Bedrijfsvoering

GEBOUWEN EN FACILITEITEN

De HvA richt zich op het verduurzamen van haar vastgoed. In dat kader streeft de HvA naar een jaarlijks energieverbruik van niet meer dan 70 kWh/m2 en stelt in het kader van de Meerjarenafspraken Energie (MJA) samen met andere hoger-onderwijsinstellingen een jaarlijks Energie Efficiency Plan op.

Energie: strategisch partnerschap met Vattenfall

De HvA zet zich in om een positieve invloed te hebben op de energietransitie door onderzoek, maar ook door duurzame energie te vragen van de markt. In dat licht heeft de HvA samen met de UvA en WCW middels een publieke tender een strategisch partnerschap met Vattenfall gesloten. Binnen dat partnerschap werken Vattenfall en de HvA samen aan onderzoeksvraagstukken waarmee het energiesysteem van morgen ontwikkeld wordt. In verband met dit strategische partnerschap is een langjarige overeenkomst van 10 jaar (tot 2032) gesloten. De HvA koopt in 2022 en 2023 groene windstroom van Nederlandse oorsprong. Vanaf 2024 neemt de HvA windstroom af van nog te bouwen nieuwe windmolens in de provincie Noord Holland. Daarmee draagt de HvA bij aan de vergroening van de lokale Nederlandse energiemix.

  1. de gebouwportefeuille van de HvA is in 2040 Parisproof (all-electric), afhankelijk van de landelijke energietransitie (opwekking) die waarschijnlijk pas in 2050 klimaatneutraal (CO2 neutraal) zal zijn.
  2. de HvA stelt zich als doel om de campussen eerder dan 2040 aardgasvrij te maken.
  3. de HvA werkt toe naar een plan voor duurzaam grondstoffengebruik, waarbij geen afval wordt geproduceerd en waarbij alle afgedankte producten en materialen worden hergebruikt.
  4. in 2050 zijn alle HvA-campussen circulair, natuurinclusief en klimaatbestendig.
  5. in de HvA kantines en catering is het (voedsel)aanbod in overeenstemming met onze kennis over planetaire grenzen: dierlijke eiweitten zullen worden vervangen door plantaardige eiwitten en voedselverspilling wordt voorkomen. Bovendien stelt de HvA zich tot doel om voor een verantwoord geproduceerd aanbod te zorgen, waarbij ongewenste effecten als ontbossing, overbevissing en uitbuiting zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Beleidskaders duurzame bedrijfsvoering

In het document Beleidskaders en duurzaamheidsdoelen voor de bedrijfsvoering wordt beschreven wat vanaf 2022 de vertrekpunten zijn voor bij waarmaken van deze ambities.

Binnen de HvA veroorzaakt mobiliteit een aanzienlijk deel van onze milieuvoetafdruk. Dit blijkt onder meer uit de Ecochain CO2-voetafdrukanalyse van 2020. Hoe de uitstoot van de HvA-reizen precies is opgebouwd wordt op dit moment onderzocht en met die kennis zal het HvA reisbeleid worden aangescherpt. We vinden het belangrijk om onze voetafdruk te verkleinen. Het reisbeleid van de HvA moet ervoor zorgen dat we in 2026 de CO2-uitstoot van onze reizen hebben verkleind met ten minste 25% ten opzichte van 2019.

Vaker met de bus of trein

Een groot deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door vliegreizen. Nog steeds worden veel vliegreizen gemaakt naar bestemmingen die ook goed bereikbaar zijn met duurzamer vervoer zoals de trein of bus.

Is reizen noodzakelijk?

De meest effectieve manier om de voetafdruk van onze reizen te verlagen is door het aantal reizen terug te dringen.

Medewerkers worden gestimuleerd om zich voor elke reis af te vragen of het ook mogelijk is om op afstand een afspraak, congres of evenement bij te wonen. Vooral voor lange reizen die niet met de trein kunnen worden gemaakt en dus veruit de meeste CO2-uitstoot veroorzaken is dit een belangrijke keuze.

Om onze voetafdruk te verkleinen hebben we alvast de volgende afspraken gemaakt:

  • We maken geen vluchten meer naar bestemmingen die met de trein binnen 6 uur bereikbaar zijn. Een korte vliegreis is alleen mogelijk in uitzonderingssituaties en na goedkeuring van de leidinggevende.
  • De trein is nadrukkelijk de voorkeursoptie bij bestemmingen die binnen 8 uur bereikbaar zijn.
  • Ook bestemmingen die op meer dan 8 uur reizen liggen kunnen uiteraard met de trein worden bereisd. Een goed idee, want hoe langer de reis, hoe meer CO2-uitstoot wordt voorkomen door met de trein te reizen.
  • Is vliegen noodzakelijk? Dan heeft een directe vlucht de voorkeur boven een indirecte vlucht, omdat dit leidt tot minder CO2-uitstoot.

Wanneer de trein niet mogelijk is wordt overwogen om met de bus te reizen. Ook is de (elektrische) auto een duurzaam alternatief wanneer met meer personen wordt gereisd.

Grondstoffenvisie HvA en UvA

De UvA en de HvA hebben de ambitie uitgesproken pionier te worden op het gebied van duurzaamheid. Een duurzamere manier van omgaan met afval draagt hieraan bij. We kijken hierbij naar inkoop, de manier waarop medewerkers en studenten afval gebruiken, inzameling, logistiek en verwerking. Het doel? Het verlagen van de productie van afval. Met het afval dat er wel is, streven we naar een zo duurzaam mogelijke manier van afvalverwerking. Circulariteit, ofwel het hergebruik van grondstoffen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 april 2022