Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid

De HvA benoemde eind 2018 duurzaamheid als een belangrijk thema voor de hele organisatie. Dat betekent niet alleen meer aandacht voor duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, maar ook in bedrijfsvoering en gedrag.

Begin 2019 is daarom het stategisch duurzaamheidsprogramma re-set van start gegaan om deze verduurzaming te doen versnellen.

De HvA heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s geven duurzaamheid concrete inhoud en een helder handelingsperspectief voor opleidingen, studenten en docenten. Om de dit te concretiseren kiest de HvA voor drie actielijnen: Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering. Die zullen leidend zijn bij het verder ontwikkelen van onderzoek en onderwijs. Voor elke actielijn zal de HvA een Professor of Practice benoemen.

Het doel voor de komende vijf jaar is het verder integreren van duurzaamheid in de curricula, zodat elke student in elk geval kennismaakt met opleidingsspecifieke aspecten van duurzaamheid. Studenten kunnen ook bijdragen door een betekenisvolle, duurzame stage te kiezen op SDG on Stage . Op dit platform krijgen ze de kans om relevante SDG-ervaringen op te doen bij een duurzaam bedrijf of maatschappelijke organisatie. De Hogeschool van Amsterdam heeft zich aangesloten bij dit initiatief, dat is voortgekomen uit het SDG-netwerk van alle Nederlandse hogescholen.

Elke faculteit op de HvA besteedt in het onderwijs aandacht aan duurzaamheid, vaak in combinatie met grootstedelijke problematiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat veel thema’s die het duurzame spectrum beslaan aangeboden worden: van milieu en technologische innovatie tot sociale problematiek.

HvA-studenten maken kennis met opleidingsspecifieke aspecten van duurzaamheid en indien gewenst kunnen ze zich verdiepen in duurzaamheid, bijvoorbeeld extracurriculair of via het minorenaanbod. Alle faculteiten bieden minoren aan die duurzame onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld:

Duurzaamheid is verweven in de onderzoekspeerpunten van de HvA en lectoraten bieden studenten de kans om onderzoek te doen naar duurzaamheidsthema’s, zoals circulaire transitie, energietransitie en klimaatbestendigheid.

De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de Amsterdamse metropoolregio. Zo richten de Centres of Expertise van de HvA zich op grootstedelijke thema’s zoals: Urban Education , Urban Technology , Urban Vitality , Urban Governance and Social Innovation , Creative Innovation en Applied Artificial Intelligence .

Duurzame onderzoeksonderwerpen maken hier natuurlijk deel vanuit. Het doel voor de komende vijf jaar is het verder verweven van duurzaamheid in de speerpunten van de HvA en het stimuleren dat lectoraten passende aandacht aan duurzaamheid geven, zoals het onderzoek naar acceptatie van de energietransitie .

Bekijk hier een overzicht van projecten en publicaties .

GEBOUWEN EN FACILITEITEN

De HvA richt zich op het verduurzamen van haar vastgoed. In 2019 is een onderzoek afgerond naar het huidige niveau van duurzaamheid en naar de maatregelen die nodig zijn om de gebouwen ‘Paris-proof’ te maken. Onder verwijzing naar de stad waar de Europese landen in 2015 afspraken maakten over beperking van de CO2-uitstoot, streeft de HvA naar een jaarlijks energieverbruik van niet meer dan 70 kWh/m2 en stelt in het kader van de Meerjarenafspraken Energie (MJA) samen met andere hoger-onderwijsinstellingen een jaarlijks Energie Efficiency Plan op. Het doel van de maatregelen is het realiseren van 20 procent energie-efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005. Over de periode 2005-2019 is het primaire energiegebruik per student met 20,1 procent gedaald, waarmee de gestelde doelen zijn behaald. De HvA zal zich in het laatste jaar van het MJA inzetten om de oorspronkelijke doelen verder voorbij te streven.

De HvA is sinds 2019 duurzamer geworden. In 2019 was de CO2 -uitstoot 51 kilo per student, 4,9 procent lager dan in 2018. Met name het gasverbruik is flink gedaald (9,9 procent) ten opzichte van 2018. Dit heeft te maken met de verbeterde inzet van de zogenoemde warmte-koude opslag (WKO) van het Wibauthuis. Deze vorm van energievoorziening onttrekt warmte en koude uit de bodem. Deze WKO is in 2019 beter ingeregeld waardoor de gasketels minder vaak ingezet hoefden te worden. Ook werd in 2019 de hoogst gemeten productie behaald van de zonnepanelen op de daken van het Nicolaes Tulphuis en het Dr. Meurerhuis. De HvA zet zich in 2020 met name in om energieverbruik te reduceren en heeft een innovatief energieprestatiecontract in de markt gezet.

Met ingang van januari 2020 is econoom Kate Raworth benoemd tot de eerste Professor of Practice. Raworth geeft inhoudelijk leiding aan een project om met de HvA de Sustainable Development Goals in Amsterdam te concretiseren. Zo treedt zij op als strategisch adviseur van het Center for Economic Transformation . CET is een platform waar onderzoekers, docenten en studenten samenwerken met bedrijven en organisaties die willen versnellen naar duurzaam, rechtvaardig en toekomstbestendig ondernemen.

Ook is haar werk leidend voor de Amsterdam Donut Coalitie . Dit is een samenwerkingsproces tussen meer dan honderd ambtenaren en organisaties uit Amsterdam die op basis van Raworth’s donuteconomie samenwerken om systematische verandering teweeg te brengen met een circulaire stad als doel.

In 2019 is het strategisch duurzaamheidsprogramma re-set van start gegaan om de HvA een krachtige impuls te geven in haar ontwikkeling tot duurzame hogeschool. Het driejarige programma loopt van 2019 tot en met 2021 en richt zich op het verduurzamen van de bedrijfsvoering, onderzoek en het onderwijs. Het programma kent een bruisend netwerk van change agents in binnen de faculteiten en diensten, zij zijn spil in het werk binnen de organisatieonderdelen. Door meetups, evenementen, een online platform en een sterke community loopt dit netwerk van verandering dwars door de HvA.

Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit een kernteam, Green Office HvA en een community van HvA’ers. Green Office HvA is als onderdeel van re-set een blijvende plek binnen de HvA waar iedereen die zich inzet voor een duurzame en inclusieve hogeschool samenkomt. Hier werken studenten en medewerkers samen aan concrete acties met impact en zetten zij zich in om duurzame studenteninitiatieven zichtbaar te maken en studenten en medewerkers met elkaar te verbinden.

Daarnaast organiseert Green Office HvA twee keer per jaar de GO Game Changers Awards. Een inspirerende award uitreiking voor en door studenten die tijdens hun studie een positieve impact maken.

De HvA richt zich niet enkel op de ecologische kant van duurzaamheid maar erkent ook het sociale karakter. Een duurzame toekomst gaat immers over mens én planeet. Diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheidsthema’s zijn daarom onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Binnen de HvA zijn er diverse sociale netwerken die zich inzetten voor een diverse en inclusieve hogeschool, zoals Debatcentrum FLOOR , Diversity Hub , HvA Pride , Limitless en SeSi Community Center . Ook heeft de HvA een traineeprogramma ontwikkeld om een stimulans te geven aan het bereiken van de doelen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 november 2021