaarverslag van het verleden, en het beleidsplan van de toekomst behandeld. (Het is overigens gemakkelijker om deze twee thema’s bij twee verschillende ALV’s te bespreken.)

Met welke middelen werkt de vereniging?

 • Welke middelen worden ingezet om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk aan financiën, communicatie (website) en samenwerkingspartners zoals de opleiding. (Er wordt ten minste een begroting overlegd, gespecificeerd op de verschillende activiteiten.)

Meer over erkenning en hererkenning

Heb je een vraag over de erkenning en hererkenning van studieverenigingen? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar teamstudieverenigingen@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 27 maart 2023