Hogeschool van Amsterdam

Historie van de HvA

De HvA is een grootstedelijke hogeschool. Leren, werken en leven in de inspirerende en complexe metropool Amsterdam zijn er op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is ook een brede, toegankelijke hogeschool. Studenten, docenten en lectoren werken er vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samen met elkaar en met partners in de regio. Ongeacht hun persoonlijke, sociaal-economische of culturele achtergrond voelen studenten zich er thuis. Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire functie van de HvA gaat hand in hand met onbetwist hbo-niveau. Kwaliteit gaat voor de HvA boven kwantiteit. Onderwijs en onderzoek en de wisselwerking daartussen staat bij de HvA op de eerste plaats.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De HvA is de Hogeschool van, maar ook vóór Amsterdam: een grootstedelijke hogeschool, waar leren, werken en leven in Amsterdam op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden zijn. De hogeschool wil alle kansen die de grote stad te bieden heeft zoveel mogelijk benutten. Daarom werken we nauw samen met talloze instellingen, bedrijven en organisaties in de stad; niet alleen via stages en praktijkopdrachten, maar bijvoorbeeld ook door toegepast onderzoek uit te voeren in en met de praktijk. Wie aan de HvA is opgeleid, is klaar voor het werken in een grootstedelijke, interculturele en innovatieve context. Studenten vervullen na hun studie belangrijke functies in de samenleving en dragen daarmee maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op die verantwoordelijkheid moeten ze tijdens de studie worden voorbereid. Daarom is ‘burgerschap’ een belangrijk uitgangspunt van de HvA. Burgerschap betekent dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving. Dat vraagt van de medewerkers en studenten een bepaalde houding en bepaalde vaardigheden: kunnen omgaan met verschillen, niet bang zijn om te vragen, nieuwsgierig zijn naar de ander. Daarmee is de HvA een voor iedereen toegankelijke hogeschool die uitgaat van de maatschappelijke waarden zoals die in onze samenleving bestaan en zich ontwikkelen.

Historie

De Hogeschool van Amsterdam is in 1993 ontstaan na de fusie van twee grote hogescholen: de Algemene Hogeschool Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Dat betekent dat de HvA zoals we die vandaag de dag kennen, in 2018 vijfentwintig twintig jaar bestaat.

Het hbo is nog jong

Universiteiten hebben een lange traditie, maar het hbo bestaat eigenlijk pas sinds het midden van de twintigste eeuw. In de Wet op het voortgezet onderwijs van 1963, die in 1968 onder de naam Mammoetwet in werking trad, is het hbo voor het eerst als een afzonderlijke onderwijssector neergezet. Maar natuurlijk bestond het hbo al langer.

Wortels van het hbo

De wortels van het hbo, zoals kunstopleidingen, liggen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Met de formele opheffing van de gilden in 1818 kwam een eind aan het met de gilden verbonden ambachtelijke opleidingssysteem. In de tweede helft van de negentiende eeuw, tijdens de industrialisatie, waren het opnieuw particulieren die het initiatief namen voor beroepsopleidingen, vooral op het gebied van technisch en economisch onderwijs. En in de loop van de twintigste eeuw is het beroepsonderwijs een openbare voorziening geworden, in steeds meer gevallen door de overheid bekostigd. Met name in de sectoren onderwijs, gedrag & maatschappij en gezondheidszorg was de verzuiling een belangrijke drijfveer voor de oprichting van hbo-instellingen; instellingen met een eigen godsdienstige signatuur.
(bron: Ad van Bemmel, Hogescholen en hbo in historisch perspectief, Vereniging Hogescholen 2006)

Voorlopers van de HvA

De HvA is voortgekomen uit veel voorlopers: kweekscholen, zeevaartscholen, scholen voor maatschappelijk werk, modevakscholen, technische scholen, opleidingen voor verpleegkundigen, economische opleidingen en meer. Dat was in de eerste jaren nog heel goed te zien aan het aantal instituten: 17 stuks. In 2008 is ervoor gekozen om de opleidingen op onderwerp te groeperen. Dat heeft geleid tot de structuur die we nu kennen: zeven faculteiten met elk hun eigen opleidingen.

De Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam is een van de oudste voorlopers van de HvA. Deze school werd door het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst in 1785 opgericht. Dit was de eerste instelling op het vasteland van Europa waar zeevaartkundig onderwijs werd gecombineerd met een internaat. In 1971 fuseerden de Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis tot de Stichting Hogere Zeevaartschool Amsterdam. In 1977 werd de Hogere Zeevaartschool een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam en werd de studierichting ‘Maritiem Officier’ een onderdeel van het Instituut voor Industriële en Maritieme Techniek.
Amsterdam staat van oudsher bekend om hoogstaand technisch en nautisch zeevaartonderwijs. En dat is door de eeuwen heen niet veranderd: de opleiding staat zeer hoog aangeschreven en studenten geven hun opleiding Maritiem Officier vandaag de dag in tevredenheidsonderzoeken een dikke acht.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 mei 2021