Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Afkortingen

Op deze pagina:

A

AC - Administratief Centrum

Ad - associate degree

ALV - algemene ledenvergadering

AOB - Algemene Onderwijsbond

ASVA - de ASVA studentenunie

ATM - Alumni Tevredenheidsmonitor

AUAS - Amsterdam University of Applied Sciences

AV - algemene vergadering

B

BO - Bestuursondersteuning

BOL - Bureau Onderwijslogistiek

BSA - bindend studieadvies

C

CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBHO - College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

CBO - centraal bestuurlijk overleg

Cie - commissie

CMO - Centraal Medezeggenschapsoverleg

CMR - Centrale Medezeggenschapsraad

COBEX - College van Beroep voor de Examens

CROHO - Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CSA - Centrale Studenten Administratie

CSB - Centraal Stembureau

CvB - College van Bestuur

D

DB - dagelijks bestuur

D&I - diversiteit en inclusie

DLO - digitale leeromgeving

DLWO - digitale leer- en werkomgeving

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

E

EC - Europeon Credit (studiepunt)

ECTS - European Credit Transfer System

Excom - examencommissie

F

FBSV - faculteit Bewegen, Sport en Voeding

FBE - faculteit Business en Economie

FDMCI - faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

FG - faculteit Gezondheid

FMR - faculteit Maatschappij en Recht

FOO - faculteit Onderwijs & Opvoeding FT - faculteit Techniek

FOS - Financiële Ondersteuning Studenten

FR - Faciliteringsregeling

FS - Facility Services

G

GGO - Goed Georganiseerd Onderwijs

H

HB - Hogeschool Bibliotheek

HR - huishoudelijk reglement

HRM - Human Resource Management

HvA - Hogeschool van Amsterdam

I

ICTS - ICT Services

IE - intellectueel eigendom

IP - Instellingsplan

ISN - International Student Network

ISO - Interstedelijk Studenten Overleg

J

JOB - Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

JZ - Juridische Zaken

K

K&A - Kwaliteit en Accreditatie

L

LAKS - Landelijk Actiecommite Scholieren

LBB - Loket Beroep en Bezwaar

LOF - Landelijk Overleg Fracties

LSR - Landelijk Studentenrechtsbureau

LSVb - Landelijke Studenten Vakbond

M

MOOC - Massive Open Online Course

MR - medezeggenschapsraad

MT - managementteam

MTM - Medewerkerstevredenheidsmonitor

N

NF - Numerus Fixus

NSE - Nationale Studentenenquête

NVAO - Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

O

OBP - ondersteunend en beheerspersoneel

OC - opleidingscommissie

OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OER - Onderwijs- en Examenregeling

O&K - Onderwijs en Kwaliteit

OM - opleidingsmanager

O&O - Onderwijs en Onderzoek

OP - onderwijzend personeel

P

P&C - Planning en Control

P&O - Personeel en Organisatie

PDCA - Plan Do Check Act

PG - personeelsgeleding

R

RvA - Raad van Advies

RvT - Raad van Toezicht

S

SG - studentengeleding

SI - strategische informatievoorzieningen

SIS - Studenten Informatie Systeem

SKA - studiekeuzeactiviteit(en)

SKC - studiekeuzecheck

SO - studentenoverleg

SOM - Studenten Overleg Medezeggenschap

SSC - Studenten Service Centrum

SSS - Slim, Sluitend, Slank

Stavaza - stand van zaken

SVO - StudieVerenigingenOverleg

SZ - Studentenzaken

U

UB - Universiteitsbibliotheek

UvA - Universiteit van Amsterdam

V

VH - Vereniging Hogescholen

VMH - Vereniging Medezeggenschap Hogescholen

VSNU - Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

VU - Vrije Universiteit

Vz - Voorzitter

Vvz - Vicevoorzitter

W

WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

WO - wetenschappelijk onderwijs

WO - werkoverleg

WOR - Wet op de Ondernemingsraden

WUB - Wet op de universitaire bestuurshervorming

WVTTK - wat verder ter tafel komt


Vragen of toevoegingen

Heb je een vraag over een afkorting of heb je een toevoeging? Dan horen we graag van je via een e-mail naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 oktober 2020