Na je opleiding

Sociaal Juridische Dienstverlening

Na afronding van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening mag je de titel Bachelor of Laws voeren. Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan in het werkveld van de sociaal juridische dienstverlening. Of kies je ervoor om verder te studeren?

Het werkveld

SJD’ers werken in veel verschillende functies en hebben in hun dagelijks werk uiteenlopende taken. Als SJD’er stimuleer je cliënten tot het zelf oplossen van sociaal juridische vraagstukken. Je past wetten, regels en procedures toe en je maakt complexe wet- en regelgeving voor een cliënt begrijpelijk. Ook treed je op als woordvoerder voor mensen die dat zelf niet kunnen en bemiddel je in conflicten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wat staat er straks op jouw LinkedIn profiel?

 • Schulddienstverlener
 • Jongerenadviseur
 • Medewerker reclassering
 • Juridisch medewerker
 • Woonconsulent
 • Klantmanager

Beroepen

Om je een indruk te geven van de verschillende beroepen die je met een SJD-diploma op zak kan uitoefenen zijn per werkveld een aantal beroepen uitgelicht.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jongerenadviseur

Shanna ondersteunt en begeleidt jongeren naar werk of school.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Medewerker reclassering

Sophia begeleidt cliënten die een werkstraf opgelegd hebben gekregen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Juridisch medewerker

Veri geeft juridisch advies aan particulieren bij het Juridisch Loket.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Consulent woningbouwcorporatie

Pauline is consulent woonfraude en overlast bij een woningbouwcorporatie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Eigen bedrijf vergunningverlener

Dikran heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in vergunningverlening.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

SJD-werkveld

Sociaal raadsvrouw, raadsman

Sociaal raadslieden geven gratis informatie en juridisch advies aan burgers. Als sociaal raadsvrouw of raadsman schrijf je bijvoorbeeld verschillende soorten brieven waaronder bezwaarschriften en klachtbrieven. Verder help je met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen. Ook bemiddel je voor jouw cliënt met instanties.

Medewerker Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is er voor burgers die een juridische vraag hebben. Als medewerker Juridisch Loket geef je op een open en transparante manier hoogwaardige juridische informatie en advies. Onder andere op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht en persoon- en familierecht.

Jongerenadviseur

Als jongerenadviseur is jouw voornaamste taak het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar passend werk of de ideale studie. Tijdens het hele traject behoud je een regisserende rol in de vervolgontwikkelingen en zie je erop toe dat afspraken worden nageleefd. Ook bied je ook ondersteuning bij bijstandsaanvragen en handhaaf je de verplichtingen die aan een bijstandsuitkering vastzitten.

Klantmanager Werk, Participatie en Inkomen

Een klantmanager werkt bij de gemeente op de afdeling Werk, Participatie en Inkomen. Een klantmanager begeleidt cliënten bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je cliënten motiveert en coacht stappen te nemen richting de arbeidsmarkt of cliënten aanmeldt voor een re-integratietraject. Hiernaast beoordeel je of cliënten zich houden aan de re-integratieverplichtingen.

Reclasseringswerker

Een reclasseringswerker begeleidt cliënten die in aanraking zijn gekomen met justitie. Je kan hierbij verschillende taken uitvoeren. In opdracht van het Openbaar Ministerie kan je als reclasseringswerker advies over verdachten uitbrengen aan het Openbaar Ministerie. Daarnaast kan je cliënten begeleiden die een verplicht reclasseringstraject opgelegd hebben gekregen door de rechter. Door je aanpak zorg je ervoor dat herhaling voorkomen wordt door de criminogene factoren (zoals o.a. huisvesting, relaties met familie en vrienden, middelengebruik) aan te pakken.

Medewerker Bureau Selectie en Detentiebegeleiding

In een gevangenis ben je als medewerker Bureau Selectie en Detentiebegeleiding het aanspreekpunt voor de gedetineerden. Je behartigt bijvoorbeeld de belangen van verdachten die naar een gevangenis gestuurd worden, of van gevangenen die een incidentele verlofaanvraag doen. Daarmee werk je met de Penitentiaire Beginselen Wet en de regeling Tijdelijk Verlaten Inrichting. Ook lees je de inkomende en uitgaande post van gedetineerden om uitbreekgevaar te voorkomen.

