Hogeschool van Amsterdam

Nice & need to know

Wat nu al handig is om te regelen en om te weten.

Pensioen
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is het pensioenfonds voor medewerkers bij de overheid en in het onderwijs. Vanaf nu bouw je automatisch pensioen op bij ABP.
Overweeg je je pensioen mee te nemen van of naar ABP, dan kun je bij het ABP een opgave voor waardeoverdracht aanvragen.
Deze aanvraag moet je in ieder geval binnen 6 maanden na indiensttreding bij de HvA hebben gedaan. Ga je akkoord met de opgave én is de financiële positie van zowel ABP als de andere pensioenverzekeraar voldoende dan wordt de waardeoverdracht definitief afgerond. Hoe lang dit duurt is niet bekend. Actuele informatie en het aanvraagformulier staan op de website van het ABP.

Is het verstandig als ik mijn elders opgebouwde pensioenrechten overdraag aan het ABP?
Dit heet waardeoverdracht. Via de ABP-site kun je een aanvraagformulier downloaden. Je ontvangt daarop een offerte waarin staat wat je oude pensioenrechten waard zijn in de vorm van rechten bij ABP. Op basis hiervan kun je de afweging maken of je de oude rechten overhevelt naar ABP of bij het oude pensioenfonds laat staan. Het aanvraagformulier moet binnen zes maanden bij ABP zijn ingediend.

Zal  ik een PartnerPlusPensioen afsluiten?
Bij overlijden na het 65-jarige leeftijd bedraagt het ABP-nabestaandenpensioen 35% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Indien je dit te laag vindt, bijv. omdat je partner zelf geen of weinig ouderdomspensioen opbouwt, dan kan je met het PartnerPlusPensioen het nabestaandenpensioen voor je partner verhogen. Het uitkeringspercentage wordt dan verhoogd naar ongeveer 70%. Het aanvraagformulier moet binnen zes maanden na indiensttreding worden ingediend. De formulieren staan op de ABP-site.

Hoe kan ik mijn partner aanmelden?
Indien je getrouwd bent of je hebt een geregistreerd partnerschap bij de gemeente, dan heeft je partner bij je overlijden automatisch recht op nabestaandenpensioen. Woon je samen, maar ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap, dan kun je je partner aanmelden bij ABP indien je een notarieel samenlevingscontract hebt. Hierdoor regel je dat je partner nabestaandenpensioen ontvangt bij overlijden. Op de ABP-site staan de precieze voorwaarden en kun je een aanmeldingsformulier invullen.

Collectieve zorgverzekering
HvA-medewerkers kunnen kiezen uit drie collectieve zorgverzekeringen: Zilveren Kruis , Zorg en Zekerheid en Avéro Achmea (restitutieverzekering). Dit is echter niet verplicht. Je kan deelnemen aan een collectieve verzekeringen als je vóór het einde van het kalenderjaar je polis opzegt bij je huidige verzekeraar. Onafhankelijk van deelname aan een collectieve zorgverzekering ontvang je naar rato van je aanstellingsomvang jaarlijks bruto € 300,-. 

Het beste is om de polis met een aangetekend schrijven op te zeggen, hoewel er ook verzekeraars zijn die een zogenaamde opzegservice hanteren. Sommige verzekeraars passen selectiecriteria toe op verschillende aanvullende (tandarts)verzekeringen. Dit geldt vooral voor de uitgebreidere pakketten.

Bij de sites van de collectieve zorgverzekeringen kun je meer informatie krijgen:
-Zilveren Kruis
-Avéro Achmea
-Zorg en Zekerheid
Alle informatie over de collectieve zorgverzekering staat in de AZ-lijst onder Verzekering*. 

*verwijst naar het intranet waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

 

Didactische training en aantekening
De HvA Academie biedt didactische cursussen en trainingen aan. In ieder geval aan het begin van het studie- en kalenderjaar wordt de verplichte Didactische introductiecursus gegeven aan docenten met en zonder onderwijservaring. Daarnaast krijgen docenten zonder ‘aantekening’ gemiddeld twee jaar de tijd om hun didactische aantekening te behalen (volgens de afspraken die gemaakt zijn bij het  arbeidsvoorwaardengesprek). Dit verloopt buiten de HvA Academie om, maar je kunt er wel terecht voor informatie hierover.

