Hogeschool van Amsterdam

Declaraties CvB

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) op 11 mei 2015 besloten om per half jaar de individuele declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen.

De declaraties en de onderliggende bonnen worden steeds in mei (betreffende de tweede helft van het kalender jaar) en november (betreffende de eerste helft van het kalenderjaar) beschikbaar gesteld.

Bij de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens per 1 januari 2013 is het Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten ingetrokken en is het aan de Raad van Toezicht overgelaten de rechtspositie van de leden van het College van Bestuur te regelen. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om voor de vergoeding van (on)kosten een heldere en transparante regeling te maken. Deze Regeling kostenvergoedingen, reiskosten en faciliteiten leden College van Bestuur is daarvan het resultaat.

2018

2017

2016

2015

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 augustus 2019