Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar 1 maak je kennis met het Amsterdamse basisonderwijs en lesgeven in de grote stad. In vak- en werkcolleges krijg je pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde aangeboden. Je loopt stage in twee verschillende groepen: in semester 1 in een groep 3 en/of 4 en in semester 2 in de bovenbouw. Je loopt stage op een van onze opleidingsscholen, die verspreid zijn over heel Amsterdam en omstreken en waar verschillende onderwijsconcepten worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan scholen voor montessori-, dalton- of ontwikkelingsgericht onderwijs. Om een verbinding te maken tussen theorie en praktijk doe je elk semester een (praktijk)onderzoek. Dit curriculumonderdeel heet de beroepsopdracht. Je onderzoekt bijvoorbeeld je eigen rol als leerkracht of de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.  

Daarnaast wordt er vakdidactiek onderwezen, in de vorm van verschillende modules Nederlands en Rekenen/Wiskunde en daarnaast bijvoorbeeld Onderzoekend en ontwerpend leren, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Muziek en Beeldende Vorming.

In het eerste jaar moet je voldoen aan de eisen op het gebied van de eigen vaardigheid Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Hiervoor gebruiken we de landelijke rekentoets en de HvA-taaltoets. We hanteren een hogere norm dan landelijk bepaald, omdat goed kunnen spellen en rekenen onontbeerlijk is voor een goede leerkracht. Hieraan worden hoge eisen gesteld.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018