Personeels- en Salarisadministratie (PSA)
Het Digitaal Servicepunt Medewerker (DSPM) is het startpunt voor allerlei personele zaken, onder meer voor de aanvraag van reiskostenvergoeding. DSPM* is te vinden in de AZ-lijst.

Jaarrooster en vakantie/verlof opnemen
In het jaarrooster zie je dat een studiejaar uit vijf blokken bestaat. 
Verlof wordt opgenomen in overleg met de leidinggevende. Op sommige domeinen zijn er specifieke afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad over de verlofregeling van het lopende jaar. Je kunt dit navragen bij je leidinggevende. Verlofdagen registreer je in de Verlofplanner in DSPM (Digitaal Servicepunt Medewerker). 

*deze link verwijst naar het intranet waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Bij de HvA spreken we over een jaartaak van 1659 uur (fulltime) die binnen het hbo geldt.  De omvang van je dienstbetrekking (omvang fte) en de invulling van de werkweek (op basis van 36, 38 of 40 uur) bepalen het totaal aantal verlofuren waarop je recht hebt.
Omdat de omvang van het dienstverband en de invulling van de werkweek niet voor iedereen hetzelfde zijn, is het lastig om eenduidig aan te geven hoeveel verlof iemand heeft. De HvA gebruikt daarom de verlofplanner* in DSPM waarmee je je verlof simpel kunt uitrekenen en bijhouden.

In de berekening van het verlofsaldo wordt rekening gehouden met de nationale feestdagen en de verplichte vrije dagen, zoals vastgesteld door het CvB. 

Kinderopvang
De Wet Kinderopvang (2007) bepaalt dat voortaan alle werkgevers verplicht bijdragen aan de kosten van kinderopvang van werkende ouders via een afdracht van premie. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst
 

Vakbondscontributie
Ben je lid van een vakbond* aangesloten bij de FNV (AOB en ABVA/KABO), CNV Onderwijs of UNIENFTO/CMHF (volgens bijlage IV van de cao hbo) dan kun je het jaaroverzicht (contributie) indienen bij het Digitaal Loket: de vakbondscontributie wordt dan in mindering gebracht op het bruto bedrag van de eindejaarsuitkering waarover belasting moet worden betaald. De netto eindejaarsuitkering wordt daardoor iets hoger. De bonden sturen aan het begin van een nieuw studiejaar hun leden jaarlijks een jaaroverzicht of -formulier toe.

Ziekmelding en het voorkomen van verzuim
Wanneer je door ziekte niet in staat bent om te werken, is er sprake van ‘verzuim’.

Kern van het beleid is dat als je je ziek voelt dit niet automatisch leidt tot verzuim, maar dat dit wordt beïnvloed door een keuzeproces: de keuze om bij een klacht of beperking wel of niet te gaan werken. Je kunt dit nalezen op de A-Z onder Ziekte en verzuim* en onder Vitaliteit.

Wanneer je zodanig ziek bent dat je niet kunt werken, meld je dit voor 09.30 uur persoonlijk bij jouw leidinggevende. Bij afwezigheid van je leidinggevende meld je dit bij het bedrijfsbureau of secretariaat van je afdeling. Je leidinggevende neemt dan op een later moment contact met je op.
Als je hersteld bent, meld je dit direct bij je leidinggevende. Let wel: dit meld je op de dag dat je daadwerkelijk hersteld bent, niet op de eerstvolgende werkdag (dat is voor parttimers zeker van belang!). Op die manier zorg je ervoor dat het aantal verzuimdagen per ziektegeval correct geregistreerd wordt.
Bij frequent verzuim maakt je leidinggevende een afspraak voor een verzuimgesprek om te helpen met mogelijk oplossingen (oorzaak, hulp en hulpmiddelen bijvoorbeeld).

Verzuimrisico’s verkleinen of vermijden
Om verzuimrisico’s te verkleinen heeft de HvA faciliteiten gecreëerd en geïnvesteerd in de vitaliteit van medewerkers.
Zo kan je tijdens de Vitaliteitsmaand meedoen aan diverse activiteiten en workshops zoals bijvoorbeeld stoelmassage, health check, coaching, meditatie en yoga. Daarnaast kan je sporten met korting. Deze informatie staat onder Sport* van de AZ-lijst.
In oktober kan elke HvA-medewerker gratis een griepprik halen. De informatie hierover verschijnt dan op HvA Nieuws.

Overige informatie

*deze link verwijst naar het intranet waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Gepubliceerd door  HR 20 november 2018