Teamleider juridische dienstverlening slachtofferhulp

Als teamleider juridische dienstverlening slachtofferhulp geef je leiding aan een groep vrijwilligers die slachtoffers begeleiden. Je bewaakt het beleid en streeft hoogwaardige juridische dienstverlening aan de slachtoffers na. Ook selecteer je de nieuwe vrijwilligers en zorg je voor een goede introductie en deskundigheidsbevordering. Het onderhouden van contact met regiomedewerkers, politie, Openbaar Ministerie en netwerkpartners behoort ook tot je takenpakket.

Schulddienstverlener

Als schulddienstverlener begeleid je het traject van cliënten met schulden. Je onderzoekt of zij gemotiveerd zijn om te werken aan een oplossing. Samen zet je hun schulden, inkomsten en uitgaven op een rij. Aan de hand hiervan stel je een schuldenplan op, met afspraken om uit de schulden te komen. Ook onderzoek je of de cliënten wel alle voorzieningen hebben aangevraagd. Tijdens werkzaamheden is er nauw contact met de bewindvoerder en budgetbeheer.

Bewindvoerder

Als bewindvoerder regel je de geldzaken van iemand die dat volgens de kantonrechter zelf niet kan. Je betaalt namens de betrokkene rekeningen, doet belastingaangifte en vraagt eventuele toeslagen of uitkeringen aan. Ook zorg je ervoor dat de betrokkene geld krijgt voor zijn dagelijks onderhoud. Om er zeker van te zijn dat alles klopt hou je de administratie bij van alle inkomsten en uitgaven.

Woonconsulent woningbouwcorporatie

Als woonconsulent bij een woningbouwcorporatie ben je het aanspreekpunt voor huurders. Je sluit huurcontracten af en beëindigt ze. Bij sommige woningbouwcorporaties houd je je ook bezig met overlastsituaties en leefbaarheid. Je bezoekt regelmatig de huurders thuis of ontvangt hen op kantoor.

Medewerker sociaal beheer

Woningbouwcorporaties houden zich bezig met overlast en leefbaarheid in buurten. Als medewerker sociaal beheer ben je het aanspreekpunt voor huurders die overlast hebben of veroorzaken. In bemiddelingsgesprekken probeer je die problemen op te lossen. Ook organiseer je leefbaarheidsprojecten in buurten om de veiligheid te verbeteren.

Bewonersconsulent Wijksteunpunt wonen

Als bewonersconsulent bij Wijksteunpunt Wonen behartig je de belangen van huurders. Wanneer een huurder denkt dat hij te veel huur betaalt, kan hij via dit steunpunt een onderzoek laten doen. Jij gaat dan op huisbezoek en kijkt met behulp van een puntentelling hoeveel huur de eigenaar voor de woning mag vragen. Vervolgens kun je de huurder bijstaan in een juridische procedure bij de huurcommissie.

Leerplichtambtenaar

Als leerplichtambtenaar werk je bij de gemeente of op een school. Je houdt verzuimcontroles op scholen en ziet toe op naleving van de Leerplichtwet. Bij een overtreding van die wet kun je proces verbaal opmaken omdat je bijzonder opsporingsambtenaar bent. Ook spreek je veel met spijbelaars, hun ouders en schooldirecties in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Medewerker Handhaving

Als medewerker handhaving van de gemeente verricht je fraude- en boeteonderzoeken. Daarnaast ondersteun je medewerkers van de betreffende gemeenten bij vermoedens van fraude. Daarbij onderzoek je tips ten aanzien van fraude . Ook ondersteun je collega's bij huisbezoeken en klantgesprekken. Dit kan onder andere resulteren in het uitschrijven van passende boetes.

Juridisch medewerker VluchtelingenWerk

Als juridisch medewerker VluchtelingenWerk sta je vluchtelingen juridisch bij op het gebied van werk, inkomen, asielprocedures of gezinshereniging. Het is jouw taak om vluchtelingen wegwijs te maken in Nederland. Daarbij maak je gebruik van je kennis van de Vreemdelingenwet en de asielprocedures. Je geeft uitleg over uitkeringen, werk, voorzieningen en studiefinanciering. Bij deze functie hoort ook regelmatig overleg met de advocaat van je cliënten en met de afdeling Inburgering van de gemeente.

