Studieprogramma

Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. De opleiding richt zich op ambitieuze docenten die hun professionaliteit als docent willen verdiepen en verbreden.

Inhoud van de studie

De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters:

Semester 1. Perspectieven op leren

Oriëntatie

In het eerste semester ligt het accent op het primaire proces: het leren van leerlingen. In hoorcolleges komen verschillende perspectieven op leren aan de orde. Die perspectieven bieden een raamwerk voor het formuleren van een onderzoeksvraag.

Semester 2. Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling

Analyse van een praktijkprobleem

In het tweede semester zoomen we uit en kijken we naar het leren van leraren en van de school. Als onderdeel van de onderzoekslijn analyseert u een probleem in de eigen onderwijspraktijk. Dat doet u op basis van literatuurstudie en eigen onderzoek binnen de onderwijsorganisatie.

Semester 3. Perspectieven op school en omgeving

Ontwerp en uitvoering

In het derde semester zoomen we nog wat verder uit, dan staan perspectieven op school en omgeving centraal. Op basis van de conclusies uit uw onderzoek maakt u een ontwerp voor een nieuwe aanpak, methodiek of interventie. U past uw ontwerp toe in uw eigen onderwijspraktijk en monitort nauwkeurig het verloop en de effecten daarvan.

Semester 4. Synthese van de perspectieven

Implementatie

In het laatste semester brengt u de consequenties van het onderzoek voor collega’s en onderwijsorganisatie in kaart en maakt u een implementatieplan.

Jaar 1

Sprekers voor semester 1 zijn (onder voorbehoud):

  • Prof. Dr. Jos Beishuizen over leertheorieën;
  • Dr. Marcel Veenman over metacognitie;
  • Drs. Bas van Eerd over taal en leren;
  • Prof. Dr. Rob Martens over motivatie;
  • Dr. Dominique Sluijsmans over toetsing en leren.
begin september Start opleiding
Start Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 1+2
september Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 3
oktober Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 4
november Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 5
november Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 6
december Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 7

Sprekers voor semester 2 zijn (onder voorbehoud):

  • Dr. Marco Snoek over professionele ruimte;
  • Dr. Marc Coenders over teamleren,
  • Dr. Alex Straathof over onderwijsorganisaties en cultuur;
  • Dr. Wouter Schenke over Professionele Leergemeenschappen;
  • Dr. Remco Coppoolse over Onderwijsinnovaties en implementatieprocessen
januari Tweedaagse
Start Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 1+2
februari Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 3
maart Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 4
april Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 5
mei Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 6
juni Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 7

Een uitgebreid overzicht van het curriculum vind je in de studiegids.

Wendy Bergmans - Student Professioneel Meesterschap

Ik kijk nu veel breder vanuit de organisatie en de cultuur, vanuit de mogelijkheden die je hebt maar vooral ook minder vanuit je eigen referentiekader en meer vanuit een gezamenlijk beeld.

Lees verder
Nol Heinen - Student Professioneel Meesterschap

Je leert bij de opleiding met een andere blik kijken naar je beroepspraktijk.

Lees verder
leren en innoveren

Werkvormen

De drie kernwoorden Ondernemen, Onderzoeken en Inspireren typeren de didactische aanpak van de opleiding. U werkt tijdens de opleiding nauw samen met collega's uit andere scholen aan verwerkingsopdrachten die voortkomen uit hoorcolleges, eendaagse en tweedaagse seminars en een buitenlandse studiereis. Vervolgens deelt u de resultaten van de opdrachten met medestudenten en collega's. In het tweede jaar voert u zelfstandig afstudeeronderzoek uit binnen de eigen school.

De didactische aanpak wordt getypeerd door het leren in leergemeenschappen onder begeleiding van een coach. De opleiding heeft drie leerlijnen: een kennislijn (1) en een lijn gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de kennislijn (2). De kennislijn bevat hoorcolleges van vooraanstaande gastdocenten van diverse universiteiten en hogescholen.

Rode draad is de onderzoekslijn (3). Deze start in het eerste jaar met een analyse van een probleem of wens in de eigen onderwijspraktijk en mogelijke oplossingen daarvoor. In het tweede jaar voert u een interventie uit gericht op de verbetering en verandering van het bestudeerde vraagstuk en monitort u deze interventie nauwkeurig.

De opleiding maakt een koppeling tussen individuele professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Uw eigen leervragen zijn een direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten en worden tegelijkertijd gekleurd door die activiteiten. Uw leeractiviteiten hebben daarnaast ook een meerwaarde voor de onderwijsorganisatie. Dit betekent dat u uw werkgever en collega's betrekt bij het studietraject.

Sharon Fikki - Student Professioneel Meesterschap

Ik merk dat ik nu veel zekerder ben van mezelf. Voorheen werkte ik voornamelijk vanuit mijn gevoel, maar nu doe ik het op basis van de kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding.

Lees verder
Maarten Walet - Student Professioneel Meesterschap

Ik heb dieper inzicht gekregen in wat leren is en hoe wonderlijk dat proces eigenlijk is.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021