Samenwerking HVA en UvA

De Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam werken sinds 1998 samen in onderwijs, onderzoek en ondersteuning. De samenwerking is er vooral op gericht studenten zo goed mogelijk te ondersteunen door het aanbieden van een breed palet aan opleidingen (en niveaus). Ook vindt samenwerking plaats op het gebied van onderzoek, valorisatie en dienstverlening.

De HvA en de UvA werken sinds 1998 samen. In 2003 besloten de Colleges van Bestuur van beide instellingen tot een structurele bestuurlijke verbinding in de vorm van een personele unie van de Colleges van Bestuur. Uit een in 2016 gehouden onderzoek is gebleken dat deze personele unie geen meerwaarde bood in de samenwerking. Deze is daarom ontbonden vanaf 1 maart 2017.

De samenwerking tussen HvA en UvA heeft veel opgeleverd. In het onderwijs zijn doorlopende leerlijnen tot stand gekomen en in het onderzoek zijn op verschillende thema's stevige samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Na de splitsing van het bestuur gaat de samenwerking tussen de HvA en de UvA door. Deze samenwerking richt zich op onderwijs, onderzoek en de ondersteuning van het primaire proces.

.........

In 2016 is de samenwerking tussen HvA en UvA geëvalueerd. Centraal stond de vraag of de oorspronkelijke doelen van de samenwerking zijn behaald en wat, voor de komende tien jaar, de meest gewenste vorm van samenwerking tussen HvA en UvA is.

Nieuwe situatie per 1 maart 2017

Als vervolg op die evaluatie hebben het College van Bestuur en de Raden van Toezicht van HvA en UvA besloten om per 1 maart 2017 de personele unie van het College van Bestuur HvA en UvA te beëindigen, verschillende stafafdelingen te ontvlechten en de gemeenschappelijke diensten te behouden. Dit besluit werd genomen met instemming van de medezeggenschapsraden van beide instellingen.

Eigen besturen voor HvA en UvA

Met het genomen besluit blijft de opgebouwde samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en in de gemeenschappelijke dienstverlening bestaan. Wel hebben HvA en UvA per 1 maart 2017 een eigen College van Bestuur, dat zich volledig kan richten op versterken van het eigen profiel en de identiteit van de afzonderlijke instellingen. De hogeschool en universiteit menen dan ook met dit besluit een belangrijke stap te zetten op weg naar een toekomst waarin beide instellingen een krachtige eigen koers kunnen varen en elkaar op onderdelen zullen blijven versterken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 januari 2022