Juridisch medewerker

Als juridisch medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst kun je twee kanten op. Op de afdeling Asiel houd je je bezig met de toelating en het verhoor van asielzoekers. Bij de afdeling Regulier ben je bezig met gezinshereniging van familieleden. In beide functies pas je voornamelijk het Vreemdelingenrecht toe.

WMO-consulent

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. WMO-consulenten werken daaraan mee bij het Loket Zorg en Samenleven. Zij verstrekken informatie en advies aan cliënten met zorg- en hulpvragen. Ook houden zij intakegesprekken en maken rapportages. Bijvoorbeeld wanneer cliënten een rolstoel nodig hebben of wanneer hun huis verbouwd moet worden als gevolg van een beperking.

Generalist Sociaal Wijkteam

Als generalist in een Sociaal Wijkteam bied je ondersteuning aan (kwetsbare) burgers met maatschappelijke en/of sociaal juridische vragen. Het eerste contact met de burgers vindt vaak op het kantoor van het Sociaal Wijkteam van de gemeente plaats. Je biedt ook hulp aan huis door de burger thuis op te zoeken. Tijdens een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ worden alle complexere vragen van de burger op het gebied van wonen, veiligheid, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid in een keer besproken. Waar nodig verwijs je door naar specialisten, die met de hulpvraag van de burger verder kunnen gaan.

SJD-consulent bij Stichting MEE

Stichting MEE zet zich in voor mensen met een handicap of beperking. Wanneer je daar werkt als SJD-consulent, geef je juridisch advies en begeleiding aan cliënten. Je stelt bezwaarschriften op en geeft voorlichting over regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg en handicap.

Juridisch medewerker advocaten- of incassobureau

Bij een advocaten- of incassobureau kun je als juridisch medewerker allerlei werkzaamheden uitvoeren. Zo voer je bijvoorbeeld intakegesprekken met de cliënten, schrijf je juridische stukken en zoek je in naslagwerken juridische achtergrondinformatie. Je maakt voor de advocaat een conceptstuk van het gesprek en je houdt het dossier bij. Ook verzorg je de correspondentie met de cliënten van het kantoor.

Juridisch medewerker verzekeraar en adviesbureau

Ook bij verzekeraars of adviesbureaus werken juridisch medewerkers. Zij bereiden zaken voor, schrijven juridische stukken of werken op de juridische afdeling. Als er bijvoorbeeld vragen komen over ontslag of arbeidsongeschiktheid, geeft de juridisch medewerker advies en informatie.

Verder studeren

Na afronding van je bacheloropleiding kan je je specialiseren in het juridische of sociale vakgebied door het volgen van een masteropleiding.

Universitaire juridische master

Om na je bachelor SJD een master te volgen, moet je eerst een schakeltraject volgen. Dit traject wordt aangeboden door de schakelzone van de Open Universiteit en omvat 50 tot 60 studiepunten. Een afgerond schakeltraject kan toegang geven tot een juridische masteropleiding (zonder civiel effect) aan de Universiteit van Amsterdam of aan de Open Universiteit.
Na afronding van je master ben je niet toelaatbaar tot een togaberoep. Dat wil zeggen dat je geen rechter, advocaat of officier van justitie kan worden. Alleen een juridische masteropleiding in combinatie met een wetenschappelijke juridische bacheloropleiding geeft toegang tot de togaberoepen.

Universitaire master

Als je in het vierde jaar de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek hebt gevolgd met een extra universitair vak, kan je doorstromen naar de volgende masters van de Vrije Universiteit:

 • Sociologie
 • Beleid, Communicatie en Organisatie
 • Culture, Organization and Management
 • Bestuurskunde
 • Political Science
 • Communicatiewetenschap
 • Social and Cultural Anthropology

Hbo-master

Als je na het afronden van je bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een aantal jaren werkervaring hebt opgedaan, kan je een hbo-master volgen aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze deeltijdopleiding professionaliseer je je verder op jouw vakgebied.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2021